Kısmi Gecikme Cezası uygulanma koşulu.(YFK)

Özet

İşe ait sözleşme ve eklerinde işin muhtelif kısımlarına ait farklı iş bitirme tarihleri, kısmi kabul ve kısmi gecikme cezası uygulaması öngörülmediğinden, kısmi gecikme cezası uygulamasının yapılamayacağı hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2009/77

Karar Tarihi : 02/07/2009

I- GİRİŞ

… Genel Müdürlüğünce 24.12.2007 tarihinde sözleşmeye bağlanan … Güçlendirme İnşaatı işinde, Kısmi Gecikme Cezası ve Beton Sınıfı (Evsafı) değişikliğinden kaynaklanan ihtilaflara ilişkin görüş istenilmektedir.

II- KONU

Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, Kısmi Gecikme Cezalarının uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise hangi bedel üzerinden hesap edileceği ile işin sözleşme eki Teknik Şartnamesinde belirtilen Kendiliğinden Yerleşen Betonun yerine uygulanan kimyasal katkılı beton arasında herhangi bir bedel kesintisi yapılıp yapılamayacağı hususlarındaki talebe ilişkindir.

III- İNCELEME

1-) Kısmi Gecikme Cezalarının uygulanıp uygulanmayacağı hususu ile ilgili olarak;

İşe ait sözleşmede;

İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar başlıklı 10. Madde’sinde;

10.1.İşe Başlama ve Bitirme Tarihi :

10.1.1. “Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 5 (beş) gün içinde Y.İ.G.Ş. si hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 300 (Üç yüz) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. ” hükmü ,

Gecikme Halinde Alınacak Cezalar başlıklı ile 10.2.Madde’sinde;

10.2.1. “İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hak edişinden sözleşme bedelinin % 0.06 (onbindealtı) oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir. ”,

10.2.2. ”İşin    muhtelif kısımlarına ait bitirme tarihleri ve bu tarihlerde bitirilmemeleri halinde, sözleşme bedeli içindeki ağırlıkları oranında uygulanacak kısmi gecikme cezaları aşağıda gösterilmiştir.

İşin Kısımları Kısımlara ait Bitirme Tarihleri Kısmi Gecikme Cezaları

10.2.3. “Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hak edişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hak edişlerden karşılanamadığı takdirde ayrıca tahsil edilir. ”,

10.2.4. ”İşin    tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük gecikme cezası alınır, ayrıca kısmi gecikme cezası uygulanamaz.”, hükmü ,

Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar başlıklı 20. Madde’sinde; “İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. ” hükmü ,

Sözleşmesi eki İdari Şartnamenin, Yapım İşinin Kısmi Kabulü başlıklı 61. Maddesinde; “Sözleşme konusu işte kısmi kabul öngörülmemektedir.” hükmü,

Yer almaktadır.

Belirtilen bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde bahis konusu işe ait sözleşme ve eklerinde işin muhtelif kısımlarına ait farklı iş bitirme tarihleri, kısmi kabul ve kısmi gecikme cezası uygulamasının öngörülmediği anlaşılmaktadır.

IV- KARAR

İnceleme bölümünde açıklanan hususlar göz önünde bulundurulduğunda;

İşe ait sözleşme ve eklerinde işin muhtelif kısımlarına ait farklı iş bitirme tarihleri, kısmi kabul ve kısmi gecikme cezası uygulaması öngörülmediğinden, kısmi gecikme cezası uygulamasının yapılamayacağına,


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap