Belediye taşınmazının başka bir idareye tahsisinde belediye meclisi kararı gerekli midir? tahsis süresi ve

Yayın Tarih: 11.09.2017 02:09
Özet

Mrb hocam, bir belediye taşınmazını müftülüğe tahsis edip kira alabilir mi, bunun için meclis karar gerekli mi, kiralama süresi 2886 sayılı yasanın ilgili maddesine göre 10 yıl mı olmalı en fazla, bir de kiralamayla ilgili sözleşme damga vergisi, ihale karar pulu ve teminat alınması gerekli mi? Teşekkürler…..


Mrb hocam, bir belediye taşınmazını müftülüğe tahsis edip kira alabilir mi, bunun için meclis karar gerekli mi, kiralama süresi 2886 sayılı yasanın ilgili maddesine göre 10 yıl mı olmalı en fazla, bir de kiralamayla ilgili sözleşme damga vergisi, ihale karar pulu ve teminat alınması gerekli mi? Teşekkürler…..


Üst Konuları: Z..

Cevabımız

5393 sayılı Belediye Kanunun 15’inci maddesine göre; il sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.

Aynı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin (e) bendine göre; Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” belediye meclisinin görev alanına girmektedir.

5018 sayılı Kanunun 47’nci maddesine göre; “Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.

2886 sayılı Kanunun kapsamı Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür dendiğinden tahsis işlemi bu Kanuna göre yapılmamaktadır.

Bu kapsamda Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesine göre tahsis talebine ilişkin belgeleri ekleyerek belediyeye yazı yazdıktana sonra belediye meclisince tahsise ilişkin karar alır ve içişleri bakanlığının onayı için içişleri Bakanlığına gönderir.

Tahsis işlemi süresiz olabileceği gibi belediye meclisi tarafından alınacak karara göre belirli bir süre öngörülerek tahsis işlemi gerçekleştirilebilir.

Damga Vergisi Kanunun 8’inci maddesine göre iki idare de resmi daire olarak sayıldığından damga vergisi doğmaz.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğe göre tahsis: Mülkiyeti kendilerinde kalması koşuluyla kamu idarelerince, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mülkiyetlerindeki taşınmazların, birbirlerine veya köy tüzel kişiliklerine; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ise, Maliye Bakanlığınca hizmetin devamı süresince kamu idarelerinin veya köy tüzel kişiliklerinin bedelsiz olarak kullanımına bırakılmasını ifade ettiğinden bedel alınmaz.

Kolaylıklar diliyorum.  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap