Asansör imalatları proje ve teknik şartnamelerde bulunmamasına rağmen yaklaşık maliyet hesaplarında bulunması durumunda ,yüklenici bu imalatı yapacak mıdır?(YFK 2014/46)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Asansör imalatlarının ilgili Yönetmelik ve standartlarına uygun olarak hazırlanması ve ihale dokümanları arasında yer verilmesi gerektiği bilinen bir husustur. Ancak, bu imalatların yapımı için gerekli olan asansör projeleri (Kuyu yerlerinin plan ve kesitleri, makine dairesi planı, kapasitesi ve hızı gibi asansörün yapılmasına imkân verecek olan teknik bilgileri içeren nitelikte) ile mahal listesinin dokümanlar arasında bulunmadığı, sadece asansörlere ait jeneratör irtibatıyla ilgili projelendirmenin yapılmış olduğu görülmüştür. Asansörlerin yapımı için gerekli olan bu bilgi ve detay projeler olmadan sadece ihale dokümanları arasında yer alan mimari proje kat planlarındaki asansör kovası boşlukları gösterilmiş olması ve isteklinin yasal nedenle bilgi edinmesinin mümkün olmadığı yaklaşık maliyet hesaplarına dâhil edilmiş olmasının asansörlerin teklif bedele dâhil edilebilmesi için gerekli bilgi ve detayların varlığı anlamına gelmeyeceği, dolayısıyla bunlardan hareketle asansörlerin sözleşme kapsamında yapılasının öngörüldüğünün kabul edilmesinin sözleşmenin 6ncı maddesine uygun düşmeyeceği değerlendirilmektedir.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

Karar No : 2014/46

Karar Tarihi : 26/08/2014

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I-GİRİŞ

… İl Özel İdaresi tarafından 02.09.2013 tarihinde ihale edilerek, sözleşmeye bağlanan, “… İmam Hatip Okul ve Yurt Kompleksi Yapım İşi” ile ilgili görüş istemidir.

II-KONU

… Başkanlığının, … sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre Mülga İl Özel İdaresince ihale edilerek, 09.10.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahis konusu yapım işinin yürütülmesi sırasında, imalat değişikliği ve ilave imalatlardan dolayı, işte meydana gelen artış ve eksilişlerin hesaplanmasında taraflar arasında anlaşma sağlandığı, ancak daha sonra yapımından vazgeçilen Mekanik Montajlı Cephe Kaplaması imalatlarında projenin aslına dönülmesi ve bunun yükleniciye bildirilmiş olması durumu ile asansör, trafo ve jeneratör imalatlarının sözleşme kapsamında olup olmadığı hususunda ihtilaflı durumların ortaya çıkması üzerine, aralarında çıkan anlaşmazlığa ilişkin görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III-İNCELEME

Konu, gönderilen yazı ve eki bilgi ve belgeler ile ihale CD’si, ilgili mevzuatları çerçevesinde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Taleple ilgili olarak yapılan ön inceleme sonucu Başkanlığımızca, konu ile ilgili bazı hususların taraflarca açıklanmasına ihtiyaç duyulmuş, 07.08.2014 tarihinde idare ve yüklenici temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda Kurulumuz bilgilendirilmiştir.

Anlaşmazlık konuları ile ilgili,

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Yüklenicinin, idare yazısı ve ekinde gönderilen konu ile ilgili yazılarında özetle; işin yürütülmesi sırasında, idarenin 25.12.2013 tarihli oluru doğrultusunda ihaleye esas projede yer alan, ÖF-7MekanikMontajlı Traverten Cephe Kaplaması yerine, Y.19.055/053 5cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalar İle Dış Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtımı ve Üzerine Isı Yalıtım Sıvası Yapılması üzerine 25.034/2 Çıplak Beton veya İnce Sıva Üzerine Astar Çekilerek Silikon Esaslı Grenli Cephe Malzemesi ile İstenilen Renkte Kaplama Yapılması imalatlarının öngörüldüğü,

Ancak, idaresince 12.05.2014 tarihinde alınan ikinci olur ile, ihaleye esas projede yer alan imalat kalemlerine aynen dönülmesinin istenildiği, halbuki önceki olura göre yapılması istenilen imalatlara ait malzemeleri aldıkları, hatta bu imalatların önemli bir bölümünün yapıldığı, bu nedenle yapılan imalatların bozularak tekrar ihaleye esas projeye dönülmesinin uygun olmayacağına,

Diğer taraftan, asansör imalatlan için; mimari projelerde sadece asansör kuyu boşluklarının gösterildiği, asansöre ait uygulama projeleri ve mahal listelerinin ihale dokümanları arasında yer almadığı, elektrik özel teknik şartnamesinde de bu imalatlarla ilgili herhangi bir bilgi veya tanımın oluşturulmadığı, bu nedenle asansörlere ait imalatların iş artışı kapsamında değerlendirilmesinin gerektiğine,

Trafo imalatlarında ise; uygulama projesi ve hesapların bulunmadığı, sadece vaziyet planında yerinin gösterildiği ve kapasitesinin 2×1250 KVA olarak belirlendiği, ancak bu veriler ile trafo imalatlarının yapılması mümkün olamayacağından, söz konusu imalatların iş artışı kapsamında değerlendirilmesinin gerektiğine,

Jeneratör imalatlarında ise, bu imalatlara ait uygulama projelerinin olmadığı, vaziyet planında yer alan kapasite hesaplarına göre 2200 KVA’nın kablo kesitleri seçiminde kullanıldığı, jeneratör seçiminde dikkate alınmadığı, dolayısıyla jeneratör seçimi hesaplarının yeniden yapılması gerektiğinden, bu imalatların da iş artışı kapsamında değerlendirilmesinin gerektiğine,

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise;

Bu işin sözleşme bedelini üstlenen Gençlik ve Spor Bakanlığınca proje müellifine inşaatın yerinde yaptırılan inceleme neticesinde düzenlenen “Saha İnceleme Raporu”nda, uygulamada ihaleye esas projede bazı değişikliklerin yapıldığının tespit edildiği, değişiklik yapılmadan, proje aslına dönülerek imalatlara devam edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine, idarelerince 14.04.2014 tarih ve 42 sayılı yazı ile yüklenici firmaya dış cephe kaplaması, mantolama, sıva ve dış cephe boya imalatlarına ait detaylar kesinleşene kadar imalatların durdurulması yönünde talimat verildiği

Daha sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu isteği, idarelerine 30.04.2014 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine, 12.05.2014 tarihinde alınan ikinci olur ile yükleniciye ihaleye esas projeye göre imalatlara devam edilmesi talimatının verildiği, ancak yüklenicinin bunu kabul etmeyip, ilk olurla alınan imalatlara devam etmek istediğinden, ikinci olurun yükleniciyi bağlayıcı yönü bakımından Kurulumuz görüşüne ihtiyaç olduğuna,

Asansör imalatı için, Yapı Denetim Komisyonu görüşü olarak; söz konusu imalatların proje ve teknik şartnamelerde yer almadığı, ancak yaklaşık maliyet hesaplarına dâhil edildiği görüldüğünden, yüklenicinin asansör imalatlarını sözleşme kapsamında yapması gerektiğine,

Diğer taraftan, idaresince kurulan Değerlendirme Komisyonu görüşü olarak; yaklaşık maliyetin yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün olmadığı, proje, mahal listesi ve teknik şartnamesi olmayan asansör imalatlarının yüklenicinin taahhüdünde olamayacağı, bu nedenle sözleşmesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine,

Trafo ve Jeneratör imalatları için, Yapı Denetim Komisyonu ve Değerlendirme Komisyonu görüşü olarak; Elektrik Tesisatı Vaziyet Planında yerinin açıkça gösterildiği, aynı Plandaki hesaplamalar kısmında “seçilen trafo 2×1250 KVA” ve “seçilen jeneratör 2200 KVA” şeklinde değerinin gösterildiği, ayrıca ihale dokümanları içinde bulunan Elektrik Özel Teknik Şartnamesinde, Trafo Teknik Şartnamesi ve Kabinli Tip Elektrojen Grupları Teknik Şartnamesi başlığı altındaki gerekli açıklamalar ile ilgili detaylar dikkate alındığında, bu imalatların sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine,

İlişkin bulunmaktadır.

Talebe ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri özet olarak belirtildikten sonra, konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

Bir yapım işinin yürütülmesi sırasında idarelerin yaptığı iş ve işlemlerin, işin sözleşmesine, sözleşme eklerine ve ilgili mevzuatına uygun olarak yapılması gerektiği ve bu konudaki yetki ve sorumluluğun tamamen işin idaresine ait olduğu hususunda duraksamaya mahal bir durum bulunmamaktadır. Aynca, Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16. Maddesinde Yüksek Fen Kurulu Başkanlının görevleri belirlenmiş olup bu görevler arasında, idarelerin yaptığı iş ve işlemlerin hukuka uygun olup olmadığı ile ilgili görüş bildirme gibi bir görevi bulunmamaktadır.

İşe ait anahtar teslimi götürü bedel sözleşmenin 6 ncı maddesinde;

“6.1. Bu sözleşme anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen            toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ”

Hükümleri yer almakta olup, yüklenicinin teklifini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdiği ve sözleşmenin de yüklenici tarafından teklif edilen toplam bedel üzerinden akdedildiği, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınması gerektiği bilinen bir husustur.

İdarenin önce değişikliğe gittiği ancak sonradan tekrar yapılmasına karar verdiği “MekanikMontajlı Traverten Cephe Kaplaması” imalatının, ihaleye esas projede yer alan, işin sözleşmesi gereğince yapılması gereken bir imalat olması ve yüklenicinin iş için verdiği toplam teklif bedelin içinde yer alması sebebiyle bu imalatın yapılmasına karşılık, yükleniciye sözleşme bedeli dışında herhangi bir bedel ödenmesi veya sözleşme bedelinden kesinti yapılması söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan, asansör imalatlarının ilgili Yönetmelik ve standartlarına uygun olarak hazırlanması ve ihale dokümanları arasında yer verilmesi gerektiği bilinen bir husustur. Ancak, bu imalatların yapımı için gerekli olan asansör projeleri (Kuyu yerlerinin plan ve kesitleri, makine dairesi planı, kapasitesi ve hızı gibi asansörün yapılmasına imkân verecek olan teknik bilgileri içeren nitelikte) ile mahal listesinin dokümanlar arasında bulunmadığı, sadece asansörlere ait jeneratör irtibatıyla ilgili projelendirmenin yapılmış olduğu görülmüştür.

Asansörlerin yapımı için gerekli olan bu bilgi ve detay projeler olmadan sadece ihale dokümanları arasında yer alan mimari proje kat planlarındaki asansör kovası boşlukları gösterilmiş olması ve isteklinin yasal nedenle bilgi edinmesinin mümkün olmadığı yaklaşık maliyet hesaplarına dâhil edilmiş olmasının asansörlerin teklif bedele dâhil edilebilmesi için gerekli bilgi ve detayların varlığı anlamına gelmeyeceği, dolayısıyla bunlardan hareketle asansörlerin sözleşme kapsamında yapılasının öngörüldüğünün kabul edilmesinin sözleşmenin 6ncı maddesine uygun düşmeyeceği değerlendirilmektedir.

İhale dokümanında, elektrik OG projeleri eksik olmakla birlikte, Trafo ve Jeneratör imalatlarının, Elektrik Tesisatı Vaziyet Planında yerlerinin açıkça gösterildiği, aynı plandaki hesaplamalar kısmında “seçilen trafo 2×1250 KVA” ve “seçilen jeneratör 2200 KVA” şeklinde değerinin gösterildiği, ayrıca ihale dokümanları içinde bulunan Elektrik Özel Teknik Şartnamesinde, Trafo Teknik Şartnamesi ve Kabinli Tip Elektrojen Grupları Teknik Şartnamesi başlığı altındaki gerekli açıklamalar ile ilgili detaylar dikkate alındığında, bu imalatlar için de teklifin verilebileceği, bu nedenle söz konusu imalatların sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesinin gerektiğine,

İhale dokümanlarını içeren CD’de bulunan “Elektrik Tesisatı Sistemleri Teknik Şartnamesi”nde yer alan;

“H- ENERJİ TEMİNİ VE SAHA ELEKTRİK İŞLERİ

Atakum İmam Hatip Okulu ve Yurt Kompleksi, Binası enerji ihtiyacı, YÜKLENİCİ ilgili elektrik kurumundan enerji müsaade yazısı için başvuru yapacak. İlgili elektrik kurumundan alınan enerji müsaade yazısına göre enerji ihtiyacı sağlanacaktır. Enerjinin temini ile ilgili tüm işlemleri yapmak, gerekli projelerin (Orta Gerilim ve Trafo vs.) hazırlanması, onaylatılması, ilgili elektrik kurumuna kabulünün yaptırılması, abonelik işlemlerinin yapılması yüklenicinin sorumluluğu altındadır. ” hükmü gereğince, enerjinin alınacağı noktadan trafoya kadar olan besleme hattına ait imalatların işin sözleşmesi kapsamında olması gerektiği değerlendirilmektedir.

IV-KARAR

İdaresinin, “… İmam Hatip Okul ve Yurt Kompleksi Yapım İşi” ile ilgili, taraflar arasında meydana gelen anlaşmazlık talebine ilişkin konular, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre;

İşinin yürütülmesi sırasında idarelerin yaptığı iş ve işlemlerin, işin sözleşmesine, sözleşme eklerine ve ilgili mevzuatına uygun olarak yapılması gerektiği ve bu konudaki yetki ve sorumluluğun tamamen işin idaresine ait olduğu,

Asansörlere ait imalatların işin sözleşme bedeline dâhil olmadığı,

Trafo ve Jeneratör imalatları ile enerjinin alınacağı noktadan trafoya kadar olan besleme hattına ait imalatların işin sözleşmesi kapsamında olması gerektiği,

Hususlarının değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 26/08/2014 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap