ihale-soru-cevap-logo.png

" Kısmi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz” hükmü olan bir ihalede yüklenici hizmetin verileceği ilde yada o ile yakın başka bir ilde “şube” açarak hizmet verebilir mi? şube açması alt yüklenici olarak tanımlanmaz mı? ihale evrakları (ruhsat,izin vs.) yüklenicinin merkez adresine ait iken şube açılışı yapmak bu evrakların geçerliliğini ortadan kaldırır mı? << Devamını Oku>> [82]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda, İdarenin, kendi imkânlarıyla temin edemediği mesleki eğitim hizmetlerini, hizmet alımı yoluyla sağlaması imkânı bulunmakla beraber, eğitime katılan personele ilişkin barınma, yiyecek ve ulaşım hizmetlerinin ise 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici görev yolluğu ödemek suretiyle karşılaması gerekmektedir. Katılımcıların, her şey dâhil tam pansiyon ve açık büfe sistemiyle ağırlandığı konaklama bedelini de içerecek şekilde adı geçen Derneğe toplam ... TL ödeme yapıldığı görülmüştür << Devamını Oku>> [82]


Bu itibarla, geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda, ihaleye teklif veren isteklinin idareye sunduğu geçici teminat tutarının anılan Kanun ile belirlenen oranda  risk ve sorumluluk üstlendiği dikkate alınarak  geçici teminat miktarının sadece başvuru sahibi isteklinin üzerinde bırakıldığı kısımlara ilişkin teklif tutarının %3’üne tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi, %3’ünü aşan kısmının ise iade edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda idare tarafından, başvuru sahibinin ihale tarihi itib << Devamını Oku>> [99]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alımı ihalesinde kısmi teklif verdik geçici teminatı verdiğimiz toplama göre yatırdık fakat iş deneyim belgesini ayrı ayrı yani kısımların genel toplamına değil her bir kısım için ayrı değerlendirdik bizi iş deneyim belgesi yetersiz bütün kısımlara verdiğimiz fiyatta göre değerlendirip elenmemizi sağladılar kurumun verdikleri karar doğrumu yardımcı olabilir misiniz? << Devamını Oku>> [211]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2016/037 Gündem No : 84 Karar Tarihi : 22.06.2016 Karar No : 2016/DK.D-106     Karar:  Kısmi teklife açık olarak yapılan ihalelerde, bir veya birden fazla kısmın üzerinde bırakıldığı isteklilerin, kısımlar itibariyle ayrı ayrı akdedilecek sözleşmelerden bir kısmını akdetmeye yanaşmaması halinde; bu istekliler tarafından sunulan geçici teminatların tamamının mı yoksa o kısma/kısımlara isabet edecek bedelin mi […] << Devamını Oku>> [766]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Söz konusu istekli tarafından sunulan ticaret sicil gazeteleri incelendiğinde, 26.08.2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde, D...K Grup Temizlik İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin kısmi olarak bölünmesiyle S...tan Bir Temizlik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeni bir şirket olarak kurulduğu ve D...K Grup Temizlik İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenmiş “57 işçi ve 1 Yönetici ile 36 aylık malzemeli genel temizlik hizmet alımı” iş deneyim belgesinin de S...tan << Devamını Oku>> [633]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşe ait sözleşme ve eklerinde işin muhtelif kısımlarına ait farklı iş bitirme tarihleri, kısmi kabul ve kısmi gecikme cezası uygulaması öngörülmediğinden, kısmi gecikme cezası uygulamasının yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [906]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/MK-228 Sayılı Kararında: Kısmi teklife konu 2 kısım mal alımı için ayrı ayrı teklifte bulunan ve ihalenin her iki kısmı için toplam teklif bedeli karşılayacak şekilde düzenlenmiş geçici teminat mektubu sunan davacı şirketin, sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun, iki kalem için teklif ettiği toplam miktarın tamamı için verildiğinden, ekonomik açıdan en avantajlı […] << Devamını Oku>> [486]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısmi teklife açık ihalelerden kısımlar itibariyle ayrı sözleşme yapılmasının söz konusu olduğu hallerde; birden fazla kısmın üzerine ihale edilmesine karşın yapılması gereken sözleşmelerden bir kısmını yapmayan isteklilerin, sözleşmesi yapılmayan kısım(lar)a isabet eden geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiğine, << Devamını Oku>> [949]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalenin kısmî teklife açık yapılıp yapılmayacağı hususunun idarenin takdirinde oluşu, uyuşmazlık konusu ihale kapsamında alınacak olan 50 adet portable röntgen cihazının aynı mal olup farklı şartları ihtiva etmemesi, idari şartnamede röntgen cihazı satmış olmanın yanı sıra diğer tıbbi cihazları satmış olmanın da benzer iş olarak kabul edildiği, ihaleye iki isteklinin katılarak yaklaşık maliyete oranla ve oranında düşük teklif verilerek ihalede rekabetin oluştuğu hususları göz önüne alındığında, << Devamını Oku>> [789]