Yemek kuponu veya ticket gibi para temsili araçlar vasıtasıyla memurun yemek ihtiyacı karşılanabilir mi?

Özet

Kanun ve Yönetmelik hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, devlet memurlarına verilecek yemek yardımlarını düzenleyen mevzuatta, memurlara ticket/yemek kuponu verilmek suretiyle yemek yardımı yapılabileceğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2014/010

Gündem No

: 59

Karar Tarihi

: 03.02.2014

Karar No

: 2014/UH.III-700

 

Şikayetçi: 

O…m İnşaat Turz.Med. Gıda Tem. Otom. San. Ve Tic. Ltd. Şti., DÖGOL CAD. NO:43/15 MEBUSEVLERİ/ ANKARA 

İhaleyi Yapan Daire: 

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok 06800 ANKARA 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

08.01.2014 / 852 

Başvuruya Konu İhale: 

2013/138545 İhale Kayıt Numaralı "Tc Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na Ait Yemek Hizmeti Alım İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığıtarafından 05.11.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na Ait Yemek Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak O…m İnşaat Tur. Med. Gıda Tem. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 16.12.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.01.2014tarih ve 852sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2014tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/170sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

  

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının;

a) İhale dokümanında fiyat farkı verilmeyeceği düzenlenmiş olmasına karşın işin süresince asgari ücrette muhtemel artışları açıklamasına yansıtmaması,

b) Açıklama kapsamında yer alan proforma faturaların hayatın olağan akışına uygun olmaması, proforma faturaların ve eki tutanakların incelenmesi gerekirken incelenmemiş olması, bu belgelerin Tebliğ açıklamaları gereğince taşıması gereken beyan, imza ve kaşeleri taşımaması, araç ve gereçlere ilişkin bakım onarım giderinin açıklama kapsamında tevsik edilmemiş olması,

c) İşçi kıyafetlerinin maliyet hesaplarına dahil edilmemiş olması,

d) Sebze ve meyveler için alınan proforma faturalarda yer alan fiyatların 2. kalite ürünler için geçerli olması,

e) İlaçlama giderini tevsik etmek üzere fiyat teklifi sunulması gerekirken proforma fatura sunulmuş olması,

f) Teknik Şartname'nin 4'üncü maddesinde yer alan idareye ait demirbaşlar için kendi malı olmadığı halde amortisman gideri öngörülmüş olması gerekçeleriyle reddedilmesi gerekirken ihale komisyonu tarafından uygun görülmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 05.11.2013 tarihinde açık ihale usulü ve birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen yemek hizmeti alım işine ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait Yemek Hizmeti Alım İşi

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

498 Günlük Yemek Hizmeti Verilmesi (4 çeşit yemek) 308.262 adet (619 Kişi x 498 iş günü)

Toplam 498 gün üzerinden  günlük 619 kişilik  yemek hizmeti alınacak.[619 kişiden 530 personel İdaremiz Merkez Hizmet Binasında (Ankara) yemek hizmeti alacak,  80 personel İstanbul Uygulama Dairesi Başkanlığında (İstanbul)  ticket yemek kuponu verilecek, 9 personel İzmir Birim’inde (İzmir) ticketyemek kuponu verilecektir.]

c) Yapılacağı yer: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/ANKARA”düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Sözleşmenin uygulanması sırasında isteklilerce yapılacak Özel İdari ve teknik şartnamede belirtilen giderler isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.”düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İnceleme konusu işe ait Teknik Şartname’de “1- Yemek hizmetinin yürütülmesine ilişkin yemek gramaj listesi, yemek çeşitleri ve listesi EK-1 de yer almaktadır. Yüklenici kesinlikle uymak zorundadır.

5- Firma iş ile ilgili her türlü ruhsat, izin, servis belgesi, çalışma karnesi v.s. tüm belgelerin masrafları firmaya aittir.

7- Servis elemanları firmanın kalitesini ve titizliğini yansıtacak ve İdareye yaraşır tek tip şekilde giydirilecek olup, kep, maske ve eldiven ile servis yapacaklar, firma kokartı ve isimlik taşıyacaklardır. İdarede görevlendirilecek elemanlar portor muayenesine ve altı ayda bir yapılan sağlık muayenelerinin yenilenerek İdare yetkilisine teslim edilecektir.

11- Firma işin ifası ile ilgili vereceği her türlü zarardan dolayı personeli ile birlikte müştereken ve mütesselsilen sorumludur.

12- Yemekhanenin ve mutfağın temizliğinde firma sorumlu olacak, bu konu ile ilgili bütün hususlar İdare tarafından devamlı kontrol edilecek ve hizmetlerin istenilen seviyede olması sağlanacaktır.

13- Yemekhane ve mutfakta kullanılan likit gaz tüp bedelleri firmaya aittir.

16- Firma personel olarak 1 Firma Sorumlu Müdürü ( gıda mühendisi veya diyetisyen olacaktır.) 1 Aşçıbaşı, 3 Garson, 3 Bulaşıkçı, 1 Aşçı, 2 Aşçı Yardımcısı olmak üzere 11 (onbir) personel çalıştırmak zorundadır. Personel sadece yemek hizmetlerinde idarede bulunacaktır. Diğer zamanlar firmanın sorumluluğunda olup serbesttir.

18- Firma İdarenin belirleyeceği sayıda akşam ve hafta sonu çalışan personel için yemek verecek olup, firma sözleşme dışında herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

20- Yemekler İdaremizin zemin -2 nci kattaki mutfağında pişirilecek olup mutfaktaki yemek pişirme malzemelerinden bir kısmı mevcut olup, mevcut olan ekipman malzemeleri zimmet karşılığında ihale üzerinde kalan yüklenici firmaya zimmetli ve sağlam olarak verilecek ve daha sonra ihale sözleşme süresi bitiminde sağlam olarak geri alınacaktır.

21- Yemek servisinde kullanılacak çatal, kaşık, tabak, bardak vb. malzemeler yükleniciye ait olup temiz, yeni, çiziksiz ve lekesiz olacaktır.

22- Mutfak ve yemek hanenin her türlü temizliği yükleniciye ait olacaktır. Bina tesisat vb. gibi durumlardan kaynaklanan pislikler İdarece yapılacaktır.

 23- Mutfak ve yemekhanede çalışanlar maske, eldiven, vb. malzemeler ile çalışılacaktır.

25- İdaremiz mutfağında ve yemekhanesinde bulunan demirbaş listesi EK-2 dedir. İdare binasında görülebilir. Eksik olan demirbaşlar firmadan sağlanacaktır. İstekli firmalar İdarede olan malzemeyi görebilirler. Yükleniciler tekliflerini bu hususları göz önünde bulundurarak teklif verecektir.

26- En fazla 530 kişilik Ankara Merkez binamızda, 80 kişilik İstanbul Uygulama Daire Başkanlığında, 9 kişilik İzmir Birimi için yemek alınacak olup, hafta sonu ve resmi tatillerde yemek alınmayacaktır. 2014 ve 2015 yıl’ı için toplam (dörtyüzdoksansekiz) 498 gün üzerinden  günlük 619 (altıyüzondokuz) kişilik  yemek hizmeti alınacaktır. 619 kişiden 530 (beşyüzotuz) personel İdaremiz Merkez Hizmet Binasında yemek hizmeti alacak  80 (seksen) personel İstanbul Uygulama Dairesi Başkanlığında  (ticket yemek kuponu verilecek.) 9 personel İzmir Birim’inde (ticket yemek kuponu verilecektir).”düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin ekinde yer alan “Yemek Gramaj Listesi”nde yemeklerin ismen sayıldığı ve yalnızca yemeklerin ana girdilerine ait olan gramajların listelendiği görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından kâr hariç yaklaşık maliyet 1.775.589,12 TL olarak hesaplanarak ihalede geçerli teklif veren beş istekliden dördünün bu tutarın altında teklif vermiş olduğu tespit edilerek bu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş, açıklama sunan tek geçerli teklif sahibi isteklinin açıklaması uygun görülerek 28.11.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Bilintur Bilkent Tur. İnş. Yat. ve Tic. A.Ş. üzerine bırakılmasına karar verilmiştir.

 

            İdarece ihale üzerinde bırakılan istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında “… teklifinize ait ‘ihale dokümanlarında belirtilen teklif gidere dahil kalemleri’ birim fiyat teklif cetvelinize göre ayrı ayrı belgelendirmek suretiyle teklifinizin bileşenlerini detaylandırarak oluşturulan aşırı düşük teklif sorgulamasını… 3 iş günü içinde İhale Komisyon Başkanlığına iletilmesi…” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür. Bu ifadelerden idare tarafından teklif fiyata dahil edilen tüm bileşenlerin açıklamasının istenildiği sonucu çıkarılmaktadır. Bununla birlikte, açıklama isteme yazısının ekinde örnek menüye de yer verilmediği görülmüştür.

 

            Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde herhangi bir gider kaleminin belirtilmediği, işe ait Özel İdari ve Teknik Şartname’de belirtilen giderlere atıf yapıldığı belirlenmiştir. Özel İdari ve Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde, isteklilerin tekliflerine çiğ girdi maliyetlerini, ruhsat, izin ve sair maliyetleri, tek tip olarak tanımlanan kıyafet maliyetlerini, mutfak temizlik maliyetlerini, likit gaz tüp bedellerini, idarenin belirleyeceği sayıda akşam ve hafta sonu çalışacak personel için yemek maliyetlerini, yemek servisinde kullanılacak malzeme maliyetlerini, idarenin elinde bulunan dışında eksik olan demirbaş maliyetlerini dahil etmesinin istenildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, idarenin İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı’nda ve İzmir Birimi’nde çalışacak toplam 89 personel için ticket yemek kuponu verileceğinin düzenlendiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. …

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir…”hükmü,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

(4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

79.4.2.24. Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir…”açıklaması yer almaktadır.

 

            İstekli tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, öğün maliyetinin giderler bazında gösterildiği bir cetvelin sunulduğu, söz konusu cetvelde;

·         Yiyecek ve içecek malzeme maliyeti,

·         Personel maliyeti,

·         İdari amirlik gideri (lojistik),

·         Kimyasal maliyeti (temizlik),

·         Ürün analiz gideri,

·         Sarf malzeme gideri,

·         Diğer giderler (enerji, bakım, onarım, kırtasiye, çamaşırhane, sigorta, ilaçlama vb.)

giderlerinin sıralandığı,

 

İşçilik giderlerinin ihale dokümanında öngörülen sayıda personel için asgari ücrette artış öngörülmek suretiyle ayrı bir cetvel olarak sunulduğu, 

 

Açıklama kapsamında sunulan detay maliyet analizi tablosunda yukarıda yer verilen giderler dışında, tanıtım pazarlama giderleri, haberleşme gideri, vergi resim ve harç giderleri, damga vergisi vb. giderler öngörüldüğü, bunun dışında indirekt giderler olarak cironun %3’ü oranında pay ayrıldığı,

 

Teknik Şartname’de yer alan yemek isimlerinden istekli tarafından oluşturulan 5 günlük örnek menünün yine istekli tarafından öngörülen girdiler ile açıklandığı, girdiler ve malzemeler için ayrı ayrı proforma faturaların sunulduğu, ayrıca bir adet de taşıt kiralanmasına ilişkin proforma faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

İstekli tarafından yemeklerin girdi maliyetleri ile temizlik ve servis malzemeleri haricinde diğer giderler için ise bedel öngörüldüğü ancak tevsik edici bir bilgi veya belge sunulmamış olduğu tespit edilmiş, söz konusu durumun, doküman düzenlemesindeki belirsizlikten kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu giderlere ilişkin olarak yapılan açıklamanın istekli tarafından belirtilen “diğer giderler” başlığı altında değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.

 

İsteklice yemek maliyetine ilişkin yapılan açıklamanın kendi belirlediği örnek menü üzerinden yine istekli tarafından belirlenen girdiler çerçevesinde yapıldığı, ihale dokümanı düzenlemelerinde yer alan yemek grupları arasından seçilen yemekler ile örnek menünün belirlendiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı kapsamında yemek bileşenleri ve bu bileşenlerin gramajlarına ilişkin bilgilerin verilmediği, Özel İdari ve Teknik Şartname’de yer alan gramaj listesinin “tavuk 200-235 gr (but veya göğüs)”, “döner 150 gr”, “bakliyatlarda çiğ et miktarı 60 gr”, “kabak dolma 1 adet büyük boy” şeklinde yemeklerin gramajları olarak verilip çiğ girdi miktarlarına ilişkin ayrıntılı gramaj listesinin sunulmadığı, bununla birlikte börek, piyaz, meyveler gibi birçok kalemin adet olarak belirtildiği, yemek çeşitlerinin yalnız genel adlarının verildiği, örneğin “yemek çeşitleri” listesinde 1’nci yemeğin “çorba çeşitleri” olarak belirtildiği, hangi çorba çeşidinin içinde hangi yemek bileşeninin hangi miktarda yer aldığının belirtilmemiş olduğu görülmüştür. Söz konusu doküman düzenlemeleri ile idarece istenilen aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında her bir yemek girdisi için gerekli yemek bileşenleri ve bu bileşenler için öngörülen gramajların ihale dokümanında belirtilmemesi nedeniyle istekli tarafından belirlenen yemek bileşenleri ve bu bileşenler için öngörülen gramajların idarece istenen nitelikte olup olmadığının değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca ihale konusu yemek işi ile ilgili Teknik Şartname’de, örnek menülere göre çiğ malzeme miktarlarının belirlenmemiş olmasının, yükleniciden temin edilecek iş miktarında da belirsizliğe yol açtığı, bu haliyle hizmetin gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak idare denetimine de imkân vermeyeceği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, başvuru konusu ihalenin mevcut düzenlemeler çerçevesinde yapılması mümkün bulunmadığı gibi, bu haliyle aşırı düşük teklif sorgulamasının da sonuçlandırılması imkânının bulunmadığı, dolayısıyla iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, idare tarafından Teknik Şartname’nin 26’ncı maddesinde, 530 kişi için yemek hizmetinin alınacağı, 89 kişi için ise “ticket yemek kuponunun verileceğinin” düzenlendiği, ancak teklifin toplam 619 kişi üzerinden öğün bedeli olarak istenildiği görülmüştür. 89 personele verilecek yemek kuponu ile ilgili ihale dokümanı kapsamında herhangi bir düzenleme veya açıklama bulunmamakla birlikte, kupon bedelinin belirlenmemiş olduğu göz önüne alındığında, idarece teklif edilen öğün bedeli tutarında kuponun personele verileceğinin düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ancak bu durumda, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, yemek hizmeti verilecek 530 kişi ile birlikte, yemek hizmeti yerine yemek kuponu verilecek 89 kişi için yapılacak açıklamanın, idarenin mutfağında yemek hazırlanması ve servis edilmesi üzerinden yapılmasının, aşırı düşük teklif açıklamasının doğasına aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

 

Diğer yandan, söz konusu düzenlemeden, idarenin İstanbul ve İzmir illerinde bulunan birimlerinde çalışan 89 personeli için doğrudan yemek hizmeti verilmesi yerine, personele nakdi ödeme anlamına gelecek yemek kuponu veya ticket gibi para temsili araçlar vasıtasıyla personelin yemek ihtiyacının karşılanmasına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 212’nci maddesinde “Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.” hükmü,

 

Anılan maddeye istinaden hazırlanan, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin “Yardım Şekli” başlıklı 3’üncü maddesinde “Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.

 

Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.” hükmü,

 

4’üncü maddesinde ise “Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.

Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.”hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, devlet memurlarına verilecek yemek yardımlarını düzenleyen mevzuatta, memurlara ticket/yemek kuponu verilmek suretiyle yemek yardımı yapılabileceğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Esasta 
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap