Bilgi tamamlatılacak evrakların özellikleri nelerdir?

Yayın Tarih: 25.02.2016 10:02
Özet

Herhangi bir ihalede tamamlattırılabilen evrakların bir dökümü var mıdır? Veya kesinlikle ihale dosyasında sunulması zorunlu evrakların dökümü var mıdır?Tşk.


Herhangi bir ihalede tamamlattırılabilen evrakların bir dökümü var mıdır? Veya kesinlikle ihale dosyasında sunulması zorunlu evrakların dökümü var mıdır?Tşk.


Üst Konuları: Bilgi Tamamlama

Benzer Yazılar

Cevabımız

♦ Bildiğiniz gibi 5812 sayılı Kanun ile belge tamamlatma kaldırılmış, bunun yerine bilgi tamamlama getirilmiştir. Bilgi tamamlamada isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,verilen süre içinde tamamlanacağı öngörülmüştür. Aynı zamanda idarece belirlenen süre içerisinde bilgi eksikliğini tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sitemizde KİK Kararları veya mahkeme kararları kısmında "Bilgi Tamamlama" bölümünde örnek kararları bulabilirsiniz. Ayrıca Üstada sor kısmında örnek verilen cevaplara bakılabilir.

♦ Yapım İşlerine Ait Bir Döküm Aşağıda Gibidir. (Söz konusu hususlar EKAP'tan doküman indirildiğinde standart formlar arasında da yer almaktadır.)

Şartnamelere göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden olan;

-Adres beyanı(telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi)

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.(Gerçek veya  tüzel kişi olunmasına göre istenen belgeler yukarıda açıklanmıştı.)

-Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin, Standart Form KİK027.0/Y Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne Göre Yapılacak İhalelerde Teklif Verme Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olan Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname

- İş ortaklığı veya konsorsiyum . Standart Form  KİK028.0/Y İş Ortaklığı Beyannamesi

- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Standart  Form KİK005.0/Y Ön Yeterlik  / İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Form

- İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname. Standart  Form KİK027.2/Y

- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. Standart Form KİK027.3/Y

- İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler        

- İş deneyim belgesi. Standart  Form KİK032.0/Y İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

-Anahtar personel sayısı. Standart Form KİK039.0/Y Anahtar Teknik Personel Listesi Formu, Şantiyede çalışacak personel sayısı  Standart Form  KİK040.0/Y Teknik Personel Taahhütnamesi Formu

-Yapı araçları taahhütnamesi Standart  Form KİK041.0/Y Yapı Araçları Taahhütnamesi, Standart  Form  KİK042.0/Y Yapı Araçları Bildirisinden,

Herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

- Geçici teminat. Standart Form KİK029.0/Y Geçici Teminat Mektubu

-Teklif mektubu, verilecek teklifin türüne göre standart form KİK018.0/Y veya standart form KİK019.0/Y

Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi(Gerçek veya  tüzel kişi olunmasına göre istenen belgeler yukarıda açıklanmıştı.)

-Bankalardan alınacak kullanılmamış nakit veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir belge, Standart  Form KİK030.0/Y Mali Durum Bildirimi

İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,verilen süre içinde tamamlanacaktır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap