Vaziyet planında, bulunan imalatın yapılması gerekir mi?(YFK 2015/12)

Özet

Mevcut vaziyet planı ve detay projesinde betonarme olarak imal edilmesi öngörülen ihata duvarlarının fen ve sanat kurallarına uygun asgari yapım şartları dahilinde idarece verilecek (betonarme demiri ile donatılarak düzenlenmiş) detaylara göre imal edilmesi ve vaziyet planında arsa içinde yapılması öngörülen istinat duvarı – 1 ve istinat duvarı – 2 olarak isimlendirilen istinat duvarlarının, vaziyet planının gerektirdiği şekilde, idarece verilecek (uygun mahiyette düzenlenmiş) uygulama projeleri ve detaylarına göre, fen ve sanat kurallarına göre imal edilmesi gerektiğinin, yüklenici tarafından ihaleden önce bilindiği ve teklifin buna göre verildiği kabul edilmesi gereken bir husus olduğundan söz konusu imalatlar sözleşme kapsamında değerlendirilmektedir.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar No : 2015/12

Karar Tarihi : 26/02/2015

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

… Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yürütülmekte olan Jimnastik Spor Salonu Yapımı” inşaatı ile ilgili görüş istemidir.

II- KONU

İdaresinin … sayılı yazılarında özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek, 28.01.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde, çevre ihata duvarları ve arsa içinde yapılması gereken istinat duvarları imalatı konularında, yükleniciye ilave iş artışı kapsamında bir bedel ödenip ödenmeyeceği hususunda anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, konuya ilişkin görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III – İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, tarafların uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıdaki şekildedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Yüklenicinin idaresine vermiş olduğu 05.01.2015 tarihli dilekçesinde; vaziyet planında, arsa sınırını çevreleyen ihata duvarları ile arsa içinde 2 tip istinat duvarları yapımının belirtildiği, fakat gerek statik projede gerekse vaziyet planında ihata ve istinat duvarlarının herhangi bir detayının bulunmadığı belirtilerek, idare tarafından uygun görüldüğü takdirde revize vaziyet planı ve detay projelerinin çizilerek iş artışı kapsamında yaptırılmasıyla bedellerinin ayrıca ödenmesi gerektiğine,

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise;

Söz konusu yapım işinin ihaleye esas vaziyet planında belirtilen ihata ve istinat duvarları konusunda, ihata duvarının kesit ve görünüşlerinin vaziyet planında yer alması ve detayının da mimari detaylarda verilmiş olması nedeni ile iş artışı kapsamında değerlendirilmemesi,

İstinat duvarı-1 ve istinat duvarı-2 imalatlarının da idarece verilecek istinat duvarı detay projesi doğrultusunda yüklenici firma tarafından iş artışı kapsamında değerlendirilmeden yapılması gerektiğine,

İlişkin bulunmaktadır.

Tarafların talebe ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak belirtildikten sonra, konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı Maddesinde;

“6.1. Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen (… TL) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ”

“6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel, esas alınır. ”

Hükümleri yer almaktadır.

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listesine dayalı olarak işin tamamı için verdikleri, sözleşmenin yüklenici tarafından teklif edilen toplam bedel üzerinden akdedildiği ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde de yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınmasının icap ettiği bilinen bir husustur.

Merkez Jimnastik Spor Salonu Yapımı inşaatı vaziyet planında, ihata ve istinat duvarları ile ilgili olarak;

Arsa sınırını çevreleyen kuzey, doğu, güney ve batı kesiminde olmak üzere dört tarafında ihata duvarları ile inşaat arsası içinde doğu, güney ve batı kesiminde istinat duvarı-1 ve yalnızca güney cephe kesiminde istinat duvarı -2 imalatlarının yapılmasının ön görüldüğü,

İhata duvarlarının, vaziyet planında 1/200 ölçekli olarak, yapılacağı yerler, duvar üstü kotları, kademe yapılacağı yerler ve toplam boylarının verildiği, ayrıca, aynı proje paftasında bu.1u.nan P/04 İHATA DUVARI VE FERFORJE SEPERATÖR (ÖZEL 12) DETAYI’nda, yapılacak ihata duvarlarının 1/20 ölçekli detayının verildiği ve üzerinde “ölçüler için statik proje esastır.” notunun bulunduğu,

İstinat duvarlarının ise; vaziyet planında 1/200 ölçekli olarak yapılacağı yerler, duvar üstü kotları, h yükseklikleri, kademe yapılacağı yerler ve toplam boylarının belirlenmiş olduğu görülmektedir.

Ayrıca, ihata duvarlarına ait 1/20 ölçekli detay projede, en altta “demirli beton temel" ve üzerinde zemine kadar olan kısım için “B.A. duvar (20cm)”, zemin üzerindeki kısım için “B.A. duvar (20cm)” kalınlıkta yapılması öngörülmekte olup, söz konusu detayda temel kısmına “demirli beton temel”, zemin çizgisinin alt ve üst kısım duvarına ise; “B.A. duvar (20cm)" yazılmış olmasından bu imalatların B.A demiri ile donatılmış beton imalatı ile imal edilmesi gerektiği anlaşılmakta olup,

1/200 ölçekli vaziyet planı doğrultusunda yapılması gereken istinat duvarı-1 ve istinat duvarı-2 imalatları ile ilgili olarak; yapılacağı yerler, duvar üst kotları, h yükseklikleri, kademe mesafeleri, toplam boyları gösterilmiş ve yapılacağı yerlerdeki saha tesviye kotlarının verildiği görülmektedir.

İhale dokümanları arasında bulunan “İnşaat Yapım İşleri Özel Teknik Şartnamesinin imalatlar başlıklı bölümünde;

“6- Söz konusu projelerde öncelikle Bakanlık tip detayları bu mümkün olmazsa idarenin uygun göreceği detaylara göre yapılacaktır. Eksik detaylar idare tarafından verilecektir. Bunun mümkün olmaması halinde yüklenici detayları hazırlayarak idarenin onayına sunacaktır. ”

“23- projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler (işlerin teknik zorunluluk gerektirip gerektirmediğine yapı denetim heyeti ve proje müellifi karar verecektir) İdarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde, teknik şartname veya yapı denetim heyetinin vereceği karar esas olacaktır.”

Hükümleri yer almaktadır.

Sözleşme eki idari şartnamenin, “ihale dokümanına ilişkin açıklama yapılması” başlığı altındaki 13 üncü maddesinde ise; “İstekliler tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. ” denilmektedir.

Gönderilen bilgi ve belgelerden, isteklilerin tekliflerin hazırlanması aşamasında, konu ile ilgili yazılı olarak herhangi bir açıklama talebinde bulunmadıkları, dolayısıyla sözleşmenin her iki tarafına da sorumluluk yükleyen bu maddedeki şartlara, öncelikle hak düşürücü itiraz sürelerine uygun iş ve işlemlerin yapılmış olması halinde ancak hak ve yükümlülüklerden söz edilebileceği bilinmektedir.

Tüm bu hususlar birlikte göz önünde bulundurulduğunda;

Mevcut vaziyet planı ve detay projesinde betonarme olarak imal edilmesi öngörülen ihata duvarlarının fen ve sanat kurallarına uygun asgari yapım şartları dahilinde idarece verilecek (betonarme demiri ile donatılarak düzenlenmiş) detaylara göre imal edilmesi ve vaziyet planında arsa içinde yapılması öngörülen istinat duvarı – 1 ve istinat duvarı – 2 olarak isimlendirilen istinat duvarlarının, vaziyet planının gerektirdiği şekilde, idarece verilecek (uygun mahiyette düzenlenmiş) uygulama projeleri ve detaylarına göre, fen ve sanat kurallarına göre imal edilmesi gerektiğinin, yüklenici tarafından ihaleden önce bilindiği ve teklifin buna göre verildiği kabul edilmesi gereken bir husus olduğundan söz konusu imalatlar sözleşme kapsamında değerlendirilmektedir.

IV-KARAR

İdaresinin “… Jimnastik Spor Salonu Yapımı” inşaatı ile ilgili taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlık ön bölümde belirtildiği üzere detaylı incelenmiş olup buna göre;

Sözleşme eki vaziyet planı ve P/04 İHATA DUVARI VE FERFORJE SEPERATÖR (ÖZEL 12) DETAYI’nda yapılması belirtilen ihata duvarlarının, fen ve sanat kurallarına uygun asgari yapım şartları dahilinde, idarece verilecek (betonarme demiri ile donatılarak düzenlenmiş) detaylara göre betonarme olarak imal edilmesi,

İstinat duvarı – 1 ile istinat duvarı – 2 imalatlarının vaziyet planında belirlenmiş konumlarında, idarece verilecek (uygun mahiyette düzenlenmiş) uygulama projeleri ve detayları ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak imal edilmesinin, işin sözleşme bedeli kapsamında olduğunun değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 26/02/2015 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap