Yeterlik bilgileri tablosundaki beyanların eksiksiz sunulması durumunda bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? (KİK Kararı)

Özet

İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağının açık bir şekilde düzenlendiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesine göre aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, ancak başvuru sahibi tarafından sunulmuş Yeterlik Bilgileri Tablosunun bizzat isteklilerce hazırlandığı, başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen bir belge olmadığı, bu itibarla teklif dosyasının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve yeterlik bilgileri tablosundaki beyanların eksiksiz sunulması hususundaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu, bu kapsamda söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında tamamlatılması imkanının bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazen şikayete konu olan hususların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2020/015
Gündem No : 53
Karar Tarihi : 01.04.2020
Karar No : 2020/UY.II-634

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Bayındırlar Yapı Anonim Şirketi-Raymak Yapı Anonim Şirketi İş Ortaklığı

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/575933 İhale Kayıt Numaralı “Burdur Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı tarafından 24.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Burdur Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bayındırlar Yapı Anonim Şirketi-Raymak Yapı Anonim Şirketi İş Ortaklığının 04.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.03.2020 tarih ve 14321 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/526 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuruya konu elektronik ihaleye teklif verildiği, ancak 26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre; yeterlik bilgileri tablosunda pilot ve özel ortağın şirket ortakları ile yetkililerinin T.C. kimlik numaraları belirtilmiş olmakla birlikte, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde şirket ortaklarına ait T.C. kimlik bilgisi bulunmadığından ve ayrıca yeterlik belgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirmeye alınmasına yönelik idareye yaptıkları şikâyet başvurularının ise reddedildiği,

Aşağıda belirtilen iddialar kapsamında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği,

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler dışında bu tabloya haricen bir belgenin bilgisayardan taratılarak yüklenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı, EKAP sistemine kayıt olunabilmesi için şirkete ait her türlü yeterlik bilgisi ve belgelerinin kaydedilmesinin zorunlu olduğu, iş ortaklığını oluşturan iki şirketin de EKAP kaydının bulunduğu, ihaleye e-teklif verebildikleri ve bu teklifin sistem tarafından kabul edildiği göz önünde bulundurulduğunda EKAP üzerinde iş ortaklığına ait bilgi ve belge eksikliğinin olmadığı, ayrıca beyan edilen her iki yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakların adı, soyadı ve hisse oranları ve temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numaralarının açıkça beyan edilmiş olduğu, iş ortaklığını oluşturan şirketlere ait her türlü yeterlik bilgileri EKAP üzerinden görülebileceğinden Ticaret Sicili Gazetesinde tam olarak yer almayan kimlik numaralarının EKAP sistemindeki diğer belgelerden teyit edilmesinin mümkün olduğu, söz konusu hususun “Ticaret Sicil Bilgileri Sorgulama” ekranından veya iş deneyim belgeleri üzerinden görülebileceği,

Pay defteri, karar defteri gibi belgeler ihale komisyonu tarafından EKAP sisteminde görülemeyeceğinden fiilen teyit edilmesi imkanının bulunmadığı, kaldı ki, teklifin asli unsurlarından birisi olan imza sirkülerine ait bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan şeklinde yer aldığı için ihale komisyonunca fiilen teyit edilemediği halde yeterli sayılmasına rağmen, şirket ortakları ile temsilcisine ait T.C. kimlik numaraları EKAP bilgilerinde yer aldığı halde teyit edilemediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının elektronik ihale usulünün beyana ilişkin mantığına uygun düşmediği, yeterlik bilgileri tablosunda yer alan her belgenin ihale komisyonu tarafından önceden fiilen teyit edilebiliyormuş gibi davranılmasının doğru olmadığı,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu ve Elektronik İhale Yönetmeliği’nin 7.5’inci maddesinde tüzel kişi ortakların hisse oranlarının ve T.C. kimlik numaralarının Ticaret Sicil Gazetelerinde gösterileceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesine göre tüzel kişi ortakların şahıs şirketi olması halinde T.C. kimlik numaralarının da beyan edilmesi ve beyanın teyit edilebilir olması gerektiği savunulsa da, söz konusu hususun EKAP sisteminden temin ve teyidinin mümkün olduğu, sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin iş ortaklığını oluşturan tüzel kişiliklerin ortakları, kurucuları ve yönetimindeki görevlilerin gösterilmesi açısından yeterli olduğu, tüzel kişiliğin T.C. kimlik numarası olmayacağından İdari Şartname’nin 7.1’inci maddeye göre yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen imza sirkülerinin veya EKAP’taki mevcut bilgilerin yeterli sayılması gerektiği,

İş ortaklığını oluşturan şirketlerin yeterlik bilgileri tablosunda hiçbir beyan eksikliğinin bulunmadığı, ihtilaf konusu olayın beyan edilmeyen bir belge değil, beyan edildiği halde teyidinin yapılamadığı iddia edilen T.C. kimlik numaraları olduğu,  4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 57’nci maddesinin beşinci fıkrası ile aynı Yönetmelik’in 60/A maddesinin dokuzuncu fıkrası ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6.1/b maddesine göre idarelerin isteklilerce sunulan belgelerin içeriğine ilişkin teyit amaçlı bilgi ve belge isteyebileceği, bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceğinin hüküm altına alındığı, idarelerin bu konuda sorumlu oldukları, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin tamamlatılacağına dair açık bir düzenleme olmadığından, anılan Yönetmelik’in 29’uncu maddesine istinaden ilgili Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 57’nci maddesinin beşinci fıkrasındaki hüküm gereği belgelerdeki bilgi eksikliğinin tamamlatılması cihetine gidilmesi gerektiği,

Ayrıca ihaleye sunulan belgelerin içeriğinde iş ortaklığını oluşturan şirket ortaklarına ait T.C. kimlik numaralarının yer almaması hususu teklifin esasını değiştirecek nitelikte görülmeyerek bu gibi bilgi eksikliğinin idarece tamamlatılması gerektiğine karar verilen Danıştay kararlarının bulunduğu,  Danıştay 13. Dairesinin konuya ilişkin sundukları emsal kararlara göre; T.C. kimlik numarasının bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine hükmedildiği, Kanun’da fiziki belgelerle yapılabilen ihale ile elektronik ortamda yapılan ihaleler arasında bir ayrım yapılmadığı, Danıştay kararlarına göre fiziki kontrolü yapılan ihalelerde söz konusu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği, Kanun’da elektronik ihaleler ile ilgili bilgi eksikliği hususuna ilişkin özel bir madde olmadığından söz konusu hususun bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiği, bununla birlikte Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde konuyla ilgili alınan cevap yazısında T.C. kimlik numaralarının Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmamasının 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicil Yönetmeliği’ne dayandığı ifade edildiğinden şirket ortaklarının T.C. kimlik numaralarının Ticaret Sicil Gazetelerinde bulunma zorunluluğu olmadığının anlaşılacağından iş ortaklığının bu husustan sorumlu tutulmasının bilgi eksikliğini düzenleyen mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı ile kendi teklifleri arasındaki fark göz önüne alındığında, ihalenin bu şekilde sonuçlandırılmasının kamu zararına neden olacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen 26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuruya konu ihaleye 23 istekli tarafından teklif sunulduğu,

 

Söz konusu ihale komisyonu kararında ilk oturumda geçerli teklif olarak belirlenen başvuru sahibi istekli dahil 23 adet isteklinin elektronik teklif mektubu ekinde sunmuş oldukları yeterlik bilgileri tablosunda genel olarak; beyan edilen bilgilerin teyit kriterine uygun olarak teyit edilememesinden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin teyit kriterlerine dayanak gösterilen belgelerde bulunmamasından veya bu bilgilerin söz konusu teyit belgelerinde beyan edilenden farklı şekilde bulunmasından ve beyan edilen yeterlik kriterlerinin başvuruya konu ihaledeki yeterlik kriterlerini karşılamadığından söz konusu 15 isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Yapılan sınır değer hesaplamasında sınır değerin 192.413.947,39 TL olarak hesaplandığı, sınır değerin altında teklif sunan Bahadır Mühendislik Proje İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – Aras İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığından idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, ancak iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığından söz konusu isteklinin teklifinin reddedildiği,

 

Akabinde ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen Pilon Yapı İnşaat Turizm Petrol Madencilik Gıda Otomotiv Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Metro Müh. Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile ikinci teklif olması öngörülen Mauproje İnşaat A.Ş.den Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgeleri, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmalarının istenildiği, söz konusu isteklilerin idarece istenilen belgeleri belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunduğu ve idarece yapılan değerlendirme neticesinde ihalenin Pilon Yapı İnşaat Turizm Petrol Madencilik Gıda Otomotiv Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Metro Müh. Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı, Mauproje İnşaat A.Ş.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin “…Yeterlik bilgileri tablosunda Bayındırlar Yapı A.Ş. tarafından beyan edilen 12.10.2017 tarih ve 9**8 sayılı, 19.10.2017 tarih ve 9**3 sayılı, 27.10.2017 tarih ve 9**9 sayılı, 01.08.2018 tarih ve 9**3 sayılı, 20.11.2019 tarih ve 9**5 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanması neticesinde, ortakların ad, soyad ve ortaklık oranlarına yer verildiği, söz konusu gazetelerde şirket ortaklarından A. ATMACA ve B. BAYINDIR’a ait T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği görülmüştür.

Bayındırlar Yapı A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numaraları belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen 12.10.2017 tarih ve 9**8 sayılı, 19.10.2017 tarih ve 9**3 sayılı, 27.10.2017 tarih ve 9**9 sayılı, 01.08.2018 tarih ve 9**3 sayılı, 18.07.2019 tarih ve 9**1 sayılı, 20.11.2019 tarih ve 9**5 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinde şirket ortaklarından A. ATMACA ve B. Bayındır’a ait T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunmadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle söz konusu bilgilerin teyidinin yapılamadığı görülmüştür.

Yeterlik bilgileri tablosunda Raymak Yapı A.Ş. tarafından beyan edilen 02.08.2019 tarih ve 9**2 sayılı, 11.08.2016 tarih ve 9**5 sayılı, 14.08.2015 tarih ve 8**4 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanması neticesinde, ortakların ad, soyad ve ortaklık oranlarına yer verildiği, söz konusu gazetelerde şirket ortaklarından A. A. KARACAN ve T. GÜRBOĞA’ya ait T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği görülmüştür.

 

Raymak Yapı A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numaraları belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen 02.08.2019 tarih ve 9**2 sayılı, 11.08.2016 tarih ve 9**5 sayılı, 14.08.2015 tarih ve 8**4 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinde şirket ortaklarından A. KARACAN ve T. GÜRBOĞA’ya ait T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunmadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle söz konusu bilgilerin teyidinin yapılamadığı görülmüştür.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda Bayındırlar Yapı A.Ş. – Raymak Yapı A.Ş. İş Ortaklığının e-teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Bu kapsamda ihale komisyonu kararında başvuru sahibi iş ortaklığının teklifi incelendiğinde, pilot ve özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortakların kimlik numaralarının belirtildiği, ancak bu bilgilerin teyit edilmesine dayanak gösterilen ticaret sicil gazetelerinde ortakların kimlik numaraları bilgisine ulaşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü yer almaktadır.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4)Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Burdur Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 1991I000030

d) Kodu:

e) Miktarı:

1 Adet Üst Yapı Hastane İnşaatı: 2B+Z+8 Katlı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Burdur Merkez” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı,

 

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini ve tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde bulunan;

 

“Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]”,

 

“Yöneticilere Ait Bilgiler(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)”,

 

“Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” ve

 

“Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısımların ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; başvuru sahibi Bayındırlar Yapı A.Ş.- Raymak Yapı A. Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Bayındırlar Yapı A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

 

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında,

“Baver Bayındır, 25*********, %49”,

“Abdurrahman Atmaca, 68*********, %51” şeklinde,

 

-“Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Baver Bayındır, 25*********, Yönetim Kurulu Başkanı”,

“Abdurrahman Atmaca, 68*********, Yönetim Kurulu Başkan Vekili” şeklinde,

 

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında, “20.11.2019, 9955, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”

“18.07.2019, 9871, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”

 “01.08.2018, 9633, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”

“27.10.2017, 9439, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”

“19.10.2017, 9433 Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”

“12.10.2017, 9428, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde beyanın yer aldığı,

 

– “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde son ortaklık yapısına ilişkin ortakların ad, soyad ve ortaklık oranlarına yer verildiği,  bu durumda şirket ortaklarının ve ortaklık hisselerinin “Abdurrahman Atmaca (%51)” ve “Baver Bayındır (%49)” şeklinde olduğu görülmekle birlikte, anılan gazetelerde söz konusu kişilere ait T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Bayındırlar Yapı A.Ş. – Raymak Yapı A. Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Raymak Yapı A. Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

 

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında,

“Tahsin Gürboğa, 33*********, %49”,

“Ahmet Adnan Karacan, 65*********, %51” şeklinde,

 

-“Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Tahsin Gürboğa, 33*********, Yönetim Kurulu Başkanı”, şeklinde,

 

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında, “14.08.2015, 8884, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”

“11.08.2016, 9135, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”

“02.08.2019, 9882, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde beyanın yer aldığı,

 

– “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Özel ortak tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde son ortaklık yapısına ilişkin ortakların ad, soyad ve ortaklık oranlarına yer verildiği,  bu durumda şirket ortaklarının ve ortaklık hisselerinin “Ahmet Adnan Karacan (%51)” ve “Tahsin Gürboğa (%49)” şeklinde olduğu görülmekle birlikte, anılan gazetelerde söz konusu kişilere ait T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38.1.(b) maddesindeki hükümler uyarınca tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesindeki açıklamalardan ise tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.

 

Başvuru sahibi iş ortaklığının itirazen şikayet başvuru dilekçesinde iddia ettiği hususlara bakıldığında genel olarak, yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmiş olduğu ortaklara ait T.C. kimlik numaralarının ilgili Ticaret Sicili Gazetelerinde gözükmemesinden dolayı idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, söz konusu ortaklara ait T.C. kimlik numaralarına ilişkin sorgulamaların idarece elektronik ortamda farklı şekillerde yapılmasının mümkün olduğu, şayet bu sorgulamalar idare tarafından yapılamıyorsa bu hususa ilişkin bilgi eksikliği kapsamında işlem yapılması gerektiği, ortaklara ait T.C. kimlik numaralarının tevsik edilmediği durumlara ilişkin bu hususun teklifin esasına etki etmediğine yönelik farklı Danıştay kararlarının bulunduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekliye kıyasla düşük tutarda olan tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmaması ve kamu zararına sebebiyet verilmemesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin elektronik ihale şeklinde yapıldığı, bu kapsamda fiziki ortamda yapılan ihalelerden farklı olarak yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, söz konusu belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin ayrıca sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanı da bulunduğundan ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınması gerektiğinden, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması gerekmektedir. Akabinde isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda yeterliğe ilişkin beyan ettiği bilgi ve belgelerin yine isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği sorgulama kriterine göre idare tarafından sorgulanması neticesinde isteklinin bu bilgi ve belgeler kapsamında yeterli olup olmadığı değerlendirmesi yapılacaktır.

 

Ayrıca isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanların değerlendirmesi ise yine ilk olarak isteklinin beyanı üzerinden yapılacak, daha sonra şayet isteklinin elektronik ortamda sorgulanamayan yeterlik belgelerinin idare tarafından belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması istenirse söz konusu beyanın doğruluğu ve teklif değerlendirmesiyle ilgili değerlendirme bu aşamada yapılacaktır.

 

Bu bağlamda elektronik ihalede yapılacak teklif değerlendirmesi, fiziki ortamda yapılan teklif değerlendirmelerinden farklılık arz ettiği için, başvuru sahibi isteklinin fiziki ortamda gerçekleştirilen ihalelerdeki usuller esas alınarak oluşturduğu iddialara ilişkin hususların ve bu iddialara dayanak emsal göstermiş olduğu mahkeme kararlarına ilişkin değerlendirmelerin başvuruya konu ihalede uygulanma imkanı bulunmamaktadır.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numarası belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan kişilere ait T.C. kimlik numarası bilgisinin açıkça belirtilmediği, dolayısıyla idarece iş ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri sorgulandığında kimlik numaralarına ilişkin teyidin yapılamadığı, ayrıca başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ortaklara ait T.C. kimlik numaralarının elektronik ortam dışında teyit edilmesine olanak sağlayan “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de doldurulmaması nedeniyle kimlik numaralarına ilişkin bilgilerin teyidinin bu şekilde de yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağının açık bir şekilde düzenlendiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesine göre aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, ancak başvuru sahibi tarafından sunulmuş Yeterlik Bilgileri Tablosunun bizzat isteklilerce hazırlandığı, başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen bir belge olmadığı, bu itibarla teklif dosyasının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve yeterlik bilgileri tablosundaki beyanların eksiksiz sunulması hususundaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu, bu kapsamda söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında tamamlatılması imkanının bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazen şikayete konu olan hususların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi isteklinin teklifinin yukarıda belirtilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla teklifi geçersiz olan başvuru sahibi isteklinin teklifi ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçerli teklifi arasında kamu zararı değerlendirmesinin yapılamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin bu konuyla ilgili iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyle başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmadığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap