4734 sayılı Kanunun 62. Maddesinde geçen “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin Danıştay Kararı (Danıştay)

Özet

Olayda; itirazen şikâyet başvurusunda bulunan C Y’ın dava konusu ihalede iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu Kırıkkale Üniversitesi tarafından verilen İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasında mezuniyet tarihinin 01.07.2011 olarak gösterildiği, başvuruya konu ihalenin ilan tarihinin 01.04.2015 olduğu, ihale tarihinin 30.04.2015 olduğu göz önüne alındığında, itirazen şikâyet başvurusu sahibi C Y’ın sunduğu mezuniyet belgesinin tarihi ile ihale tarihi arasında 3 yıl 9 ay 29 günlük olduğu, davaya konu ihalede idarece teklif edilen bedelin % 50’si oranında iş deneyimi istenildiği, itirazen şikâyet başvurusu sahibi C Y’ın teklif bedelinin 1.234.000.-TL olduğu, dolayısıyla adı geçen isteklinin en az bu tutarın % 50’si olan 617.000.-TL tutarında iş deneyimine sahip olması gerektiği anlaşılmakta olup, iş deneyimi bulunmayan mühendis ve mimarların yapım işi ihalelerine başvurularında, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacak süre için, mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın hesaba katılacağı göz önüne alındığında, eşit muamele ilkesi açısından tam yıl dışında kalan sürenin de kıst olarak hesabı katılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin iş deneyim tutarının 3 yıl 9 ay 29 gün olarak hesaplanması gerektiği, yapılan hesaplama sonucunda, [(3*186.445,00) + (9*15.537,08) + ( 29* 510,80)] söz konusu tutarın 713.981,92.-TL olduğu, bu haliyle ihale dokümanında belirtilen iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirmeye alınması yönündeki Kurul kararında sonucu bakımından hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir…” şeklinde gerekçe belirterek, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 02.03.2016 tarih ve E:2016/117, K:2016/773 sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi 

Tarih:27.06.2016 

E:2016/1978

K:2016/2868

 

Dosyanın incelenmesinden; dava konusu ihaleye teklif veren C Y'ın teklifinin iş deneyim belgesi tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu istekli tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen dava konusu 14.07.2015 tarih ve 2015/UY.II-1993 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında; "adı geçen isteklinin iş deneyim belgesi tutarının 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin (h) bendinde yer alan “mezuniyet tarihinden sonra geçen her yıl” ifadesi ile, mezuniyet belgesinin tarihinin 01.07.2011 olduğu ve başvuruya konu ihalenin tarihinin 30.04.2015 olduğu göz önüne alındığında, anılan kişinin iş deneyim tutarının tespitinde esas alınacak sürenin ihalenin gerçekleştirildiği yıl olan 2015’ten mezuniyet belgesinin alındığı yıl olan 2011’in çıkarılması suretiyle “4 yıl” olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı, bu durumda ilgilinin söz konusu mezuniyet tarihinden sonraki sürenin, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 62’nci maddesinde belirlenen 186.445,00.-TL tutarı ile çarpılması sonucunda (186.445,00.-TL x 4 yıl) ilgilinin iş deneyim tutarının 745.780,00.-TL’ye tekabül ettiği, bu tutarın da anılan istekli tarafından sağlanması gereken 617.000,00.-TL tutarından fazla olduğu anlaşıldığından, idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır." denilerek iş deneyim belgesi tutarının yeterli olduğu sonucuna varılarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlendiği, anlaşılmaktadır.

Olayda; itirazen şikâyet başvurusunda bulunan C Y'ın dava konusu ihalede iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu Kırıkkale Üniversitesi tarafından verilen İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasında mezuniyet tarihinin 01.07.2011 olarak gösterildiği, başvuruya konu ihalenin ilan tarihinin 01.04.2015 olduğu, ihale tarihinin 30.04.2015 olduğu göz önüne alındığında, itirazen şikâyet başvurusu sahibi C Y'ın sunduğu mezuniyet belgesinin tarihi ile ihale tarihi arasında 3 yıl 9 ay 29 günlük olduğu, davaya konu ihalede idarece teklif edilen bedelin % 50’si oranında iş deneyimi istenildiği, itirazen şikâyet başvurusu sahibi C Y'ın teklif bedelinin 1.234.000.-TL olduğu, dolayısıyla adı geçen isteklinin en az bu tutarın % 50’si olan 617.000.-TL tutarında iş deneyimine sahip olması gerektiği anlaşılmakta olup, iş deneyimi bulunmayan mühendis ve mimarların yapım işi ihalelerine başvurularında, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacak süre için, mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın hesaba katılacağı göz önüne alındığında, eşit muamele ilkesi açısından tam yıl dışında kalan sürenin de kıst olarak hesabı katılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin iş deneyim tutarının 3 yıl 9 ay 29 gün olarak hesaplanması gerektiği, yapılan hesaplama sonucunda, [(3*186.445,00) + (9*15.537,08) + ( 29* 510,80)] söz konusu tutarın 713.981,92.-TL olduğu, bu haliyle ihale dokümanında belirtilen iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirmeye alınması yönündeki Kurul kararında sonucu bakımından hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir…şeklinde gerekçe belirterek, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 02.03.2016 tarih ve E:2016/117, K:2016/773 sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap