Bedel içermeyen sözleşme ve fatura sunulması durumunda bu iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilir mi?

Yayın Tarih: 05.11.2023 08:11
Özet

İhalenin 4’üncü ve 5’inci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen M... Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, sözleşme ekinde sunulan faturalar ve sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelere yönelik yapılan incelemede mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı, ancak istekli tarafından sunulan sözleşmenin bedel içeren bir sözleşme olmadığı ve birim fiyat üzerinden bağıtlanmadığı, bu kapsamda anılan istekli tarafından sunulan sözleşmenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47.1’inci maddesi ile (e) bendindeki hükümlere aykırılık teşkil ettiği, ayrıca söz konusu istekli tarafından sunulan sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihinden sonra ödendiğinin tespit edildiği, bu durumun ise anılan Yönetmelik’in 47.1(a) maddesindeki hükümlere aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu ve ihalenin 4’üncü ve 5’inci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen M... Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


Toplantı No 2023/052
Gündem No 19
Karar Tarihi 18.10.2023
Karar No 2023/UH.I-1339

BAŞVURU SAHİBİ:

Amt Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Hani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/725339 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerin Taşıma Hizmet Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 21.08.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Taşımalı İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerin Taşıma Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Amt Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 07.09.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.09.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.09.2023 tarih ve 109276 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.09.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1094 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalenin 4’üncü ve 5’inci kısımlarında ihalenin Sınırlı Sorumlu Diyarbakır Öğrenci ve Personel Servisçileri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi – Mehmet Çiçek İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak Mutlu21 Turizm Taşımacılık Nakliyat İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin belirlendiği, söz konusu isteklilerin iş deneyimlerini tevsik etmek için sundukları özel sektöre gerçekleştirilen sözleşmelerin mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olmadığından anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

 a) Söz konusu isteklilerin sunmuş oldukları sözleşmelerde belirtilen sözleşme bedeli ile iş kapsamında kesilen fatura toplam tutarlarının farklı olduğu, sözleşmelerin süresine uygun olarak fatura kesilmesi gerekirken eksik veya fazla sayıda fatura kesildiği, iş artışı veya iş eksilişi ile ilgili protokol ile belge sunulmadığı, sözleşmelerde işe başlangıç tarihleri olmasına rağmen işin bitiş tarihlerine yer verilmediği, sözleşmelere konu işlerin halen devam ettiğinden ve tamamlanmadığından değerlendirmeye alınamayacağı, sözleşmelerde yüklenimde bulunan firmaların alt yüklenici olarak işi yaptıkları, bu nedenle alt yüklenici iş deneyim belgesi sunmaları gereken firmaların sunmuş oldukları sözleşmelerin geçersiz olduğu,

 b) Söz konusu isteklilerin sunmuş oldukları sözleşmelere ilişkin ihale ilan tarihinden önce yatırılması gereken damga vergilerinin ihale ilan tarihinden önce yatırılmadığı veya sonra yatırıldığı,

 c) Söz konusu isteklilerin sunmuş oldukları sözleşmelerde belirtilen işlere ilişkin olarak SGK’da işyeri tescil dosyası açılmadığından sözleşmelerin geçersiz olduğu, sözleşmelerde belirtilen işlerde şoför personel çalıştırılmasına rağmen şoförlerin SGK hizmet dökümlerinin sözleşmeler ile birlikte sunulmadığı,

 Bu nedenlerle ihalenin 4’üncü ve 5’inci kısımları üzerinde bırakılan istekli ile bu kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunmuş oldukları belgelerin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığından bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:…

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; …

2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; …

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler, …” hükmü,

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, …

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.” hükmü,

 Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır. …” hükmü bulunmaktadır.

 İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: TAŞIMALI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

180 İş Günü 162 Araçla Taşıma Hizmet Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: 15 taşıma merkezi okullar” düzenlemesi,

 Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. … 7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir. …” düzenlemesi,

 Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 7 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;  Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Teklif mektuplarında, teklifin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu açıkça belirtilecektir. Taşıma merkezi okul/kurum/sınıflara bağlı güzergâhların tamamı ayrı bir kısım olarak belirlenmiştir. İstekliler bu Şartname’de ayrı bir kısım olarak belirlenen taşıma merkezi okul/kurum/sınıfa bağlı güzergâhların tamamına teklif vereceklerdir. Teklif değerlendirmesi her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Birden fazla kısımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile uhdesinde kalan kısımlar için tek bir sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 29.08.2023 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuruya konu ihalenin itirazen şikayet başvurusuna konu olan 4’üncü kısmına 7, 5’inci kısmına 5 istekli tarafından teklif sunulduğu, ihalenin 4’üncü ve 5’inci kısımlarının Sınırlı Sorumlu Diyarbakır Öğrenci ve Personel Servisçileri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi – Mehmet Çiçek İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, anılan kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak Mutlu21 Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği, itirazen şikayet başvurusuna konu her iki kısımda da başvuru sahibi isteklinin teklifinin geçerli teklifler arasında 3’üncü sırada yer aldığı görülmüştür.

 İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesindeki düzenlemelerden; inceleme konusu ihalede istekliler tarafından e-teklifleri kapsamında teklif ettikleri bedelin %25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin beyan edilmesinin zorunlu olduğu, iş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini sağlaması gerektiği anlaşılmıştır.

 İhalenin 4’üncü ve 5’inci kısımları üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Sınırlı Sorumlu Diyarbakır Öğrenci ve Personel Servisçileri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlığı altında bulunan “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” bölümünde, “İşin Adı, Tanımı, (Varsa) İhale Kayıt Numarası ve Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler” kısmının “Bistex Tekstil A.Ş. Personel taşıma servis hizmeti, personel taşıma ve araç kiralama (servis ) sözleşmesi” şeklinde, “Belgenin Düzenlenme Tarihi/Sözleşme Tarihi/İşin Kabul Tarihi” kısmının “09.09.2022, 09.09.2022, 03.03.2023” şeklinde, “Belge Tutarı ve Benzer İş Tutarı” kısmının ise “953.523,89TRY” şeklinde beyan edildiği görülmüştür.

 Bu kapsamda ihalenin 4’üncü ve 5’inci kısımları üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyimini tevsik etmek üzere yeterlik bilgileri tablosunda “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler” bölümünde beyan edilmesi gereken kısımlarda beyan edilmediği, bunun yerine sözleşme ve faturalara ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” bölümünde beyan edildiği görülmüştür.  

 Söz konusu iş ortaklığının özel ortağı Mehmet Çiçek tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlığı altında bulunan “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünde, “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmının “17047-H-DT-2-1” şeklinde beyan edildiği görülmüştür. Bu doğrultuda özel ortak tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere EKAP’ta kayıtlı olan bir iş deneyim belgesinin kullanıldığı anlaşılmıştır.

 İhalenin 4’üncü ve 5’inci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Mutlu21 Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlığı altında bulunan “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler” bölümünde “Sözleşme Tarihi” kısmının boş bırakıldığı “Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı” kısmının “698.759,95 TRY, 698.759,95 TRY” şeklinde beyan edildiği görülmüştür.

 İdare tarafından; Sınırlı Sorumlu Diyarbakır Öğrenci ve Personel Servisçileri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi – Mehmet Çiçek İş Ortaklığına 22.08.2023 tarihinde, Mutlu21 Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne 25.08.2023 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması …” konulu yazıda “… ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, …  İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler…

 EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi

 EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi

-İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa) … ” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 İdarenin söz konusu talebi üzerine ihalenin 4’üncü ve 5’inci kısımları üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Sınırlı Sorumlu Diyarbakır Öğrenci ve Personel Servisçileri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgeler incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 Sınırlı Sorumlu Diyarbakır Öğrenci ve Personel Servisçileri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi (Taşıyıcı Firma) ile Bistex Tekstil A.Ş. (İşveren) arasında 09.09.2022 tarihinde imzalanan “Personel Taşıma ve Araç Kiralama (Servis) Sözleşmesi”nin sunulduğu, sunulan sözleşmenin 12.09.2022-06.03.2023 tarihleri arasında geçerli olduğunun ifade edildiği, söz konusu sözleşmenin konusu kısmında “İşbu sözleşme, işverenin göstereceği hatlar üzerinde kendi personelinin işe geliş ve gidişlerinde kolaylık sağlamak amacıyla servis kiralanması işini kapsar.” ifadelerine yer verildiği, bu anlamda sözleşme konusunun işverenin kendi personelinin taşınması işi olduğu ve alt yüklenici çalıştırıldığına dair bir bilgininin yer almadığı, sunulan sözleşmenin “Kapsam ve genel şartlar” kısmında  “… Her araç için taşıyıcı firma sabit şoförler belirleyecektir. … Sürücüler ticari taşıt kullanma belgesine sahip olacaktır. … Taşıyıcı firma çalıştırdığı personelin hakları ile ilgili olarak İş Kanunu ve bu husustaki diğer mevzuattan doğacak her türlü sorumluluğu yerine getirmekle mükelleftir. …” düzenlemelerine, “Sözleşme Bedeli” kısmında ise “İşveren taşıyıcı firmaya sözleşme süresi boyunca her bir araç için fabrika çalışma gün sayısı kadar günlük 405+KDV yapılacak işin toplam bedeli ise 953.523,89TL+ KDV ödeyecektir” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 Söz konusu pilot ortak tarafından bahse konu sözleşmeye esas olmak üzere 31.10.2022-03.03.2023 tarihleri arasında düzenlenen KDV hariç toplam 953.523,89 TL tutarında 7 adet e-faturanın sunulduğu, söz konusu faturaların sözleşme kapsamında düzenlendiği ve fatura toplam tutarıyla sözleşme tutarının aynı olduğu görülmüştür.

 Ayrıca pilot ortak tarafından iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunduğu belgeler arasında damga vergisinin 21.03.2023 tarihinde ödendiğine ilişkin makbuzun sunulduğu görülmüş, bu haliyle makbuz tarihinin ihale ilan tarihinden önce olduğu tespit edilmiştir.

 Diğer taraftan söz konusu sözleşmede çalıştırılan her araçta sürücü personel çalıştırılacağının düzenlendiği, bu bağlamda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47.1(a) maddesi uyarınca pilot ortak tarafından sunulan sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler sunulması gerekirken pilot ortak tarafından bu belgelerin sunulmadığı görülmüştür.

 İhalenin 4’üncü ve 5’inci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Mutlu21 Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgeler incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 Mutlu21 Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Taşıyıcı Firma) ile Fermaş Fermuar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (İşveren) arasında 01.12.2021 tarihinde imzalanan “Personel Taşıma (Servis) Sözleşmesi”nin sunulduğu, sunulan sözleşmenin 01.12.2021-31.07.2023 tarihleri arasında geçerli olduğunun ifade edildiği, bu bağlamda söz konusu sözleşmenin bitiş tarihinin ilk ilan ve ihale tarihi arasında olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu sözleşmenin konusu kısmında “İşbu sözleşme, Fermaş Fermuar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.nin göstereceği hatlar üzerinde kendi personelinin işe geliş ve gidişlerinde kolaylık sağlamak amacıyla servis kiralanması işini kapsar.” ifadelerine yer verildiği, bu anlamda sözleşme konusunun işverenin kendi personelinin taşınması işi olduğu ve alt yüklenici çalıştırıldığına dair bir bilgininin yer almadığı, sunulan sözleşmenin “Kapsam ve genel şartlar” kısmında  “… 5- Araçların her türlü bakım, onarım ve masrafları ile şoför, personel, akaryakıt, sigorta ve vergi giderleri ile köprü ve paralı yol geçiş ücretleri taşıyıcı firmaya aittir. …” düzenlemesine, “Sözleşme Bedeli” kısmında ise “Hizmet bedeli faturası her ayın sonunda yapılan sefer sayısına ve ek seferlere istinaden düzenlenerek Fermaş Fermuar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.ye tebliğ edilecek olup, takip eden ayın içerisinde Mutlu21 Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin banka hesabına havale yapılarak ödenecektir. …” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. Ancak söz konusu maddede sözleşme bedeline ilişkin veya sözleşmenin birim fiyat üzerinden bağıtlandığına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu sözleşmenin bedel içeren bir sözleşme niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.

 Söz konusu istekli tarafından bahse konu sözleşmeye esas olmak üzere 31.12.2021-31.07.2023 tarihleri arasında düzenlenen KDV hariç toplam 698.696,95 TL tutarında 22 adet e-faturanın sunulduğu görülmüştür.

 Bahse konu istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu belgeler arasında sözleşmeye ait damga vergisinin 15.08.2023 tarihinde ödendiğine ilişkin makbuzun sunulduğu, ancak ihale ilan tarihinin 24.07.2023 olduğu dikkate alındığında, damga vergisinin makbuz tarihinin ihale ilan tarihinden sonra düzenlendiği tespit edilmiştir.

 Anılan istekli tarafından sözleşme konusu işte çalıştırılan personele ilişkin 2021/12-2023/07 dönemlerine ait SGK Tahakkuk Fişleri ile Sigortalı Hizmet Listeleri’nin sunulduğu, bu haliyle sözleşme süresinin 01.12.2021-31.07.2023 tarihleri arasında olduğu dikkate alındığında, istekli tarafından sözleşme süresinin tüm dönemlerini kapsayacak şekilde SGK Tahakkuk Fişleri ile Sigortalı Hizmet Listeleri’nin sunulduğu anlaşılmıştır.

 Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyimin tevsiki olarak sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği,  anlaşılmıştır.

 İhalenin 4’üncü ve 5’inci kısımları üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Sınırlı Sorumlu Diyarbakır Öğrenci ve Personel Servisçileri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından sunulan; sözleşme, faturalar ve sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelere yönelik yapılan incelemede mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı, ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47.1(a) maddesi uyarınca iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, ancak pilot ortak tarafından bu belgelerin sunulmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu ve ihalenin 4’üncü ve 5’inci kısımları üzerinde bırakılan Sınırlı Sorumlu Diyarbakır Öğrenci ve Personel Servisçileri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi – Mehmet Çiçek İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 İhalenin 4’üncü ve 5’inci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Mutlu21 Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, sözleşme ekinde sunulan faturalar ve sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelere yönelik yapılan incelemede mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı, ancak istekli tarafından sunulan sözleşmenin bedel içeren bir sözleşme olmadığı ve birim fiyat üzerinden bağıtlanmadığı, bu kapsamda anılan istekli tarafından sunulan sözleşmenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47.1’inci maddesi ile (e) bendindeki hükümlere aykırılık teşkil ettiği, ayrıca söz konusu istekli tarafından sunulan sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihinden sonra ödendiğinin tespit edildiği, bu durumun ise anılan Yönetmelik’in 47.1(a) maddesindeki hükümlere aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu ve ihalenin 4’üncü ve 5’inci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Mutlu21 Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 Ayrıca, itirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer alan belgeler incelendiğinde başvuru sahibi tarafından 82.018,00 TL başvuru bedelinin Kurum hesabına yatırıldığı görülmüştür. Ancak, başvuru sahibi tarafından ihalenin 4’üncü ve 5’inci kısımları itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu kısımların yaklaşık maliyetinin 3.445.543,85 TL olduğu, yaklaşık maliyeti 4.557.797,00 TL’ye kadar olanlar ihaleler için Kanun’da öngörülen başvuru bedelinin 27.322,00 TL olduğu dikkate alındığında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması uyarınca, fazla yatırılan (82.018,00 TL – 27.322,00=) 54.696,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddialarının tamamında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanunun öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 4’üncü ve 5’inci kısımları üzerinde bırakılan Sınırlı Sorumlu Diyarbakır Öğrenci ve Personel Servisçileri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi – Mehmet Çiçek İş Ortaklığı ile anılan kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Mutlu21 Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 Oybirliği ile karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap