Alt yükleniciye B-II veya B-III grubu alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Düzenlenirse bu iş deneyim belgesi kabul olur mu?

Yayın Tarih: 17.03.2023 06:03
Özet

Somut durumda başvuru sahibi Bahattin Aydın- alt yüklenici tarafından işin % 80’lik kısmının yapıldığı, kalan %20’lik kısmının gerçekleştirilmediği dolayısıyla tek bir yapı inşaatının söz konusu olduğu göz önüne alındığında işin tamamını gerçekleştiren yüklenicinin işin bir kısmını belge sahibi alt yükleniciye yaptırmadığı görülmektedir. Bu durumda alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş ana yüklenicinin uhdesindeki tek bir yapıya ilişkin işinin bir parçası olduğundan uygulanan yapı tekniğinin aynı olacağı, mevcut halde tek bir yapının söz konusu olduğu, işin tamamının alt yüklenici tarafından yapılamayacağı ve % 80’lik kısmının yapıldığı hususunda bir ihtilaf bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda özel ortak tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin baştan sona (temelden çatıya) bir yapı inşaatına ilişkin olmadığı bu nedenle B-III grubuna uygun kabul edilemeyeceği, diğer taraftan sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin konusunun ihale konusu işe de uygun olmadığı hususları dikkate alındığında, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


Toplantı No 2023/017
Gündem No 22
Karar Tarihi 08.03.2023
Karar No 2023/UY.II-457

BAŞVURU SAHİBİ:

Bahattin Aydın – Ramka İnş. Taah. Müth. Müş. Müh. Mimarlık Petrol ve Petrol Ürünleri Bilgisayar Teks. Kuy. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Batman İl Özel İdaresi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1476999 İhale Kayıt Numaralı “Kozluk Tepecik – 2 Mahallesi 6 Derslikli Anaokulu Ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Batman İl Özel İdaresi tarafından 24.01.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kozluk Tepecik – 2 Mahallesi 6 Derslikli Anaokulu ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bahattin Aydın – Ramka İnş. Taah. Müth. Müş. Müh. Mimarlık Petrol ve Petrol Ürünleri Bilgisayar Teks. Kuy. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 01.02.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.02.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.02.2023 tarih ve 78739 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/277 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, pilot ortakları Bahattin Aydın tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin yapılan tüm işlerin %80’inini kapsadığı, iş deneyim belgesine  inşaat işleri yüzdeliğinin yazılmamış olmasının bunu düzenleyen idareden kaynaklandığı bu itibarla  idarece benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur. …

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. …

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde, “(1) İş deneyim belgeleri, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, aşağıdaki hükümlere göre talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenir ve verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.

….

(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “… (2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yapım işlerine ilişkin diğer hususlar” başlıklı 53’üncü maddesinde “53.6.  Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin son fıkrasında; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki BII/BIII grubu işlerde, alt yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerektiği düzenlenmiştir. Bu itibarla, alt yükleniciye yaptırılacak işlerin sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, doğalgaz tesisatı, müşterek tesisat, elektrik tesisatı, asansör tesisatı, mekanik tesisat, beton/kalıp işleri, sıva boya gibi ince işler, demir işleri, kazı/dolgu işleri, peyzaj ve nakliye gibi imalat grupları kapsamında olması gerekir. Anılan Şartnamenin aynı maddesinde; BII/BIII grubu işlerde, sözleşmeye konu işin bütününün karakteristiğini yansıtan kısımlarının da, bir bütün halinde alt yükleniciye yaptırılamayacağı düzenlenmiştir. Buna göre, örneğin, birden fazla bina inşaatı (blok) içeren bir toplu konut projesinde bloklardan biri temelden çatıya kadar kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tek bir alt yükleniciye yaptırılamayacaktır.” açıklaması,

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.4’üncü maddesinde “(Ek-1)’de yer alan listedeki işlerle ilgili; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir. Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım ihalesinde, benzer işin sadece “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi, ihale konusu işin niteliği çerçevesinde Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olabilecektir. Bu nedenle, anılan örnekte ihale edilen işin niteliği göz önünde bulundurularak “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi”nin yanında “BIII grubu veya BIII grubu işin onarım işi” de benzer iş olarak belirtilebilecektir.

Onarım işleri ihalelerinde benzer iş belirlemesi yapılırken, onarımı gerçekleştirilecek yapının temelden inşasını içeren işlerin öncelikle belirtilmesi gerekmekte olup, bu ihalelerde benzer işin “bir grup veya o gruptaki işin onarım işi” şeklinde tespit edilmesi gerekmektedir. Örneğin “(A) Alt Yapı İşleri – VII. Grup: Havaalanı İşleri” grubuna giren bir onarım ihalesinde benzer iş “AVII grubu veya AVII grubu işin onarım işi” şeklinde belirlenecektir.

Tamamlanmamış bir yapının geriye kalan imalatlarının gerçekleştirilmesi şeklindeki ikmal (tamamlama) ihalelerinde ise, ikmale konu iş kapsamının işin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre benzer iş belirlemesi yapılması gerekmektedir. Örneğin, kapsamında birden fazla BII grubu bina inşaatı olan bir projede bir kısım bina inşaatlarının tamamlandığı, bir kısım bina inşaatlarına ise hiç başlanılmadığı durumda, yapılacak ikmal ihalesinde benzer işin “BII grubu iş” şeklinde belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, proje kapsamındaki binaların tamamının kaba inşaatının bitirildiği, ince işlerinin tamamlanmadığı bir durumda ise, benzer işin “BII grubu veya BII grubu işin tamamlama işi” şeklinde belirlenmesi uygun olacaktır.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in 2.8’inci maddesinde “İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Örneğin, yapılan iş tutarının %30’unun AI grubuna giren köprü işleri, %30’unun AII grubuna giren tünel işleri ve %40’ının AVI grubuna giren demiryolu işleri olan bir demiryolu yapım işinde, projenin amacı ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolunun yapılması olduğundan, esaslı unsur “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir.

Yine, gerçekleştirilen iş tutarının %70’inin AII grubuna giren tünel işleri, %15’inin AVI grubuna giren demiryolu işleri ve %15’inin BIII grubuna giren istasyon binası yapım işleri olan bir metro hattı yapım işinde esaslı unsur, projenin amaç ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolu yapılması olduğundan “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak veya yapılan iş tutarı içerisinde sahip olduğu oranının büyüklüğünden dolayı “AII Grup: Tünel İşleri” olarak belirlenebilecektir.

Tamamlanamayan ya da devredilen işlerde ise, işin yapılan kısmına ilişkin belge düzenlenmesi durumunda yapılan işin projenin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre esaslı unsur belirlemesi yapılması gerekmektedir. İşin yapılan kısmının projenin bütününün karakteristiğini yansıtması halinde esaslı unsur belirlenecektir. Örneğin, tamamlanamayan bir otoyolu projesinin yapılan kısmının hem altyapı hem de üstyapı karayolu işi içermesi halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir. Benzer şekilde, birden fazla BIII grubu bina inşaatı içeren bir projede bina inşaatlarının bir kaçının temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tamamlanması, diğerlerinin ise kısmen tamamlanması halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “BIII Grup: Bina İşleri” olarak belirlenebilecektir. Ancak, binaların hiçbirinin bir bütün olarak bitirilmediği hallerde esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır. Aynı şekilde, yapımına başlanıp tamamlanamamış bir boru hattı işinde sadece kazı işi yapılmış, boru montajı ve yerine tespiti yapılmamış ise söz konusu işte esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamı dikkate alınır. Örneğin; esaslı unsuru AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) olan ve kapsamında köprü ve tünel yapımı da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin;  köprü ve tünel yapımı içermeyen bir karayolu işi ihalesine sunulması halinde, köprü ve tünel yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır. Aynı şekilde, esaslı unsuru AXVIII Grup: Saha İşleri olan ve kapsamında BIII grubu bir bina inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; bina inşası içermeyen bir rekreasyon alanı yapım işi ihalesine sunulması halinde, BIII grubu bina yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır.

İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması halinde ise, sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin, esaslı unsuru AVIII Grup: Barajlar olan ve kapsamında santral binası, ulaşım yolları, derivasyon ve enerji tünelleri inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin AII grubuna giren bir tünel yapımı ihalesine sunulması halinde, derivasyon ve enerji tünelleri yapımına ilişkin tutar belge tutarından ayrıştırılmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Aynı Tebliğ’ de B-II ve B-III grubu işlerin “II. Grup: Bina İşleri

1.Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2.Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3.Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4.İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5.İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6.Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7.Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8.Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9.Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10.Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11.Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12.Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13.Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14.Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15.Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16.(5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.BII. Grup işler

2.BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” şeklinde belirlendiği anlaşılmıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) Bu Genel Şartnamenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar yanında;

Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları” başlıklı 20’nci maddesinde, “(1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar.

(3) İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kozluk Tepecik – 2 Mahallesi 6 Derslikli Anaokulu ve Çevre Düzenleme Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı: 630 m2 Alan üzerine 6 derslikli 1 Anaokulu yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Batman ” düzenlemesi,  

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.5 Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

BIII. Grup bina yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat mühendisi veya Mimar…” düzenlemesi yer almaktadır.

Uyuşmazlığa konu ihalenin Batman İl Özel İdaresi tarafından ihalesi gerçekleştirilen “Kozluk Tepecik – 2 Mahallesi 6 Derslikli Anaokulu ve Çevre Düzenleme Yapım İşi”nın taşkın kontrol tesislerinin yapımı olduğu, ihalenin 24.01.2023’de 9 isteklinin katılımıyla gerçekleştirildiği, sınır değerin altında teklif sunan Sengül İnşaat Temizlik Zirai İlaçlama Gıda Petrol Ürünleri Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin reddedildiği, Bahattin Aydın- Ramka İnşaat Taahhüt Müteahhitlik Müşavirlik Mühendislik Mimarlık Petrol ve Petrol Ürünleri Bilgisayar Tekstil Kuyumculuk Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığına ait teklifin pilot ortağa ait iş bitirme belgesinin benzer işe ait olmadığı  gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Abdülmenan Aytemur- Enes Işık İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, Halil İbrahim Kara – Mehmet Emin Sun İş Ortaklığı’nın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İhale konusu işin “Kozluk Tepecik – 2 Mahallesi 6 Derslikli Anaokulu ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” olduğu ve İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “BIII. Grup bina yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi Bahattin Aydın- Ramka İnşaat Taahhüt Müteahhitlik Müşavirlik Mühendislik Mimarlık Petrol ve Petrol Ürünleri Bilgisayar Tekstil Kuyumculuk Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın pilot ortağının Bahattin Aydın, özel ortağının ise Ramka İnşaat Taahhüt Müteahhitlik Müşavirlik Mühendislik Mimarlık Petrol ve Petrol Ürünleri Bilgisayar Tekstil Kuyumculuk Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi  olduğu anlaşılmıştır.

İş ortaklığının pilot ortağı Bahattin Aydın tarafından düzenlenen yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi olarak 2017/604498-2478850-1-1sayılı iş deneyim belgesinin beyan edildiği anlaşılmıştır.

EKAP üzerinden yapılan incelemede beyan edilen iş deneyim belgesinin Batman İl Özel İdaresi tarafından “Batman Beşiri 20 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı Yapımı” işine ilişkin olarak Bahattin Aydın adına 21.12.2018 tarih ve 2017/604498-2478850-1-1 sayı ile düzenlenen Alt Yüklenici İş Bitirme belgesi olduğu, söz konusu belgede işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının “İnşaat + Çevre Düzenlemesi + Elektrik Tesisati + Mekanik Tesisatı Toplam İşinin % 80’lik Kısmı” olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “Betonarme Bina İnşaatı Yapımı, Belgeye konu işin esaslı unsuru: BIII Grubu Bina Yapım İşleri” olduğu, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedelinin “1.823.000,00 TL” olduğu, iş gruplarının “AXVIII.Grup: Saha İşleri 163.898,03 TL, CI.Grup: Sıhhi Tesisat İşleri 70.123,85 TL,CII.Grup: Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimleme Tesisat İşleri 26.354,44 TL, CIII.Grup:Asansör Elektro- Mekanik İşleri 44.478,80 TL, DII.Grup: Enerji Dağıtım Şebekesi ve Tesisat İşleri 9.930,28 TL, DIII.Grup: Elektrik Şebeke ve Tesisat İşleri 37.610,78 TL, DIV.Grup:1 Kv Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri 102.414,59 TL, EIV.Grup:Özdenetimli Bina Alan Otomasyon Sistemleri 18.274,08 TL, EV.Grup:Uydu Tv ve Radyo İletişim Sistemleri 387,51 TL, EV.Grup: Uydu, Tv ve Radyo İletişim Sistemleri 1.677,44 TL, EIV.Grup: Grup Geniş Bant Erişim ve Ağ Şebekesi Teknoloji İşleri 5.060,20 TL” olduğu tespit edilmiştir.

Üstyapı işleri; yeni yapım, restorasyon, ikmal(tamamlama) ve bakım onarım şeklinde dört ana başlıkta toplanmaktadır. Anılan Tebliğ’de, restorasyon işlerine B-I grubunda, belirli özel fiziki niteliklere sahip işler B-II grubunda, bunun dışında kalan bina işlerine ise B-III grubunda yer verilmiş olup 2.4’üncü maddesinde onarım işlerinde ve ikmal(tamamlama) işlerinde benzer iş belirlemesinin ne şekilde yapılacağı açıklanmış ve temelden çatıya bir yapım işinden farklılık ortaya konulmuştur. Yine 2.8’inci maddede iş deneyim belgelerinde esaslı unsur belirlemesi yapılırken işin binaların temelden çatıya bir bütün halinde gerçekleştirilmesi haline vurgu yapılmış ve bu nitelikte yapı olmaması halinde esaslı unsur belirlenmemesi gerektiği açıklanmıştır.

Bu durumda, anılan Tebliğ’in genel kurgusundan hareketle, bir işin B-II veya B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun, yapının bir bütün halinde baştan sona (temelden çatıya) inşaatının gerçekleştirilmesine bağlı olduğunun kabulü gerekmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere B-III grubu işlerin baştan sona gerçekleştirilmesi gerektiği, anılan kararda, belgeye konu işin 20 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu yapımı olduğu, yüklenici tarafından baştan sona şeklinde yapı inşaatı tamamlanması ile B-III grubu işe ilişkin iş deneyimi kazanılacağı, alt yükleniciler tarafından ise ilgili mevzuat hükümleri gereği işin tamamı yapılamayacağı/yaptırılamayacağı anlaşılmaktadır.

Somut durumda başvuru sahibi Bahattin Aydın- alt yüklenici tarafından işin % 80’lik kısmının yapıldığı, kalan %20’lik kısmının gerçekleştirilmediği dolayısıyla tek bir yapı inşaatının söz konusu olduğu göz önüne alındığında işin tamamını gerçekleştiren yüklenicinin işin bir kısmını belge sahibi alt yükleniciye yaptırmadığı görülmektedir. Bu durumda alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş ana yüklenicinin uhdesindeki tek bir yapıya ilişkin işinin bir parçası olduğundan uygulanan yapı tekniğinin aynı olacağı, mevcut halde tek bir yapının söz konusu olduğu, işin tamamının alt yüklenici tarafından yapılamayacağı ve % 80’lik kısmının yapıldığı hususunda bir ihtilaf bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda özel ortak tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin baştan sona (temelden çatıya) bir yapı inşaatına ilişkin olmadığı bu nedenle B-III grubuna uygun kabul edilemeyeceği, diğer taraftan sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin konusunun ihale konusu işe de uygun olmadığı hususları dikkate alındığında, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin esaslı unsurunun B-III grubu  olarak belirlendiği, yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında  bir işin B-II veya B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun, yapının bir bütün halinde baştan sona (temelden çatıya) inşaatının gerçekleştirilmesine bağlı olduğu, sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin baştan sona (temelden çatıya) bir yapı inşaatına ilişkin olmadığı bu durumda söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesinin esaslı unsur belirlenmemek suretiyle yeniden düzenlenmesi hususunun belgeyi düzenleyen Batman İl Özel İdaresi’ne bildirilmesi gerekmektedir.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, iddia konusu edilen hususlarda mevzuata aykırılık bulunmadığı bu itibarla itirazen şikâyet başvurusunun reddi gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Batman İl Özel İdaresi tarafından Bahattin Aydın adına düzenlenen 21.12.2018 tarih ve 2017/604498-2478850-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin kararda belirtilen hususlar gereğince iptal edilerek mevzuata uygun olarak yeniden düzenlenmesi için Batman İl Özel İdaresi’ne bildirimde bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap