Yönetmelik hükümlerine dayanılarak tesis edilen dava konusu KİK kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hk.

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13 üncü Dairesi, 11.02.2008 tarih ve E:2007/15962 sayılı kararında “İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine” karar vermiş, ancak daha sonra 17.09.2010 tarih ve E:2007/15962, K:2010/6172 sayılı kararı ile; “…Dosyanın incelenmesinden, Giresun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2006/139968 ihale kayıt numarası ile 30.10.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Giresun Merkez Anadolu Otelcilik […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesi, 11.02.2008 tarih ve E:2007/15962 sayılı kararında “İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine” karar vermiş, ancak daha sonra 17.09.2010 tarih ve E:2007/15962, K:2010/6172 sayılı kararı ile;

“…Dosyanın incelenmesinden, Giresun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2006/139968 ihale kayıt numarası ile 30.10.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Giresun Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi" ihalesine ilişkin olarak davacı tarafından Kamu İhale Kurumu'na usulüne uygun olarak yapılmayan itirazen şikâyet başvurusunun iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi sonucu yapılan incelemede; ihale dokümanı uyarınca yapım işi kapsamındaki "K Bloğa" ilişkin mimari ve betonarme projelerinin isteklilere satılan ihale dokümanı kapsamında bulunmadığı ve yine ihale dokümanı kapsamında verilen mahal listelerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan "Yatırımların Gerçekleştirilmesinde Uyulacak Esaslar" genelgesi ile değiştirilmesine rağmen bu değişikliklerin projelere ve mahal listelerine işlenmediği tespit edildiğinden, mevzuata aykırı olduğu saptanan bu ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmesine ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu tarafından 29.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-281 sayılı kararın verildiği, davacı tarafından, Kamu İhale Kurumu'nun 4734 sayılı Yasa'da öngörülen görev ve yetkilerini kullanabilmesinin ve Kurum'a yüklenen görev ve fonksiyonların etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini ancak Kurul kararlarının sonuca etkili olabilmesi ile mümkün olduğu, bu nedenle Kurul'un iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihalelerde saptadığı mevzuata aykırılıkları ilgili idaresine bildirmeyip Yasa'nın 56. maddesinde belirtilen kararlardan birini almak zorunda olduğu iddialarıyla anılan kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Yasa'nın 53. maddesinde, Kurumun gerekli gördüğü takdirde bu Yasa ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu yolundaki iddiaları da inceleyip sonuçlandıracağı hükme bağlanmakla birlikte, Yasa'da iddiaların incelenmesine ilişkin usul ve esasların yer almaması nedeniyle, başvuruya ilişkin kuralların, yapılacak incelemenin usulünün ve iddiaların incelenmesi sonucunda, itirazen şikâyet başvurularının incelenmesi sonucu verilen kararlardan birinin verileceğine dair bir düzenlemenin olmaması nedeniyle, bu konunun usul ve esasları ile verilecek kararlara ilişkin ayrıntıların düzenlendiği Yönetmelik hükümlerine dayanılarak tesis edilen dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, İdare Mahkemesi'nce dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 02.11.2007 tarih ve E:2007/585, K:2007/1672 sayılı kararının bozulmasına…” karar vermiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap