Bayındırlık Kurulunca yeni birim fiyat tespiti için gereken şartlar?(YFK)

Özet

Anlaşmazlığın bu haliyle Bayındırlık Kuruluna sunulmasının uygun olmadığı hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2010/17

Karar Tarihi : 04/03/2010

I- GİRİŞ

“ … Genel Müdürlüğü. Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı” işinde ortaya çıkan fiyat anlaşmazlığı üzerine yeni birim fiyatların tespit edilmesi talep edilmektedir.

II-KONU

“ … Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı” yapım işi, … Genel Müdürlüğü tarafından 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanmıştır.

İdaresi 31.07.2009 tarih ve 382662 sayılı yazısında; ihale dokümanları arasında verilen kesin projelerdeki boru çaplarının, hazırlanan uygulama projelerinde kısmen değişikliğe uğraması nedeniyle yeni bir kısım birim fiyatların tespitine ihtiyaç duyulduğu bu nedenle, yeni birim fiyatların tespiti cihetine gidildiği ancak, bu konuda yüklenici ile aralarında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) 23 üncü maddesi hükmü gereği Bayındırlık Kurulu kararına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

III – İNCELEME

Konu, Kurulumuzda taleple sınırlı olarak gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirilmiş olup;

İşin kesin proje üzerinden ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlandığı, ihaleden sonra hazırlanan uygulama projesinde, ihaleye esas projeye göre bir kısmı boru hatlarında ve çaplarında değişiklik olduğu, bu nedenle, ortaya çıkan ve aşağıda poz numarası ve iş kalemi adı belirtilen 5 adet yeni iş kalemine ait birim fiyatların tespiti cihetine gidildiği;

Poz No İs kaleminin adı

B.200K.3        3,5 1 m ve üzeri 2000 mm Muflu BA boru hattı imalatı (idare malı)

B MB4.K.3 3,51 m ve üzeri 2000 mm borular için komple BA Muayene Bacası İmalatı (İdare Malı)

YDB.140K.3 4,01 m ve üzeri 1400 mm borular için komple BA İtme Bacası İmalatı (Kırmataş dolgu)

YDB. 160K.3 4,01 m ve üzeri 1600 mm boralar için komple BA İtme Bacası İmalatı (Kırmataş dolgu)

YDB.160G.3 6,01 m ve üzeri 1600 mm borular için komple BA İtme Bacası İmalatı (Geri dolgu)

Yüklenicinin hazırlanan bu birim fiyatlara itiraz ettiği, bu nedenle, itiraz gerekçelerini de içeren 28.07.2009 tarihli Anlaşmazlık Tutanağı’nın düzenlendiği ve YİGŞ’nin 23 üncü maddesi hükmü gereği yeni birim fiyatların Bayındırlık Kurulu’nca tespit edilmesinin istendiği,

İdaresi yazısı ve eklerinden anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 62/c maddesine istinaden, işin yapılması sırasında arazi ve zemin etüdleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan ve muhtemel değişiklikleri içerisinde barındıran bu tip teklif birim fiyatlı işlerde; proje değişiklikleri sebebiyle ortaya çıkabilecek yeni imalatlara ait birim fiyatların tespit edilmesi sırasında, bir kısım ihtilaflarla karşılaşılmaması için, metre tul gibi götürü bedel niteliği taşıyan ölçü birimine göre teklif birim fiyat istenmemesinin uygun olacağı, bu işte yeni birim fiyat tespiti konusunda oluşan anlaşmazlığın ana sebebinin de götürü bedel niteliğinde teklif birim fiyat istenmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Daha önceki süreçte, idaresi 18.02.2009 tarih ve 85094 sayılı yazısında; 14 adet yeni iş kalemine ait birim fiyatları aynı usul ve esaslar ile belirleyerek tasdik ettiği ancak, bu fiyatlara yüklememin itiraz etmesi nedeniyle YİGŞ’nin 23 üncü maddesine göre, fiyatların Bayındırlık Kurulunca tespit edilmesini talep etmesi üzerine, konu Kurulumuzda görüşülmüş ve alman 02.03.2009 tarih ve 2009/20 sayılı Yüksek Fen Kurulu Kararında; “yeni birim fiyatların tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, anlaşmazlığa konu yeni birim fiyatların tespitine ilişkin tutanaktaki onay öncesi iş ve işlemlerin tamamı ikmal edildikten sonra, taraflarca gerekçelerini de içerecek şekilde anlaşmazlık tutanağının düzenlenmesi ve idaresince de anlaşmazlığın 10 gün içinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilmesi gerektiği, ancak idaresi, anlaşmazlığı Bayındırlık Kuruluna intikal ettirmeden önce yeni birim fiyatların tespitine ilişkin tutanakları tasdik ettiği ve başvuruyu da tasdikten sonra yaptığı, bu nedenle Y.İ.G.Ş. ‘nin 23 üncü maddesine uygun olmayan şekilde işlem tesis edildiğinden konunun Bayındırlık Kuruluna sunulmasının uygun olmadığına” karar verilmiş ve durum 05.03.2009 tarih ve 412/296 sayılı yazı ile idaresine bildirilmiştir.

Bu aşamadan sonra, bahis konusu 14 adet yeni iş kalemine ait birim fiyatlar konusundaki sürecin ne şekilde işlediğine ilişkin olarak, örneğin yargıya intikal eden bir durumun olup olmadığı, yüklenicinin bu fiyatlara ve fiyatların girdiği hak edişlere bir itirazının bulunup bulunmadığı hususlarında, idaresi yazısı ve eklerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

İdaresinin talebi üzerinde yapılan ön inceleme sonucu, idaresine yazılan 03.11.2009 tarih ve 411/1-1353 sayılı yazıda; işle ilgili bir kısım bilgi ve belgeler istenilmiş ve aynı yazıda anlaşmazlığa konu boru hatları ile bacaların kesin proje sınırlan içerisinde kalıp kalmadığı, kalıyor ise nerelere rastladığını gösteren işlenmiş durumdaki kesin projelerin birer suretinin gönderilmesi istenmiş olmasına rağmen buna ilişkin projeler gönderilmemiştir. Yeni fiyat tespiti konusunda bir değerlendirme yapılabilmesi için bu bilgilerin bilinmesine gerek olduğu bilinen bir husustur.

Diğer taraftan, Bayındırlık Kurulunca yeni birim fiyatın tespit edilmesi istisnai bir durum olup, esas olanın yeni birim fiyatların Sözleşmesi eki YİGŞ’nin 23 üncü maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda idaresince yüklenici ile birlikte tespit edilmesidir.

Ayrıca belirtilmelidir ki; tarafların, YİGŞ’nin 23 üncü maddesinde öngörülen hususlara riayet etmeksizin ve bu maddede belirtilen mükellefiyetlerini yerine getirmeksizin, “anlaşmazlık oluştuğu”nu kabul edip fiyatların Bayındırlık Kurulunca tespit edilmesi talebinde bulunmalarının, bu maddedeki prosedüre uygun düşmediği hususu da açıktır.

Bahis konusu yeni iş kalemlerine ait birim fiyat tespit zabıtları üzerinde yapılan incelemeler ile yukarıda belirtilen açıklama ve değerlendirmeler dikkate alındığında; talep konusu yeni birim fiyatların Sözleşmesi eki YİGŞ’nin 23 üncü maddesinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilmediği değerlendirilmektedir.

IV-KARAR

Konu ön bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

Yeni birim fiyatların Bayındırlık Kurulunca tespit edilmesinin istisnai bir durum olduğu, esas olanın Sözleşmesi eki YİGŞ’nin 23 üncü maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda idaresince yüklenici ile birlikte tespit edilmesi gerektiği, ancak, yeni birim fiyatların, bahis konusu maddede öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilmediği,

YİGŞ’nin 23 üncü maddesinde öngörülen hususlara riayet etmeksizin ve bu maddede belirtilen mükellefiyetlerini yerine getirmeksizin, ‘anlaşmazlık oluştuğu’nu kabul edip fiyatların Bayındırlık Kurulunca tespit edilmesi talebinde bulunulmasının, bu maddedeki prosedüre uygun düşmediği,

Sonucuna varıldığından konunun bu haliyle Bayındırlık Kuruluna sunulmasının uygun olmadığına ve yeni birim fiyatların bahis konusu şartname hükmü doğrultusunda idaresince yüklenici ile birlikte tespit edilmesinin uygun olacağına 04/03/2010 tarihinde yapılan toplantıda oybirliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap