Geçici Teminatın Geri Ödemesinde Damga Vergisi Alınır mı? (Özelge)

Yayın Tarih: 26.08.2022 04:08
Özet

488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası uyarınca yalnızca resmi dairelerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olduğu dikkate alındığında, bu kapsamda değerlendirilmeyen geçici teminatların geri ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlardan damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı E-13649056-155[2021-ÖZE-04]-93704 31.12.2021
Konu Geçici Teminatların Geri Ödemesinde Damga Vergisi Alınıp Alınmayacağı Hakkında.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Belediye Başkanlığınızca yapılan ihalelere başvuruda bulunan mükelleflerden alınan geçici teminatların iadesi sırasında damga vergisi kesilip kesilmeyeceğine ilişkin olarak görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 5281 sayılı Kanun ile 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamaların yer aldığı 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (6.1.4.1.) maddesinde, “Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a bendi ile resmi daireler tarafından kişilere yapılacak ödemeler sırasında düzenlenen kağıtlardan sadece mal ve hizmet alımlarına ilişkin olanların damga vergisine tabi tutulması, bunun dışındaki ödemeler sırasında düzenlenen kağıtların ise tabloda başka bir düzenleme olmadıkça vergilenmemesi amaçlanmıştır.

Örneğin, ücretlilerde vergi indiriminden doğan vergi iadesi, fazla veya yersiz tahsil edilen paraların iadesi, mahsup işlemleri sırasında düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır. “ açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası uyarınca yalnızca resmi dairelerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olduğu dikkate alındığında, bu kapsamda değerlendirilmeyen geçici teminatların geri ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlardan damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap