L=400 m Baks Menfez projesi olarak çakılan ihalede, uygulamada menfez uzunluğunun 340 mt’ye yapıldığında aradaki 60 mt uzunluğunda menfez imalatı bedelinin ödemesinin yapılıp yapılmayacağı.(YFK)

Özet

Uygulama sırasında ihale dokumanı ile sözleşmesi ekinde yer alan ve işin yapımı sırasında bir tadilata uğramadığı belirtilen kutu menfez imalatına ait uygulama projeleri de dahil olmak üzere ihaleye esas tüm uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine uygun olarak yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelde; kutu menfeze ait uygulama projesine dayalı olarak bir değişiklik yapılmasının uygun olmayacağı hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar No : 2011/24

Karar Tarihi : 22/09/2011

I-GİRİŞ

… Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yaptırılmakta olan … Atıksu Arıtma Tesisi 1. Kademe İnşaatı İşi ile ilgili görüş istemidir.

II-KONU

…Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 20.07.2011 tarihli ve M.06.0.A BB.5.01.09.01/75505/2009-84688/3990-5233 sayılı yazılarında özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 03.08.2009 tarihinde ihale edilerek 08.12.2009 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, bahis konusu işin ihalesinde; isteklilere, ihale dokümanları arasında, dere ıslahı için “L=400 m Baks Menfez” başlığı altında analiz girdilerine esas miktarları da içeren, teklif fiyat ve tutarları yazılacak şekilde analiz formatı verildiği; uygulama projesinde ise, 2+260 Km ile 1+920 Km arasında menfez imalatı yapılacağının söz konusu olduğu ve menfez uzunluğunun 340 mt’ye karşılık geldiği, bu nedenle, aradaki 60 mt uzunluğunda menfez imalatı bedelinin ödemesinin yapılmadığı, yüklenicinin itirazı üzerine idarede tereddüt hasıl olduğundan bahisle, bu hususta Kurulumuz görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

III-İNCELEME

Konu, Kurulumuzda gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme Türleri' başlıklı 6 ncı maddesinde;

“a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, .

c)Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

… Düzenlenir. …”,

Hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden düzenlenen anahtar teslimi götürü bedel sözleşmenin, birim fiyat sözleşme gibi yorumlanamayacağı, bu mahiyette uygulama yapılamayacağı ve buna yönelik olarak da ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde düzenleme yapılamayacağı hususları açıktır.

İşe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde;

“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. .

ğ) Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin İdarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli… ” hükmü ile,

Sözleşmesi eki “Genel Hükümler, Ödeme ve Ölçüm Esasları”nın “Genel Hükümler” başlığının 17 nci maddesinde;

“Teklif Cetvelindeki her iş kaleminin ve iş grubunun karşısına miktar, teklif fiyat ve tutar yazılacaktır. Yüklenici’nin bir miktar, fiyat ya da tutar belirtmediği İş Kaleminin veya iş grubun maliyetinin, Teklif Cetvelindeki diğer miktar, teklif fiyat ve tutarların kapsamında olduğu kabul edilecektir.” hükmü,

Yer almaktadır.

Ayrıca, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı ile 20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğlerinde; idarelerce, ihale dokümanları arasında isteklilere (Ek-Y2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının verilmesi, isteklilerin sunacakları analizlerin de verilen bu formata uygun olması gerektiği ifade edilmekte olup, bu analiz formatı incelendiğinde, sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdilerine ilişkin miktarların ve tutarların ise istekliler tarafından doldurulmasının gerektiği belirtilmektedir.

İdarece ihale dokümanları arasında isteklilere verilen ve buna göre tekliflerini oluşturmaları istenilen analizlerde girdilere esas miktarların da yer aldığı ayrıca, analiz dip notlarında da “Analiz formatındaki birim, miktar ve imalat kalemlerinde değişiklik yapılamaz.” şartına yer verildiği görülmektedir. Bu şekilde bir analiz formatının ihale dokümanları içerisinde verilmiş olmasının yukarıda belirtilen hususlarla örtüşmediği açıktır.

Diğer taraftan, ihale dokümanları arasında yer alan İdari Şartnamenin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23 üncü maddesinde;

“23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2.Teklif mektubunda;

a)İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c)Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d)Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3.İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4.Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.”

Hükmü yer almakta olup, bu hükme göre isteklilerin gerek teklif mektubunda ve gerekse diğer ihale dokümanlarında her hangi bir değişiklik yapma imkanlarının söz konusu olmadığı, dolayısı ile tekliflerini ihale dokümanlarına uygun olarak vermekle yükümlü bulundukları hususu dikkate alındığında, idare tarafından ihale dokümanları ile birlikte verilen analiz formatındaki miktarlara dayalı olarak isteklilere bir yükümlülük ve sorumluluk yüklenemeyeceği değerlendirilmektedir.

İşe ait Sözleşme’nin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen .. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükmü mevcut olup, yüklenici teklifinin bu hükme dayalı olarak verildiği ve bu husus ayrıca sözleşme ile de taahhüt edilmiş bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra, geçici hak ediş raporlarına ilişkin ödeme esaslarının yer aldığı, Sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 39 uncu maddesinin 2 nci paragrafında da; “Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenir..” Hükmü mevcut bulunmaktadır.

Belirtilen tüm bu hususlar birlikte göz önünde tutularak yapılan değerlendirmede; uygulaama sırasında ihale dokümanı ile sözleşmesi ekinde yer alan ve işin yapımı sırasında bir tadilata uğramadığı belirtilen kutu menfez imalatına ait uygulama projeleri de dahil olmak üzere ihaleye esas tüm uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine uygun olarak yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelde; kutu menfeze ait uygulama projesine dayalı olarak bir değişiklik yapılmasının uygun olmayacağı görüşüne varılmıştır.

IV-KARAR

Konu ön bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre; uygulama sırasında ihale dokümanı ile sözleşmesi ekinde yer alan ve işin yapımı sırasında bir tadilata uğramadığı belirtilen kutu menfez imalatına ait uygulama projeleri de dahil olmak üzere ihaleye esas tüm uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine uygun olarak yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelde; kutu menfeze ait uygulama projesine dayalı olarak bir değişiklik yapılmasının uygun olmayacağının değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16/a maddesine istinaden, 22/09/2011 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap