Nihai projelerin (as-built drawings) yapımı için bir proje bedelinin ödenir mi?

Özet

Nihai projelerin (as-built drawings) yapımı için bir proje bedelinin ödenemeyeceği, Ancak, bu projelerin dışında ve bunlardan önce ayrıca, uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanmasının idaresince istenilmesi ve hazırlanan projelerin de onaylanmış olması durumunda ise, bu uygulama projelerine ait proje bedelinin ihale dokümanında öngörülen birim fiyat üzerinden ödenebileceği hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar No : 2012/21

Karar Tarihi : 17.04.2012

I-GİRİŞ

… Büyükşehir Belediye Başkanlığı ..Genel Müdürlüğü 15.03.2012 tarih ve … 1409 sayılı yazıları ile idarelerince … yürütülmekte olan Pissu ve Yağmursuyu İnşaatı İşi ile ilgili görüş talebidir.

II-KONU

… Genel Müdürlüğünce 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre 13.10.2008 tarihinde teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan … Pissu ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı Yapım İşi’nin tamamlanarak geçici ve kesin kabullerinin yapıldığı, kesin hesapların inceleme aşamasında olduğu,

Teklif birim fiyat cetvelinde yer alan “TBF.36-İşletme ve uygulama projesi yapımına ait bedelin yükleniciye ödenip ödenemeyeceği ile,

Fiyat farkı hesabına esas olan “Güncel indeks”in hangi ayın indeksi olması gerektiği konularında tereddüde düşüldüğü sebebiyle,

Kurulumuz görüşlerinin bildirilmesi istenilmektedir.

III-İNCELEME

Konu, gönderilen ilgi yazı ve ekleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

Hakedişlerde fiyat farkı hesabında kullanılan güncel indeks konusunda idaresine 17.09.2007 tarih ve 02/1286 sayılı yazımız ile görüş verilmiş olması dolayısıyla, bu husus kararımızda değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Konu hakkındaki yüklenici talep ve görüşleri;

Yüklenici tarafından idareye yazılan 07.03.2012 tarihli yazıda özetle; taahhütleri altında bulunan söz konusu işin tamamlandığı ve kesin hesapların inceleme aşamasında olduğu ancak, keşif cetveli ve birim fiyat tarifinde T.B.F.36 olarak adı geçen işletme projeleri ile revize uygulama projelerine ait bedellerin ödenmediği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Y.i.G.Ş.)’nin 12. ve Özel Teknik Şartname ( … Ö.T.Ş.)’nin 17.2. maddesi gereğince bu bedellerin kendilerine ödenmesine,

İdaresi görüş ve değerlendirmeleri ise;

İdare yazısında özetle; teklif birim fiyat cetvelinde yer alan ‘T.B.F.36 işletme ve uygulama projesi yapımına ait birim fiyat tarifi, Y.i.G.Ş.’nin 12. maddesi ve … Özel Teknik Şartnamesinin

17.2     maddelerine yer verilerek, bu maddeler arasında bulunan çelişkilerden dolayı söz konusu işe ait bedelin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüt oluştuğu sebebiyle, konu hakkında Başkanlığımız görüşlerinin bildirilmesine,

İlişkin bulunmaktadır.

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı 9. maddesinde;

“Madde 9¬

9.1.      İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

9.2.      İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1-         İdari Şartname

2-         Sözleşme Tasarısı.

3-         Yapım İşleri Genel Şartnamesi

4-         Kanalizasyon İnşaatları … Özel Teknik Şartnamesi,

5-         Dolgu Malzemesi Ve Dolgu Yapılması Şartnamesi,

6-         Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri

7-         İller Bankası Birim Fiyatları, Birim Fiyat Tarifleri

8-         İller Bankası Kanalizasyon İnşaatlarına Ait Özel Teknik Şartname,

9-         İşletme Projesi Hazırlanmasına Ait Özel Teknik Şartname,

10-       Uygulama Projesi Hazırlanmasına Ait Özel Teknik Şartname,

11-       Birim Fiyat Tarifleri,

12-       Teklif Birim Fiyat Cetveli,

13-       … Kanalizasyon İşlerine Ait Tip Detaylar,

14-       Uygulama Proje1eri

15-       Standart Formlar,

Hükümleri yer almaktadır.

Sözleşme eki Y.i.G.Ş.’nin 12. maddesi;

“Madde 12 Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer belge1erle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.

Yapılan arazi ve zemin etütlerinin kesin projenin revize edilmesini gerektirdiği işler ile doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden ihale edilen işlerde uygulama projesinin idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir.

Ancak, uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir, bu durumda aşağıdaki esaslar geçerlidir:

Yüklenicinin yapacağı uygulama proje1eri, hesaplar vb. sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara, idare tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere, talimatlara, esaslara, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programını aksatmayacak şekilde hazırlanır ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsar.

İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama projeleri ister idarece verilmiş, ister yüklenici tarafından hazırlanarak idarece onaylanmış olsun, uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve isin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler (as-built drawings) yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orijinalleri idareye teslim edilir.

Proje hizmeti için yükleniciye, ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden proje bedeli ödenir.”

Hükmüne haizdir.

Kanalizasyon İnşaatları … Özel Teknik Şartnamesi’nin Proje Hesap Açısı başlıklı 17. maddesinde;

17.2- Bu işle ilgili kesin projeyi idare verecektir. İdare gerekli gördüğünde projede düzenleme, ilave çıkartma yapabilir veya yükleniciden yeni kesin proje, uygulama projesi veya tadilat projesi yapılmasını isteyebilir. Proje için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Projenin gerektirdiği ek imalatlara itiraz edilemez. Proje tasdikinde idarenin sebebiyet verdiği bir gecikme olursa bu süre, süre uzatımı olarak göz önüne alınabilir.

Hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerden açıkça anlaşıldığı üzere; işlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler (as-built drawings), yüklenici tarafından bede1siz olarak hazırlanıp orijinalleri ile birlikte idareye teslim edilecektir. Ancak, uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanmasının istenilmesi halinde, bu projelerin sözleşme eki “Uygulama Projesi Hazırlanmasına Ait Özel Teknik Şartname” esaslarına göre hazırlanarak idaresince onaylanmasından sonra, uygulama proje hizmeti için yükleniciye, ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden proje bede1i ödeneceği belirtilmiştir.

“TBF.36-İşletme ve uygulama projesi yapımı” işinin, ihale dokümanı olan teklif birim fiyat cetvelinde yer aldığı, tarifinin bulunduğu, buna göre isteklilerce teklif birim fiyatı verilerek tutarının sözleşme bede1ine dahil edildiği görülmektedir.

Y.İ.G.Ş., … Özel Teknik Şartnamesine göre önceliği olan bir şartname olup bir biriyle çelişen durumlarda öncelik sıralaması gözetilerek, Y.İ.G.Ş hükümlerinin esas alınması gerekli olmaktadır.

IV-KARAR

Konu, önceki bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

Nihai projelerin (as-built drawings) yapımı için bir proje bedelinin ödenemeyeceği,

Ancak, bu projelerin dışında ve bunlardan önce ayrıca, uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanmasının idaresince istenilmesi ve hazırlanan projelerin de onaylanmış olması durumunda ise, bu uygulama projelerine ait proje bedelinin ihale dokümanında öngörülen birim fiyat üzerinden ödenebileceği,

Hususlarının değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 17.04.2012 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

Üst Konuları: Proje bedeli


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap