Yabancı dilde düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin de tercümelerinin yapılması gerektiği hk.

Özet

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerce sunulan belgeler ve eklerinin Türkçe olması gerektiği, farklı bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacağı, yabancı dilde düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin de tercümelerinin yapılması gerektiği, Medus Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idare talebi üzerine sunulan belgeler içerisinde yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin bulunduğu, ISO 13485 belgesi ile CE 93/42/AT belgelerinin de yabancı dilde düzenlendiği, bu açıdan mevzuat hükümleri gereğince ilgili belgelerin onaylı Türkçe tercümelerinin sunulması gerektiği anlaşılmış olup bahse konu belgelerin bu haliyle geçerli birer belge olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır.


KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No: 2021/042
Gündem No: 45
Karar Tarihi: 13.10.2021
Karar No: 2021/UM.II-1
BAŞVURU SAHİBİ:

Medus Sağlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
 
VEKİLİ:

Fatih ERDÖL,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/410813 İhale Kayıt Numaralı “Neuroterapi Cihazı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 13.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Neuroterapi Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Medus Sağlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 15.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.09.2021 tarih ve 44154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1573 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin alım konusu Neuroterapi cihazı için satış yetkisine sahip olmadığı, Teknik Şartname maddelerini karşılayan Mente marka cihazın Türkiye’de satışa tek yetkili firmasının Ese Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. olduğu, söz konusu firmanın da bu ihale için yalnızca taraflarını yetkilendirdiği, firmalarının bu ihale için Ese Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. A.Ş.den ÜTS bayilik onayı almış tek firma olduğu, bu açıdan firmaları ile aynı Mente marka cihazlar ile teklif veren Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin söz konusu sistemleri satmak, hizmetini yürütmek ve garanti etmek için yetkisinin bulunmadığı, ÜTS üzerinden alınmış herhangi bir kaydın bulunmadığı, bu sebeple bahse konu isteklinin teklifinin uygun olmadığı,

 

2) İdari Şartname’nin 7.5.3.2’nci maddesinde “ISO 13485 ve CE 93/42/AT” belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin istendiği, firmalarının üretici tarafından gönderilen ISO ve CE belgelerini anılan Şartname’nin 7.9’uncu maddesine uygun şekilde sunduğu, ancak söz konusu belgelerin üreticinin sitesinde kayıtlı olduğu ve indirilebildiği, indirilen belgenin noter onaylı tercümesinin ve apostil şerhinin bulunmadığı, yalnızca firmaları tarafından sunulan belgenin noter onaylı tercümesinin ve apostil şerhinin bulunduğu, bu açıdan Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu ISO ve CE belgelerinin uygun olmadığı,

 

3) Teknik Şartname’nin “Teknik Özellikler” başlıklı 6’ncı maddesi içerisindeki 17’nci maddede “Teklif verecek firmanın Biyomedikal sorumlusu bulunmalıdır ve Biyomedikal sorumlusunun cihazla ilgili eğitim aldığı sertifika ile mal tesliminde kanıtlanmalıdır.” düzenlemesine yer verilerek cihaz için eğitim sertifikası istendiği, ancak Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin herhangi bir yetkisi olmadığı için eğitim sertifikası sunmasının da mümkün olmadığı,

 

4) Teknik Şartname’nin “Malın, Siparişi, Teslimatı, Muayene, İşlemleri, Kabul Koşulları” başlıklı 7’nci maddesi içerisindeki 7.4’üncü maddede “7.4.) Ürünler UTS sistemi entegre edilerek teslim edilecektir. UTS sistemi Sağlık Bakanlığının utsuygulama.gov.tr portalında kayıtlı olmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, buna göre son kullanıcıya teslim edilecek her ürünün ÜTS bildirimin yapılması gerektiği, ancak Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ürün için ÜTS üzerinden almış olduğu yetkisi bulunmadığından ÜTS bildirimi yapmasının mümkün olmadığı, bu maddenin karşılanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Neuroterapi Cihazı Alımı İşi

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 20 Adet Neuroterapi Cihazı Alımı İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığına tutanakla teslim edilecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2.

ISO 13485 ve CE 93/42/AT belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda sunulacaktır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7’nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.4.

{Belirtilmemiştir}

7.5.5 Bu Şartnamenin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz…” düzenlemesi,

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Teknik Özellikler” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan 11’inci maddede “11. Cihaz Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) de kaydı olmalıdır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Malın, Siparişi, Teslimatı, Muayene, İşlemleri, Kabul Koşulları” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan 7.4’üncü maddede  “7.4.) Ürünler UTS sistemi entegre edilerek teslim edilecektir. UTS sistemi Sağlık Bakanlığının utsuygulama.gov.tr portalında kayıtlı olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

10.09.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararına göre, 4 adet ihale dokümanı indirilen ihaleye 3 adet teklif verildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise Medus Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Katalog ve/veya Fotoğraf” satırında “Mente Marka Cihaz” beyanının yer aldığı görülmüştür.

 

Medus Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Diğer Belgeler” satırında belge adı ve açıklamasının “CİHAZ ÜTS KAYDI ÜTS:5350549999910”, “ANA FİRMA ÜST KAYDI:2667269196040”, “BAYİ FİRMA ÜTS KAYDI:2667269151380”, “BAYİLİK ÜTS KAYDI”, “TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” olarak beyan edildiği görülmüştür. Ürün takip sistemi üzerinden sorgulama yapıldığında beyan edilen cihazın Mente marka cihaz olduğu anlaşılmıştır.

 

Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Medus Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aynı cihazı teklif ettikleri anlaşılmıştır.

 

Ürün takip sistemi üzerinden sorgulama yapıldığında Ese Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. tarafından Medus Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye Mente Otizm Neurofeedback cihazı için bayilik verildiği tespit edilmiştir. Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. için ise böyle bir kayda rastlanmamıştır.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde isteklilerin teklif etmiş oldukları ürünleri teklif etmeye/satmaya yetkili olduklarını gösterir belgelerin sunulması gerektiği yönünde herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibi Medus Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 02.09.2021 tarihli dilekçe ile idareye başvurulduğu, Mente Otizm Neurofeedback cihazının tek yetkili satıcısı olduklarının beyan edildiği ve dilekçe ekinde “AAT Medical” isimli firma tarafından yabancı dilde düzenlenmiş belgenin, Ese Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş belgenin, ürün takip sistemi üzerinden alınmış tıbbi cihaz bilgileri, bayilik bilgileri ve firma bilgilerini içeren belgelerin bulunduğu görülmüştür.

 

Ese Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen belgede “Kurumunuzca 13.08.2021 tarihinde 2021/410813 ihale kayıt numarası ile düzenlenmiş olan “20 Adet Neuroterapi Cihazı Alımı İşi” İhalesine, distribütörü olduğumuz AAT Medical Ltd. firmasına ait Mente marka neuroterapi cihazı için Medus Sağlık Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması teklif vermeye yetkili kılınmıştır. 5350549999910 ürün tanımlayıcı numarasına sahip Mente Otizm Neurofeedback Cihazı sadece ESE Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. adına ÜTS sistemine kayıtlıdır, Medus Sağlık Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ÜTS sistemi üzerinden yetkilendirilmiş bayimizdir. Firmamızın 5350549999910 numarası ile ÜTS sistemine kayıtlı Mente Otizm Neurofeedback Cihazı ile yetkimiz dışında teklif verildiği bilgisine şifahen ulaşmış bulunmaktayız. Ürünler yetki vermediğimiz bir firma tarafından tedarik edildiğinde kullanım aşamasında oluşabilecek kullanıcı kaynaklı ya da teknik problemlerden tarafımızın sorumluluk kabul etmeyeceğini, yetkimiz dışında teklif veren firmanın ÜTS işlemlerini yapamayacağını dolayısı ile ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilemeyeceğini, tarafımızdan kullanıcı eğitimi almadığı için gerekli kurulumları ve teknik desteği sağlayamayacağını bilgilerinize sunarız.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası kapsamında yer alan numune inceleme tutanağında ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan numunelerin birbirine eşdeğer olduğu belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından ilgili cihaz için bayilik onayı almış tek firma oldukları, bu sebeple Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin firmaları ile aynı marka cihazı ile teklif edemeyeceği, söz konusu firmanın bahse konu sistemleri satmak, hizmetini yürütmek ve garanti etmek için yetkisinin bulunmadığı iddia edilse de, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesi kapsamında isteklilerden teklif etmiş oldukları ürünleri teklif etmeye/satmaya yetkili olduklarını gösterir belgelerin sunulmasının istenmediği anlaşılmış olup anılan iddia yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29’uncu maddesinde “…(4) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

b) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

c) (a) veya (b) bendi kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

(5) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belgelerin tercümelerinin düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

(6) Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından yabancı ülkede düzenlenen belgeler, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması durumunda tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

b) Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması dördüncü ve beşinci fıkralardaki esaslara tabidir…” hükmü,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.3.2. ISO 13485 ve CE 93/42/AT belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda sunulacaktır…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.8’inci maddesinde “7.8.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesinde “7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.5. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.9.5.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerinde mühür ve damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce tesselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.9.5.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.5.3. 7.9.5.1 veya 7.9.5.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dişişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye’ deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.9.5.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.6. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.9.6.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9.6.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.6.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.6.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.9.7. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.9.7.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9.7.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9.7.3. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı almadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdiki 7.9.5 ve 7.9.6 maddelerindeki esaslara tabidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Kalite ve Standarda İlişkin Diğer Belgeler” satırında ISO 13485 belgesi için belgenin ve standardın adının “ISO13485 BELGESI, ISO13485, ISO13485 2016” olarak, düzenleyen kurum/kuruluş, belgenin tarihi, sayısı ve geçerlik tarihinin “IMQ, 25.07.2018, 9124MIC4, 13.09.2021” olarak beyan edildiği görülmüştür. CE 93/42/AT belgesi için ise aynı satırda belgenin ve standardın adının “EC SERTIFIKASI, CE FULL QUALITY, 93 42 EEC” olarak, düzenleyen kurum/kuruluş, belgenin tarihi, sayısı ve geçerlik tarihinin “IMQ, 11.06.2019, 1286 MDD, 24.05.2024” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından 13.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” başlıklı yazının gönderildiği, ilgili yazı ile anılan istekliden kalite ve standarda ilişkin belgelerin İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesine uygun olarak sunulmasının ve teklif edilen ürüne ilişkin örneklerin teslim edilmesinin istendiği anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından 18.08.2021 tarihli yazı ile ilgili belgelerin sunulduğu, sunulan belgeler incelendiğinde, Italcert firması tarafından yabancı dilde düzenlenmiş 290-01-00-DM numaralı sertifikaların, aynı şekilde Italcert firması tarafından yabancı dilde düzenlenmiş ISO 13485:2016 belgelerinin bulunduğu görülmüştür. Yeterlik bilgileri tablosunda ilgili belgeleri düzenleyen kurum/kuruluşa ilişkin beyan edilen bilgiler ile idareye sunulan belgelerdeki bilgilerin birbiri ile uyumlu olmadığı görülmüştür. Ayrıca ilgili belgeler içerisinde söz konusu belgelerin Türkçe onaylı tercümesinin bulunmadığı ve bahse konu yabancı dilde düzenlenen belgelerin tasdik işlemine de tabi tutulmadığı anlaşılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerce sunulan belgeler ve eklerinin Türkçe olması gerektiği, farklı bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacağı, yabancı dilde düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin de tercümelerinin yapılması gerektiği, Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idare talebi üzerine sunulan belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş belgelerden olduğu, bu açıdan mevzuat hükümleri gereğince ilgili belgelerin Türkçe onaylı tercümelerinin sunulması gerektiği, ayrıca yabancı ülkelerce düzenlenen belgelerin İdari Şartname’nin 7.9.5, 7.9.6 ve 7.9.7’nci maddelerinde yer alan usul ve esaslara göre tasdik işlemine tabi tutulması gerekirken idareye sunulan belgelerin herhangi bir tasdik işlemine de tabi tutulmadığı anlaşılmış olup bahse konu belgelerin bu haliyle geçerli birer belge olarak kabul edilemeyeceği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Teknik Özellikler” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan 17’nci maddede “Teklif verecek firmanın Biyomedikal sorumlusu bulunmalıdır ve Biyomedikal sorumlusunun cihazla ilgili eğitim aldığı sertifika ile mal tesliminde kanıtlanmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen doküman düzenlemesinden isteklilerin Biyomedikal sorumlusu bulunduracağı, ilgili sorumlunun eğitim aldığının sertifika aracılığıyla mal tesliminde tevsik edileceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından Bilkosis Medikal Ürünler Bilg. ve Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin herhangi bir yetkisi olmadığından eğitim sertifikası sunmasının mümkün olmadığı iddia edilse de, söz konusu eğitim sertifikasının mal tesliminde kanıtlanacak bir husus olarak öngörüldüğü, bir diğer ifade ile yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir zorunluluk olduğu, eğitim sertifikasının teklif değerlendirme aşamasında dikkate alınması gereken bir yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği anlaşılmış olup anılan iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Malın, Siparişi, Teslimatı, Muayene, İşlemleri, Kabul Koşulları” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan 7.4’üncü maddede “7.4.) Ürünler UTS sistemi entegre edilerek teslim edilecektir. UTS sistemi Sağlık Bakanlığının utsuygulama.gov.tr portalında kayıtlı olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerinden alım konusu ürünlerin ÜTS sistemine entegre edilerek teslim edileceği anlaşılmaktadır.

 

İddiaya konu doküman maddesinin ürünün teslim aşamasına yönelik olduğu, teklif değerlendirme aşamasında dikkate alınması gereken bir kriter olarak düzenlenmediği anlaşılmış olup anılan iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Medus Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Kalite ve Standarda İlişkin Diğer Belgeler” satırında ISO 13485 belgesi için belgenin ve standardın adının “ISO 13485, ISO, 15329/2020-SB” olarak, düzenleyen kurum/kuruluş, belgenin tarihi, sayısı ve geçerlik tarihinin “ITALCERT, 23.06.2020, 22.06.2023” olarak beyan edildiği görülmüştür. CE 93/42/AT belgesi için ise aynı satırda belgenin ve standardın adının “CE-0426, CE, 290-01-00-DM


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap