Yılın ilk dört ayında yapılan ihalelerde eşit teklif verenlerin (Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğünün) değerlendirilmesi hk.

Yayın Tarih: 16.04.2015 04:04
Özet

06.04.2015 tarihinde yapılan bir işçilik hizmet alımı ihalesinde eşit teklif veren firmaların teklifleri Hizmet Alımı uygulama yönetmeliğinin 63.1 a9 bendince vergi matrahı/satışlar esasına göre değerlendirilecektir. yapılacak sorgulama da Ekap üzerinden sorgulama da 2013 yılı mali verileri çıkmaktadır. Bir firmanın mali verileri 2014 yılında kurulduğu için ekap ta çıkmamaktadır. Teklifinde 2014 yılı vergi beyannamesi ve tablolarını […]


06.04.2015 tarihinde yapılan bir işçilik hizmet alımı ihalesinde eşit teklif veren firmaların teklifleri Hizmet Alımı uygulama yönetmeliğinin 63.1 a9 bendince vergi matrahı/satışlar esasına göre değerlendirilecektir. yapılacak sorgulama da Ekap üzerinden sorgulama da 2013 yılı mali verileri çıkmaktadır. Bir firmanın mali verileri 2014 yılında kurulduğu için ekap ta çıkmamaktadır. Teklifinde 2014 yılı vergi beyannamesi ve tablolarını sunmuştur. değerlendirmeye alınır mı? (Biz ihale yılın ilk dört ayında yapıldığı için 2014 yılı beyannamesinin değerlendirmeye alınmaması gerektiğini düşünüyoruz)

Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinin "tekliflerin eşit olması" başlıklı 63'ncü maddesi 28/7/2015 tarih ve 29428 sayılı Resmi Gazetenin 1. md.'si ile değiştirildiğinden bu soru ve aşağıdaki cevabın geçerliliği kalmamıştır. (Dikkate almayınız – Arşiv olarak niteliğindedir.)


Benzer Yazılar

Cevabımız

      Merhaba,

     Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idare tarafından yapılacak değerlendirmede, istekliye ait ihale tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına) ilişkin EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınır. Ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, değerlendirme yapılırken iki önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılır.

     Yıllık gelir vergisi beyannamesi ise 1-25 mart tarihleri arasında; kurumlar vergisi beyannamesi hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın yani nisan ayının 1-25 arası verilebilir. Özel bir dönem belirlenmiş ise firma tarafından o dönemin bitiminden itibaren dördüncü ayın 1-25 arası beyannamenin verilmesi gerekir. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak istekli tarafından kurumlar vergisi mükellefi ise vergi dairesine ihale tarihinden önce 1-6 nisan arasında verilmiş olabilir. gelir vergisi mükellefi ise ihale tarihi itibariyle zaten beyannamesini vermiş bulunuyor. Bildiğiniz gibi Kamu ihale genel tebliğinde (70.1.1) istekliye ait ihale tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına) ilişkin EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınacağı belirtilmiştir. EKAP üzerinden gerçek kişiler için Mart ayı sonunda kurumlar vergisi mükellefleri için ise nisan ayı sonunda güncelleme yapılmakta olduğu düşünülmektedir. Yukarıdaki verilen bilgiler ışığında 2014 yılında kurulan firma için EKAP üzerinden bilgilerin esas alınması mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla istekli gerçek kişi ise mart ayında vermiş olduğu beyanname esas alınarak, kurumlar vergisi mükellefi ise 1-6 nisan arasında beyanname vermiş ve tahakkuk etmiş ise bu tarihteki beyanname ve eki belgeler esas alınarak değerlendirmeye alınmasının doğru olacağı kanaatindeyim.

     Kolay gelsin.

Not: 2014 yılında kurulan ve zamanında beyannamesini vermeyen mükelleflerin EKAP üzerinden yapılan sorgulamada mükellefe ait bilginin olmadığına ilişkin bildirim çıkmaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap