Özel A11 poz No.lu “O.G. enerji hatlarının askıya alınması” birim fiyat tarifine göre ödemelerin askı uzunluğuna göre mi yoksa askıya alınan her bir kablo uzunluğuna göre mi yapılacağı(YFK)

Özet

Özel A11 poz No.lu iş kaleminin O.G. enerji hatlarının askıya alınması olduğu ve enerji hat (lar)ın ibaresinden bir veya birden fazla kablonun anlaşılması gerektiği göz önüne alındığında; ödemelerin, her kablo uzunluğu üzerinden değil fiilen yapılan taşıyıcı konstrüksiyon askı uzunluğu esas alınmak suretiyle yapılmasının uygun olacağı hk


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar No : 2011/16

Karar Tarihi : 08/08/2011

I-GİRİŞ

… Belediyesi Başkanlığınca ihale edilen ve yapımı devam eden … İstasyonları arası ikmal inşaatı işine ait O.G. Enerji hatlarının askıya alınması ödemeleriyle ile ilgili olarak görüş talep edilmektedir.

II-KONU

… Belediyesi Başkanlığının 25.04.2010 tarih ve 28066 sayılı yazısı ile; … Belediye Başkanlığı’nca ihale edilerek 17.08.2010 tarihinde 41.001.858,29 TL götürü bedel + 2.822.020,75 TL teklif birim fiyatlı işler olmak üzere toplam 43.823.879,04 TL üzerinden sözleşmeye bağlanan … İstasyonları arası ikmal inşaatı işinde … Belediye Başkanlığı ile Yüklenici … arasında O.G. Enerji hatlarının askıya alınması işine ait özel A.11 pozuyla ilgili olarak hakediş ödemelerinde anlaşmazlığa düşüldüğü ve anlaşmazlık tutanağı tanzim edildiği belirtilerek Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesine istinaden konu hakkında görüşümüz istenilmektedir.

III-İNCELEME

Konu, ilgili yazı ve ekleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmiştir.

Sözleşme eki teklif cetvelinde “Özel A.11- O.G. Enerji Hatlarının Askıya Alınması pozu;

Tarifi : İnşaat alanında bulunan, başka bir güzergaha deplasmanı mümkün olmayan, toprak zemine döşenmiş ve çalışmakta olan bir veya birden fazla kablonun (PVC veya pik boru içinde olduğu gibi); ezilme, gerilme, kopma gibi risklere karşı her türlü taşıyıcı konstrüksiyon kullanılarak güvenli bir şekilde askıya alınacak, inşaat süresince aralıklı olarak sarkma ve gerilmeler kontrol edilerek gerekirse düzeltmeler yapılacaktır.

Ödeme : Uygulama projesinden ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo uzunluğu üzerinden yapılacaktır.”olarak yer almaktadır.

Yüklenici firma, İşin müşavirine, Özel A.11 poz nolu “O.G. enerji hatlarının askıya alınması” birim fiyat tarifinin ödeme esasları kısmında belirtilen ’’Uygulama projesinden ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo uzunluğu üzerinden yapılacaktır’’ibaresinin hiçe sayılarak aynı yerden kaç kablo askıya alınırsa alınsın tek bir kablo askıya alınmış gibi bir ödeme yapılmasının kabul edilebilir olmadığını yazı ile belirterek ödemenin askıya alınan her kablonun metresinin ölçülerek yapılmasını talep etmiş, bunun üzerine,

Müşavirin cevabi yazısında Özel A.11 poz nolu “O.G. Enerji hatlarının askıya alınması” imalatlarındaki tarifin son derece net olduğunu, ödeme esasları bölümünde ise ’’uygulama projesinden ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo üzerinden yapılacağından söz edildiğini,yani askıya alınan kabloların toplam boyundan ödenmesine yönelik herhangi bir not olmadığını, işin tarifinde de söz edildiği üzere bir veya birden fazla kablonun olduğu gibi askıya alınmasından askıya alınan kablo boyunun tek kablo boyu ifadesi olduğu anlaşıldığını ve “uygulama projesinden ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo uzunluğu üzerinden yapılacaktır” şeklinde olması gerektiğini, ifadelerden de bunun anlaşıldığını ve söz konusu poz tarifinde ”tek” kelimesinin sehven yer almadığını belirterek Özel A.11 poz nolu O.G Enerji hatlarının askıya alınması imalatlarındaki İdarece yapılan ödemenin, yapılan uygulamaya göre ölçülecek metre cinsinden askıya alınan tek kablo uzunluğu üzerinden alınmasının doğru bir uygulama olacağı, görüşünde olduklarını belirtmiştir.

Çeşitli kesit ve adetlerdeki Orta Gerilim enerji kabloların askıya alınması ile ilgili olarak yapım sırasında tutulan ataşmanlarda kablo adetleri, kablo kesitleri, kablo cinsleri, gergi teli uzunlukları ve askı boyları verilmiş olup askıya alınan kabloların grup olarak uzunluğunun yaklaşık olarak 300 mt civarında olduğu, yükleniciye ait birim fiyat teklif cetvelinin 11. sırasında yer alan Özel A.11 pozunda; söz konusu O.G. Enerji hatlarının grup halinde askıya alınması için 300 metre uzunluk tespit edilmiş ve analizi yapılarak teklif fiyatının oluşturulmuş olduğu görülmektedir.

Teklif Birim fiyatta, inşaat alanında bulunan başka bir güzergaha deplasmanı mümkün olmayan, toprak zemine döşenmiş ve çalışmakta olan bir veya birden fazla kablonun güvenli bir şekilde askıya alınacağı tarif edilmekte ve teklif ekindeki miktar ile ataşmandaki askı boyu toplam miktarı bu tarifi doğrulamaktadır.

IV-KARAR

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

Yükleniciye ait birim fiyat teklif cetvelinin 11. sırasında yer alan Özel A.11 pozunda; söz konusu O.G. Enerji hatlarının grup halinde askıya alınması için 300 metre uzunluk tespit edildiği ve analizi yapılarak teklif fiyatı oluşturulduğu,

Özel A.11 pozu adının O.G. Enerji hatlarının askıya alınması olduğu ve enerji hat(lar)ın ibaresinden poz tarifine uygun şekilde bir veya birden fazla kablonun anlaşılması gerektiği,

Yapım sırasında tutulan ataşmanlarda kablo adetleri, kablo kesitleri, kablo cinsleri, gergi teli uzunlukları ve askı boylarının verildiği, askıya alınan kabloların grup olarak uzunluğunun yaklaşık olarak 300 m olarak tespit edildiği, birim fiyat teklif cetvelindeki miktar ile ataşmandaki miktarların birbirleriyle çelişmediği,

hususları göz önüne alındığında;

Ödemelerin, her kablo uzunluğu üzerinden değil fiilen yapılan taşıyıcı konstrüksiyon askı uzunluğu esas alınmak suretiyle yapılmasının uygun olacağına,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16’ncı maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendine istinaden, 08.08.2011 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap