Mimari projesinde yer alan beton döşeme statik projesinde gösterilmediğinde ayrıca bedel ödenir mi?(YFK)

Özet

imari projesinde yer alan beton döşeme statik projesinde gösterilmediğinde ayrıca bedel ödenmesi gerekir.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2014/23

Karar Tarihi : 03/04/2014

 I-           GİRİŞ

…………………………………………..  IX. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek anahtar

teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “………………………. Parkı Tanıtım Birimleri,

Güvenlik Kulübesi ve Peyzaj Düzenlemesi Büyük Onarım İşi” ile ilgili görüş istemidir.

II-       KONU

İdaresinin 11.03.2014 tarih ve 81905051-400-55516 sayılı yazısı ve 09.04.2014 tarih ve 81905051-400-77450 sayılı yazılarında özetle; 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek 12.11.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım İşinde;

Uygulama projeleri arasında yer alan;

-Tanıtım Birimi-I mimari projesinde yer alan +3,25 kotundaki 12 cm’lik beton döşemenin, statik projesinde gösterilmediğinden dolayı bu imalat için ilave ödeme yapılıp yapılamayacağı,

Konularına ilişkin görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

Tanıtım Birimi-I betonarme döşeme ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanunun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde Uygulama Projesi, “Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje, ” şeklinde tanımlanmıştır. Gerek proje yapım ve hazırlama kriterleri ve gerekse uygulama projesinin tanımı dikkate alındığında, anahtar teslimi götürü bedel işlerin ihale dokümanları içerisinde verilen uygulama projelerinde eksik bulunmaması Kanun gereği olmaktadır.

4734        sayılı Kanunun Sözleşme türleri başlıklı 6 ncı maddesinde, yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklilerin teklif ettiği toplam bedel üzerinden düzenlenen sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Yüklenici 20.02.2014 tarihli ve 19406 sayılı dilekçe ile İŞİ’nde Tanıtım Birimi I binasına ait mimari uygulama projelerinde +3,25 kotu döşeme plan kesitlerinde “galvanizli sac (statik proje esastır) ” ibaresi yer almaktadır. Ancak statik proje plan ve kesitlerde galvaniz sac ile ilgili olarak herhangi bir ibare yer almamaktadır.

İşin süresi içinde yetiştirilebilmesi ve imalatların tamamlanabilmesi için galvanizli sac tip ve kalınlıklarının statik hesaplar gözetilerek seçiminin yapılması ve tarafımıza bildirilmesi”hususlarını belirterek, idaresine başvuruda bulunduğu, bunun üzerine idaresince de yükleniciye 05.03.2014 tarih ve 50977 sayılı yazı ile “…. Tanıtım binasına ait mimari projede +3,25 döşeme plan kesitinde yer alan uygulamaya ilişkin detay yazımızla sunulmuştur. Bahse konu imalata ilişkin uygulamanın tarafınıza sunulan detaya uygun olarak yapılması hususunda;” talimatı verilmiştir.

Mimari proje döşeme açılımlarındaki (DŞ8-DŞ10-DŞ11) 12 cm’lik tesviye betonunun inşa edileceğine ilişkin ihale dokümanları arasında bir belirsizlik olmadığı, dolayısıyla ihaledeki tekliflerin bu durum dikkate alınmak suretiyle verildiği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmadığı, İdaresince 05.03.2014 tarih ve 50977 yazısı ekinde yükleniciye verilen “Kompozit Döşeme Detayı” projesi incelendiğinde, mimari projede bulunmayan hasır çelik imalatının yer aldığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, 12 cm.lik tesviye betonunun yapım bedelinin sözleşme bedeline dahil olduğu, hasır çelik imalatının yapımının bedeli ise sözleşme bedeline dahil olmayacağı değerlendirilmektedir.

II-         KARAR

İdaresinin, “………………………………… Parkı Tanıtım Birimleri, Güvenlik Kulübesi ve

Peyzaj Düzenlemesi Büyük Onarım İşi” ile ilgili konular ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre;

…………………

12 cm.lik tesviye betonunun yapım bedelinin sözleşme bedeline dahil olduğu, hasır çelik imalatının yapımının ise sözleşme bedeline dahil olmadığına,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendine istinaden, 03/04/2014 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap