İhalede en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ikisinden de ayrı ayrı damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

Yayın Tarih: 02.09.2022 06:09
Özet

İhalede alınan ihale kararında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ... ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ... olarak belirlendiği dikkate alındığında, ihalenin; ilk yükleniciye verilmesine ve ilk yüklenici tarafından sözleşme imzalanmaması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine verilmesine karar verilmiş olması durumunda, söz konusu ihale kararlarının Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesi uyarınca ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.       


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 46480499-155.01.03.01[2013/26]-46                                                                08/06/2015

Konu : İhalede en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ikisinden de ayrı ayrı damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Komutanlığınız tarafından düzenlenen 17.520 balya çayır otu (biçilmemiş durumda) satışı ihalesi sonucunda … tarihli ve … nolu karar ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi … ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi … olarak belirlendiği, ancak her iki yüklenicinin de sözleşmeyi imzalamadığı belirtilerek her iki yükleniciden ayrı ayrı ihale kararı damga vergisi aranılıp aranılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmediği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kâğıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödeneceği, ancak bu kâğıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olduğu, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin, “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında ise, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nisbi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiye bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, damga vergisinde vergiyi doğuran olay kâğıtların düzenlenerek hukuken tekemmül etmesi olup, kâğıt hükümlerinin uygulanıp uygulanmaması, kısmen uygulanması, hükmünden yararlanılmaması veya kısmen yararlanılması vergileme açısından bir önem arz etmemektedir.

Buna göre, bir kâğıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kâğıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olması gerekmektedir. İmzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kâğıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen istifade edilmiş olması, o kâğıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmayacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yazınızda belirtilen ihalede alınan ihale kararında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi … ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi … olarak belirlendiği dikkate alındığında, ihalenin; ilk yükleniciye verilmesine ve ilk yüklenici tarafından sözleşme imzalanmaması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine verilmesine karar verilmiş olması durumunda, söz konusu ihale kararlarının Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesi uyarınca ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.       

Bilgi edinilmesini rica ederim.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap