Serbest Meslek Makbuzunda Kdv Tevkifatı olur mu?

Yayın Tarih: 17.07.2017 04:07
Özet

Hocam merhaba öncelikle sorduğumuz sorulara karşılık kısa sürede ve net bir şekilde cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Kamu kuruluşları ile çalışan mimarlar serbest meslek makbuzu düzenlediklerinde, stopaj kesintisine ilave olarak proje zemin etüt hizmeti olarak iş yaptıklarında kamu kurumu olarak kdv tevkifatı (9/10) kesmemiz gerekiyor mu?


Hocam merhaba öncelikle sorduğumuz sorulara karşılık kısa sürede ve net bir şekilde cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Kamu kuruluşları ile çalışan mimarlar serbest meslek makbuzu düzenlediklerinde, stopaj kesintisine ilave olarak proje zemin etüt hizmeti olarak iş yaptıklarında kamu kurumu olarak kdv tevkifatı (9/10) kesmemiz gerekiyor mu?


Üst Konuları: Z..

Benzer İçerikler: , , , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

 

26 Nisan 2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine göre

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Tebliğin 2.1.3.2.2.2 kısmında Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

Bu kapsamda Tebliğde “Belirlenmiş alıcılar” olarak sayılanlara yapılacak hizmetlerde KDV tevkifatının yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kurumunuzun (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulaması gerektiği anlaşılmaktadır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap