Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan Üst Geçit Yapım İşinde,işin devamı sırasında üst geçit ayak yerlerinin değişmesi durumunda ayrıca bedel ödenir mi?(YFK)

Özet

İhaleye esas uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerinde işin yapımı sırasında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, sözleşme bedelinde herhangi bir değişikliğin yapılamayacağı hususu bir duraksamaya mahal vermeyecek ölçüde açık olduğu hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

Karar No : 2013/40

Karar Tarihi : 12/09/2013

– GİRİŞ

………….. Belediye Başkanlığınca ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “Üst Geçit ve Tak

Yapılması Yapım İşi”nde iş artışı konusunda görüş istemidir.

II  – KONU

…………..  Belediye Başkanlığının 02.08.2013 tarih ve 2308 sayılı yazısında özetle;

idarelerince 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek, 31.01.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Üst Geçit ve Tak YapılmasıYapım İşi”nde,işin devamı sırasında üst geçit ayak yerlerinin değişikliğine dayalı olarak yüklenicinin ilave bedel talebinde bulunduğu, bu nedenle aralarında uyuşmazlık oluştuğundan bahisle konu hakkında görüşlerimizin bildirilmesi talep edilmektedir.

III  – İNCELEME

Konu, gönderilen yazı ve ekleri ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiş olup, tarafların uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Yüklenici 16.05.2013 ve 29.07.2013 tarihli dilekçelerinde özetle;

İhale dosyası içerisindeki projelerdeki çelik imalat miktarının 59,963 ton, ayak yerleri değiştirilen projede ise 97,623 ton olduğu,bu sebeple; arada oluşan imalat farkının iş artışı olarak kabul edilerek ödenmesi,

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi;

İdaresince, işin devamı sırasında ihaleye esas projenin değil, sadece projenin uygulanacağı yerin değiştiği, dolayısıyla proje değişikliğine dayalı olarak işte bir artışın olmadığı, bu nedenle sözleşme bedeline ilave olarak bir bedelin ödenmesinin söz konusu olamayacağına,

İlişkin bulunmaktadır.

İşe ait sözleşmede;

“Madde 6 – Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1.    Bu sözleşme anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen           TL toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2.  Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas

alınır.”

Hükmü yer almaktadır.

Belirtilen sözleşme hükmünden de anlaşılacağı üzere yüklenici teklifini, ihale dokümanları arasında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdiği, yapılan işlerin bedellerinin de yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınarak ödenmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla, ihaleye esas uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerinde işin yapımı sırasında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, sözleşme bedelinde herhangi bir değişikliğin yapılamayacağı hususu bir duraksamaya mahal vermeyecek ölçüde açıktır.

İdare yazısı ve ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, idaresinin ihaleye esas projelerde herhangi bir değişikliğin yapılmadığını, sadece projenin uygulanacağı yerin değiştirildiğini ifade etmekte, yüklenicinin de projede değişiklik yapıldığı yönünde bir iddiasınınyer almadığı, esas itibariyle itirazının ihaleye esas projedekinotlar cetvelindeki ağırlıklara dayalı olarak yapıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen sözleşmenin altıncı maddesinde öngörüldüğü üzere, yüklenicinin teklifini ihaleye esas uygulama projesine göre verdiği, başka bir ifade ile uygulama projesinin üzerinde proje yapım mevzuatı gereği proje üzerinde olması gerekmeyen cetveldeki notların projede yer alması durumunda, bunun herhangi bir yükümlülük içermeyeceği gibi bağlayıcı bir yönü de bulunmamaktadır.

İhaleye esas proje incelendiğinde, projeyi oluşturan çelik konstrüksiyon elemanları ile fiiliyatta kullanılan elemanlar arasında bir farklılık olup olmadığının tespitinin yapılması her zaman mümkün bulunmaktadır. Yüklenicinin uygulama projesi ile uygulanan proje arasında farklılık olduğu yönünde bir itirazı da gönderilen belgeler arasında yer almamaktadır.

Belirtilen tüm bu hususlar birlikte dikkate alındığında, ihaleye esas uygulama projesinde, uygulama sırasında herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, işte bir iş artışı ve eksilişinden bahsedilemeyeceği değerlendirilmektedir.

IV- KARAR

…………. Belediye Başkanlığınca yaptırılmakta olan “Üst Geçit ve Tak Yapılması Yapım İşi”ndeiş artışına ilişkin görüş istemi konusu, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup buna göre;

İhaleye esas uygulama projesinde, uygulama sırasında herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, işte bir iş artışı ve eksilişinden bahsedilemeyeceğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 12/09/2013 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap