ihale-soru-cevap-logo.png

" bulunması " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan isteklilerin sunduğu banka referans mektubunun aynı bankanın, aynı şubesi tarafından, aynı tarihte ardışık sıra numarasına yer verilerek düzenlendiği, başvuruyu anılan isteklilerin yaptığı, mektupların farklı kişiler tarafından teslim alındığı, D..ese İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan vekaletname üzerinde ihalelere katılmaya ilişkin olarak münferiden yetki verilen N.et Çelik’in tek pay sahibi olarak K...tsel Tas. Res. ve İnş. A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, D..ese İnş. San. << Devamını Oku>> [26]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde; - tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin yapılacağı, -tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise;  -bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına << Devamını Oku>> [18]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan isteklinin akaryakıt giderini; yetkili üretici veya bayilerden alınan belgelerle tevsik edilmiş sarfiyat miktarını, kat edilecek toplam mesafeyle çarparak açıklaması gerektiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ise ihale üzerinde kalan istekli tarafından, kombine araç üst yapısına ilişkin “…Makina” yazılı beyanını içeren bir belge sunulduğu, kamyon ve kamyonetin akaryakıt sarfiyatı gösterir ise hiçbir belge sunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerin << Devamını Oku>> [20]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay Onüçüncü Dairesi 07.05.2019 tarihli ve E:2019/1171, K:2019/1517 sayılı kararında “…Dosyadaki bilgi ve belgelerden, uyuşmazlığa konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mefe İnş. Taah. ve Dış Tic. A. Ş. – Al-Ga İnş. Taah. San. ve Tic. A. Ş. iş ortaklığının pilot ortağı Mefe İnş. Taah. ve Dış Tic. A. Ş.nin hissesine […] << Devamını Oku>> [36]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişiliğe haiz firmanın, ihalede sunulması gereken imza sirkülerini sunmamıştır. Vekaletname ekinde imza sirkülerinin bulunması yeterli olur mu? << Devamını Oku>> [353]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar Farklı Şirketlerde hissesi bulunan kişi aynı ihaleye teklif verebilirmi? (Örneğin A şirketinde Hisseye B Şirketinde hisseye sahip Kişi ) Hem A ile Hem B İle Aynı İhaleye katılabilirmi? Tsk. << Devamını Oku>> [255]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 07.04.2010 tarih ve E:2007/15200, K:2010/3017 sayılı kararı ile; “Anılan yasal düzenlemeler uyarınca, ihalelere teklif veren ortak girişimlerin, bir tüzel kişiliğe sahip olmamaları nedeniyle, bütün ortakların birlikte hareket etmeleri veya kendisine yönetim görevi verilen ortağın (pilot ortak) ortaklığın nam ve hesabına hareket etmesi gerekmekte olup, ortak girişim üyelerinden birinin vekâletname olmaksızın kendiliğinden diğe << Devamını Oku>> [637]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 07.04.2010 tarih ve E:2007/15200, K:2010/3017 sayılı kararı ile; “Anılan yasal düzenlemeler uyarınca, ihalelere teklif veren ortak girişimlerin, bir tüzel kişiliğe sahip olmamaları nedeniyle, bütün ortakların birlikte hareket etmeleri veya kendisine yönetim görevi verilen ortağın (pilot ortak) ortaklığın nam ve hesabına hareket etmesi gerekmekte olup, ortak girişim üyelerinden birinin vekâletname olmaksızın kendiliğinden diğe << Devamını Oku>> [541]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Asansör imalatlarının ilgili Yönetmelik ve standartlarına uygun olarak hazırlanması ve ihale dokümanları arasında yer verilmesi gerektiği bilinen bir husustur. Ancak, bu imalatların yapımı için gerekli olan asansör projeleri (Kuyu yerlerinin plan ve kesitleri, makine dairesi planı, kapasitesi ve hızı gibi asansörün yapılmasına imkân verecek olan teknik bilgileri içeren nitelikte) ile mahal listesinin dokümanlar arasında bulunmadığı, sadece asansörlere ait jeneratör irtibatıyla ilgili projelendir << Devamını Oku>> [973]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin “Açıklama istenilen iş kalemlerine ait miktarlar projeden çıkan ve yaklaşık maliyete de esas olan gerçek miktarlara göre kabul edilemez şekilde düşük tutulduğu, isteklinin eksi ve artı yöndeki miktar farklılıklarının kendi fiyatıyla çarpılarak ortaya çıkan tutar farkı teklif fiyatına eklendiğinde, yeni tutarın teklif fiyatının üzerine çıkması halinde isteklinin miktarı düşük göstererek açıklama yönüyle fiyat avantajı sağlayacağından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ger << Devamını Oku>> [1095]