400 Yataklı Hastane Ek İnşaatı işi belli istekliler arasında ihale usulü ile çıkılabilir mi?

Özet

Bir işin belli istekliler arasında ihale edilmesinin ön koşulu, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle 400 Yataklı Hastane Ek İnşaatı işinde belli istekliler arasında ihale usulü ile çıkılamayacağı hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-155 Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kanunun 20 inci maddesinde; “Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Başkanlık istemine konu 400 Yataklı Hastane Ek İnşaatı belli istekliler arasında ihale usulü ile yapıldığı, ihalenin ön yeterlik değerlendirmesinin 27.07.2007 tarihinde yapıldığı, 29 adet ön yeterlilik başvurusu yapıldığı, 7 adayın yeterli kabul edildiği, 24.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan kanun hükmü gereğince, bir işin belli istekliler arasında ihale edilmesinin ön koşulu, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamaması durumun hasıl olması gerektiğidir.

Başkanlık istemine konu ihale kapsamındaki yapılacak işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmediği anlaşıldığından, işin ihalesinin açık ihale usulü yapılmaksızın belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanmasının 4734 sayılı Kanunun anılan hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap