Belge ve bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hakkında bilgi verebilir misiniz?…

Yayın Tarih: 02.05.2015 10:05
Özet

Belge ve bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hakkında bilgi verebilir misiniz?


Belge ve bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hakkında bilgi verebilir misiniz?


Cevabımız

I. Teklifin Esasını Değiştirecek Nite­likteki Belge ve Bilgi Eksikliği Kav­ramlarının Tanımlanması ve Niteliği

Kamu ihale Kanununun 37.maddesinde “... Tek­liflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici temi­natı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. An­cak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmama­sı kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir, ’’şek­linde hüküm yer almaktadır.

.Söz konusu düzenlemelere göre “İhale dokü­manında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulma­sı istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden her­hangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

· Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi ek­sikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

· Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belge­nin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belge­nin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin gide­rilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. ”

Böylece yönetmeliklerle, Kamu ihale Kanunu m. 37’nin nasıl uygulanacağı açıklanmaya çalışılmış­tır.

II. Teklif nedir?

Kanunun 4’üncü maddesine göre teklif; is­teklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlen­dirmeye esas belge ve/veya bilgileri ifade etmekte­dir. Bu tanım çerçevesinde, istekli tarafından su­nulan fiyat teklifi yanında, geçici teminata ilişkin belgeler ile isteklilerin mesleki ve teknik, ekono­mik ve mali yeterliliğine ilişkin belgeler (banka re­ferans mektubu, iş deneyim belgesi, meslek odası kayıt belgesi vd.) de teklif kapsamındadır[1].

 

III. Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikteki Belge Eksikliği nedir?

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri sunulmaz ise, teklifin esasını etkileyip etkilemeyeceğini bakılmaksızın, istekli­nin veya adayın teklifi idarelerce tamamlatılmaz ve değerlendirme dışı bırakı­lır.[2]

 

IV. Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikteki Bilgi Eksikliği Nedir?

İdare tarafından teklif kapsamında istenen tüm belgeler, istekli ve­ya aday tarafından tam olarak sunulmuş olmakla beraber, sunulan belgelerde bazı bilgi eksiklikleri söz konusu olabilir.

 Bu kapsamda;

 a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır[3].

 

c)Teklifin esasını de­ğiştirmeme cümlesi “teklif mektubu ile teminat da dahil olmak üzere, isteklinin ekonomik ve mali veya mesleki ve teknik durumunu inceleme, de­ğerlendirme ve yeterliliğini tespit etmeye yönelik olmayan belge ve bilgi eksikliği olarak anlaşılma­lıdır.

Başka bir anlatımla, düzenlediği husus itiba­riyle isteklinin mesleki ve teknik veya ekonomik ve mali yeterliliği ile ilgili bir kritere yönelik ol­mayan, Kanun ve/veya Yönetmelikler kapsamında zorunlu görülmeyen, belgenin düzenleniş amacını ve düzenleme konusu hususu doğrudan etkileme­yen bilgi ve belge eksiklikleri, teklifin esasını etki­lemeyen bilgi ve belge eksiklikleridir.

 

Sonuç olarak, bilgi eksikliklerinin hiçbirisinin isteklinin iradesinden kaynaklanmaması gerekmektedir

 

V. İdarelerce Belge ve Bilgi Eksiklikleri Uygulamaları.

İstenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kri­terleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekil­de belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirme­sinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirile bilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir[4].

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir[5].

İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır[6].

 

 


[1] Bkz. Yaşar Gök, Sorular ve Cevaplarla Açıklamalı Ka­mu İhale Kanunu, 2.Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara

s.336. Diğer yandan uygulama yönetmeliklerin­de geçen “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler” deyiminin “mesle­ki, teknik, ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin olarak teklif zarfı içinde sunulması istenen belgeler” olarak anlaşılması daha uygun olacaktır.

 

[2] Kamu İhale Genel Tebliği (16.6.1)

[3] Kamu İhale Genel Tebliği (16.6.1)

[4] Kamu İhale Genel Tebliği (16.6.2)

[5] Kamu İhale Genel Tebliği (16.6.3)

[6] Kamu İhale Genel Tebliği (16.6.4)

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap