Personel Çalıştırılmasana Dayalı İhalelerde Uygun Görüş Alınmaması Durumundaki Yaptırımlar…

Yayın Tarih: 22.01.2015 12:01
Özet

Personel Çalıştırılmasana Dayalı İhalelerde Uygun Görüş Alınmaması Durumundaki Yaptırımlar Nelerdir?


Personel Çalıştırılmasana Dayalı İhalelerde Uygun Görüş Alınmaması Durumundaki Yaptırımlar Nelerdir?


Üst Konuları: Üstada Sor

Cevabımız

 

·  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması,

·  Uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması,

·  İhale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması,

· 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir.

· Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

· 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

· Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

·  6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'un 11'nci maddesi ile 4734 sayılı Kanuna eklenen Ek 8'nci madde Kanun'un yayımı tarihinden dört ay sonra yani 11.01.2015 yürürlüğe girmiştir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili hazırlanacak Yönetmeliğin Kanun Maddesinin yürürlük tarihine kadar yayımlanması beklenmektedir.

ANCAK 

 6645 Sayılı Kanun'un geçici 1'inci maddesine göre görüş alınmamasına ilişkin yaptırım 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmayacağı belirtilmiş yani ertelenmiştir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap