Sözleşmeye davet edildiği halde gelmeyen istekli ile teknik şartnameye aykırı hareket eden yüklenici hakkında yasaklama uygulanır mı?

Yayın Tarih: 08.09.2017 08:09
Özet

Günaydın hocam. 1. sözleşmeye davet edildiği halde gelmeyen istekli ile ilgili olarak; teminatı gelir kaydedilir ancak yasaklama uygulanmaz değil mi. 2. sözleşme imzaladıktan sonra teknik şartnameye aykırı hareket eden yüklenici hakkında yasaklama uygulanır mı? yardımcı olmanız ricasıyla…


Günaydın hocam. 1. sözleşmeye davet edildiği halde gelmeyen istekli ile ilgili olarak; teminatı gelir kaydedilir ancak yasaklama uygulanmaz değil mi. 2. sözleşme imzaladıktan sonra teknik şartnameye aykırı hareket eden yüklenici hakkında yasaklama uygulanır mı? yardımcı olmanız ricasıyla…


Üst Konuları: Z..

Cevabımız

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58’inci maddesi  ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.6.4.  maddesi gereğince İhale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin ise Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve anılan Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerinden yasaklanması gerekmektedir.

2) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 25’inci maddesine göre Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: Bu fiiler arasında (c) ve (f) bentlerinde belirtilen

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.” hükmü bulunmaktadır.

Bunun yanında aynı Kanunun 20’nci maddesinde aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” Hükmü yer almaktadır.

Buna göre sözleşme imzaladıktan sonra teknik şartnameye aykırı hareket eden yüklenici hakkında teknik şartnamenin hangi maddesi/maddelerine uymuyor ise buna ilişkin tutanak tutulması, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmesi için 10 günden az olmamak üzere nedenleri açıkça belirtilen ihtarın çekilmesi ve tutanağın eklenmesi gerekmektedir. Halen aynı durumun devam etmesi halinde idare kesin teminatı gelir kaydeder ve istekli hakkında Kanunda belirtilen sürelerde yasaklama hükümleri uygulanır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap