Araç kiralama ihalesinde Teknik Şartnameye , idareden kaynaklanan sebeplerden dolayı araçların hizmet verememesi durumunda, yevmiye kesintisi uygulanacağına ilişkin hüküm konulamayacağı hk.

Yayın Tarih: 15.06.2022 09:06
Özet

Teknik Şartname’nin 4.4’üncü maddesinde işe başlama veya araç değişim tarihinden itibaren veya herhangi bir nedenle hizmet verilmeyen/teslimi geciken her gün için aracın yevmiyesinin ödenmeyeceği ve gecikme cezasının kesileceği belirtilmiş olup yükleniciden kaynaklı sebeplerle hizmet verilmeyen durumlar için yevmiye kesintisi ve ceza uygulaması öngörülmüştür. Teknik Şartname’nin 4.6’ncı maddesinde de idareden kaynaklanan durumlarda, aracın hizmet verememesi hallerinde yükleniciden yevmiye kesintisi yapılacağı düzenlenmiştir.   Netice itibariyle, ihale konusu işte toplam 170 aracın 33 ay süreyle kiralandığı ve birim fiyat teklif cetvelinde, iş kalemlerinin birimlerinin “adet” olarak belirtildiği, araçların aylık kiralama bedeli üzerinden yükleniciye ödeme yapılacağı, belirtilen süre boyunca kiralanacak olan araçların yükleniciden kaynaklı sebeplerle hizmet verememesi hallerinde yevmiye kesintisi ve ceza uygulamasının yerinde olacağı, ancak yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden kaynaklanan nedenlerle araçların hizmet verememesi hallerinde yevmiye kesintisi yapılmasının 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu ilkesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.  


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2021/013
Gündem No : 45
Karar Tarihi : 31.03.2021
Karar No :

BAŞVURU SAHİBİ:

…/A… İnşaat,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel İşleri Koordinatörlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/33326 İhale Kayıt Numaralı “33 Ay Süreyle Sürücüsüz ve Akaryakıtsız Araç Kiralama” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel İşleri Koordinatörlüğü tarafından 08.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “33 Ay Süreyle Sürücüsüz ve Akaryakıtsız Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak …’ın 02.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.03.2021 tarihli ve 14002 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/501 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

7) Teknik Şartname’nin 4.6’ncı maddesinde idareden kaynaklanan gecikme/eksiklik hallerinde yükleniciden yevmiye kesintisi yapılacağına dair olan düzenlemenin keyfi uygulamalara ve kusuru olmaksızın yüklenicinin zararına neden olacağı,

 

  1. Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.

Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.” hükmü,

 

Teknik Şartname’nin 4.4’üncü maddesinde “İşe başlama veya araç değişim tarihinden itibaren veya herhangi bir nedenle hizmet verilmeyen (teslimi geciken) her gün için aracın yevmiyesi ödenmez ve gecikme cezası kesilir.” hükmü,

 

   Aynı Teknik Şartname’nin 4.6’ncı maddesinde “Aracın hizmet verememesi durumunda, gecikmenin/eksikliğin kaynağı İdare ise sadece yevmiye kesintisi uygulanır, gecikme cezası kesilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’de yer alan düzenleme, idareden kaynaklanan sebeplerden dolayı araçların hizmet verememesi durumunda, yevmiye kesintisi uygulanacağını ifade etmekte ise de 4735 sayılı Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu dikkate alındığında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilmemesi gerekmektedir.

 

Teknik Şartname’nin 4.4’üncü maddesinde işe başlama veya araç değişim tarihinden itibaren veya herhangi bir nedenle hizmet verilmeyen/teslimi geciken her gün için aracın yevmiyesinin ödenmeyeceği ve gecikme cezasının kesileceği belirtilmiş olup yükleniciden kaynaklı sebeplerle hizmet verilmeyen durumlar için yevmiye kesintisi ve ceza uygulaması öngörülmüştür. Teknik Şartname’nin 4.6’ncı maddesinde de idareden kaynaklanan durumlarda, aracın hizmet verememesi hallerinde yükleniciden yevmiye kesintisi yapılacağı düzenlenmiştir.

 

Netice itibariyle, ihale konusu işte toplam 170 aracın 33 ay süreyle kiralandığı ve birim fiyat teklif cetvelinde, iş kalemlerinin birimlerinin “adet” olarak belirtildiği, araçların aylık kiralama bedeli üzerinden yükleniciye ödeme yapılacağı, belirtilen süre boyunca kiralanacak olan araçların yükleniciden kaynaklı sebeplerle hizmet verememesi hallerinde yevmiye kesintisi ve ceza uygulamasının yerinde olacağı, ancak yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden kaynaklanan nedenlerle araçların hizmet verememesi hallerinde yevmiye kesintisi yapılmasının 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu ilkesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap