Uygulama projesindeki tip kesitte gösterilen imalatın bedeli ödenecek midir? (YFK)

Özet

İş bünyesinde yaptırılan Stadyumun atletizm pistindeki 13 mm Renkli granüle katı poliüretan sentetik zemin kaplaması imalatının; uygulama projesindeki tip kesitte gösterildiği, ancak, teknik şartname, mahal listesi ve yaklaşık maliyete bağlı olarak çıkarılan pursantaj listesinde yer almadığı belirtilerek, imalat için yükleniciye ilave bir ödenemeyeceği hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

Karar No : 2012/56

Karar Tarihi : 11/10/2012

I-GİRİŞ

………………………  Üniversitesi tarafından ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel ile

sözleşmeye bağlanan, Eğitim Fakültesi A,B,C,D Blokları, Stadyum, Rektör Lojmanı, Sosyal Tesis, Kampus Çevre Yolu İnşaatı İşinde ortaya çıkan ihtilaflarla ilgili görüş istemidir.

II-         KONU

İdaresinin 25.09.2012 tarih ve B.30.2.AİÇ.0.80.00.00-755-460-1913 sayılı yazısı ve eklerinde de belirtildiği üzere, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek 22.11.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan İş bünyesinde yaptırılan Stadyumun atletizm pistindeki 13 mm Renkli granüle katı poliüretan sentetik zemin kaplaması imalatının; uygulama projesindeki tip kesitte gösterildiği, ancak, teknik şartname, mahal listesi ve yaklaşık maliyete bağlı olarak çıkarılan pursantaj listesinde yer almadığı belirtilerek, bu imalat için yükleniciye ilave bir ödemenin yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

III-                  İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir.

Yüklenici; Stadyumun atletizm pisti kaplaması olan 13 mm renkli granüle katı poliüretan sentetik zemin kaplaması imalatının onaylı projelerde sadece tip kesitte gösterildiğini, bu imalatın, teknik şartname, mahal listesi ve yaklaşık maliyete bağlı olarak çıkarılan pursantaj listesinde yer almadığını belirterek, bu imalatın yapılmaması veya yapılacaksa ilave ödemenin yapılması gerektiğini,

İdaresi ise; Sözleşmenin ilgili hükümleri, ilgili mevzuat ve Yüksek Fen Kurulunun emsal kararlarına göre, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde proje ve mahal listesinin esas olduğu, tip kesitin uygulama projesinin bir parçası olduğu, planda gösterilmeyen bir detayın, kesitte gösterilmesinin projede kabul edilmesini gerektirdiği, bir imalatın yaklaşık maliyet, mahal listesi ve teknik şartnamede yer almamasının anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ilave bir hak meydana getirmeyeceğini,

Belirtmektedir.

Sözleşmenin 6.1. maddesindeki; “Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen (……)(TL) toplam bedel üzerinden

akdedilmiştir. “ hüküm gereği yüklenici, teklifini, ihale dokümanları içerisinde yer alan uygulama projeleri, dolayısıyla proje detayları ve bunlara ilişkin mahal listesine dayalı olarak vermektedir.

Yazı ekinde gönderilen ihale CD’si içerisindeki işe ait uygulama projeleri üzerinde yapılan incelemede, anlaşmazlığa konu olan 13 mm Renkli granüle katı poliüretan sentetik zemin kaplaması imalatına, Seyirci Platformu Mimari Uygulama Projesi tip kesitinde, açık olarak yer verildiği görülmektedir.

Çok sayıda Kararımızda da konu edildiği üzere, proje tip kesitlerinde gösterilen bir imalatın uygulama projesi içerisinde yer aldığının ve dolayısıyla sözleşme kapsamında yapılması gerekli imalatlardan olduğunun kabulünde bir tereddüt bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde isteklilerin işin tamamı için teklif verdikleri ve sözleşmenin de işin tamamı için yapıldığı ile işlerin bedellerinin ödenmesinde yüklenicilerin teklif ettikleri toplam bedelin esas alındığı, yaklaşık maliyet cetvelinin veya ilerleme yüzdelerinin (pursantaj oranları), işin yapılmasına veya bedel tespitine ilişkin bir dayanak niteliğinde olmadığı hususları açıktır.

IV-KARAR

İdaresinin “Eğitim Fakültesi A,B,C,D Blokları, Stadyum, Rektör Lojmanı, Sosyal Tesis, Kampus Çevre Yolu Yapım” işi ile ilgili uyuşmazlık talebine ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre;

Stadyumun atletizm pistinde yer alan 13 mm Renkli granüle katı poliüretan sentetik zemin kaplaması imalatına, uygulama projesi tip kesitinde yer verilmiş olması nedeniyle, bu imalatın sözleşme kapsamında bulunduğu ve bedelinin sözleşme bedeline dâhil olduğu, dolayısıyla, bahse konu kaplama imalatı için ilave bir bedel ödenemeyeceğinin değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 11/10/2012 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap