Yeterlik bilgileri tablosunda şirketin ortaklık bilgilerine ilişkin kısmın boş bırakılması sonucu teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

Yayın Tarih: 18.09.2022 09:09
Özet

İdari Şartname’nin 22.2’nci maddesi uyarınca, istekliler tarafından hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise, istenen açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak yeterlik bilgileri tablosu standart formunda açılan satırlara uygun şekilde belirtilmesi gerektiği, bu konudaki sorumluluğunun isteklilere ait olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda şirket yöneticilerine ait bilgiler kısmının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak beyan edilmiş olmasına rağmen anılan tabloda şirket ortaklarına ait bilgiler kısmının boş bırakıldığı,  bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmamış olduğu, belirtilen eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olması nedeniyle, şirket ortaklarına ilişkin bilgilerin bilgi eksikliği kapsamında idare tarafından tamamlatılmasının mümkün olmadığı, belirtilen gerekçelerle, söz konusu isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Toplantı No 2021/019
Gündem No 43
Karar Tarihi 20.05.2021
Karar No 2021/UM.I-1032

BAŞVURU SAHİBİ:

BSA Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/151087 İhale Kayıt Numaralı “Tekerlekli Sandalye ve Beyaz Baston Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 15.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tekerlekli Sandalye ve Beyaz Baston Alımı” ihalesine ilişkin olarak BSA Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 26.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.05.2021 tarih ve 22283 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/811 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede sunmuş oldukları yeterlik bilgileri tablosunda şirketin ortaklık bilgilerine ilişkin kısmın boş bırakıldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak istekli şirketin yapısının tek ortaklı limited şirket olduğu, şirket ortağının aynı zamanda şirket yöneticisi olduğu ve bu kişiye ilişkin bilgilerin anılan tablonun ilgili kısmında sunulduğu ve ilgili Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısının belirtildiği, belirtilen Ticaret Sicil Gazetesi’nde aynı zamanda şirketin ortaklık yapısının da yer aldığı, özetle tabloda şirket yöneticilerine ilişkin kısımda tarih ve sayısı belirtilen Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili kriterleri karşılamak için yeterli olduğu, yine söz konusu bilgilerin eksik bilgi ve belgelerin tamamlatılması kapsamında idare tarafından tamamlatılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “… Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 27’nci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı ihalelerinde, aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

 …

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır…

(4) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir…

8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; …

   2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. …

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır….” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak EKAP üzerinden “Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı” düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir….”  düzenlemesi, yer almaktadır.

İhale dokümanının eki olan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Ticaret Sicili Bilgileri” kısmında “…

İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri

İstekliye / Ortağa Ait Bilgiler

Açıklamalar

Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler

 

Ticaret Sicili Bilgileri

Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]

 

İdari Şartnamenin 7.1.A.2

maddesi

 

İsteklinin tüzel kişi olması halinde ise ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ve hisse oranları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesine, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerine veya bu hususları gösteren belgelere ilişkin bilgiler belirtilecektir.

Yöneticilere Ait Bilgiler

(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)

 

Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü

 

Pay Defteri Tarihi ve Sayısı (Anonim Şirketler tarafından yukarıdaki bilgilere ilave olarak pay defteri bilgisi bu alana girilmelidir.)

 

Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi

 

…”  düzenlemesi yer almaktadır.

İlgili mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan inceleme konusu ihalede, tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, istekliler tarafından hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak, açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi suretiyle yeterlik bilgileri tablosu standart formunda açılan satırların uygun şekilde doldurulması gerektiği, bu kapsamda ortakların gerçek kişi olması durumunda bahse konu standart formun “Ticaret Sicili Bilgileri” kısmında açılan “Ortaklara Ait Bilgiler” satırında tüzel kişiliğin son durumuna ilişkin olarak ortakların adı/soyadı, ortaklık oranı ve T.C. kimlik numarası bilgilerinin istekliler tarafından eksiksiz olarak belirtilmesinin zorunlu olduğu görülmüştür.

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, ayrıca inceleme konusu ihalede isteklilerin tüzel kişi olmaları halinde ihaleye katılabilmeleri için tüzel kişiliğin son durumuna ilişkin olarak ortakları belirten Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri elektronik teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği anlaşılmaktadır.

İncelenmekte olan ihalede, başvuru sahibi isteklinin teklifinin sunmuş oldukları yeterlik bilgileri tablosunda şirketin ortaklık bilgilerine ilişkin kısmın boş bırakıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında ortaklara ilişkin bilgiler kısmının boş bırakıldığı, şirket yöneticilerine ilişkin bilgiler kısmında ise şirket genel müdürü olarak Ezgi Kılınç’ın belirtildiği, anılan hususlara ilişkin olarak 24.02.2020 tarih ve 10022 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin beyan edildiği görülmüştür.

Ticaret Sicil Gazetesi resmi internet sitesinde yapılan sorgulamada,  başvuru sahibinin beyan ettiği tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde, istekli şirketin %100 paylı tek ortağının Ezgi Kılınç olduğu, anılan kişinin aynı zamanda şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu görülmüştür.

İdari Şartname’nin 22.2’nci maddesi uyarınca, istekliler tarafından hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise, istenen açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak yeterlik bilgileri tablosu standart formunda açılan satırlara uygun şekilde belirtilmesi gerektiği, bu konudaki sorumluluğunun isteklilere ait olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda şirket yöneticilerine ait bilgiler kısmının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak beyan edilmiş olmasına rağmen anılan tabloda şirket ortaklarına ait bilgiler kısmının boş bırakıldığı,  bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmamış olduğu, belirtilen eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olması nedeniyle, şirket ortaklarına ilişkin bilgilerin bilgi eksikliği kapsamında idare tarafından tamamlatılmasının mümkün olmadığı, belirtilen gerekçelerle, söz konusu isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap