Davadan feragat kesin hüküm gibi sonuç doğurur mu?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Açıklanan nedenle, dosya temyiz istemi üzerine Dairemize intikal etmiş ise de, feragat kesin hüküm gibi sonuç doğurduğundan, Mahkemenin kararının bozulmasına, feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 26.05.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2015/39509 IKN'li “Merkez Kampüsü Hizmet Binalarının Temizlik – Park – Bahçe Alanları, Isı Santrali Sıhhi Tesisat, Bakım – Onarım (Atölye), Yemekhane, Yükleme – Boşaltma ve Tasnif” ihalesine ilişkin olarak K…tal Grup Sosyal Hizmetler İnş. Tem. Taah. Tic. A.Ş.nin 10.06.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.06.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.06.2015 tarih ve 51848 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 08.07.2015 tarihli ve 2015/UH.III-1944 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

K…tal Grup Sosyal Hizmetler İnş. Tem. Taah. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesinin 27.10.2015 tarihli ve E:2015/2125, K:2015/1476 sayılı kararında “…Bakılan davada, dava konusu ihaleye teklif sunan 5 isteklinin teklif tutarının eşit olması sonucu ihaleyi yapan idarece ihalenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin Eşit Olması” başlıklı 63’üncü maddesi uyarınca vergi matrahı / net satışlar oranı en büyük olan istekli P…men Yemek Hizmetleri Temizlik Oto. Gıda İnş. Taah. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.- …m Kurumsal Hizmetler İnş. Turz. Araç Kira. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde ihalenin bırakılmasına karar verdiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin Eşit Olması” başlıklı 63’üncü maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri ve 3. fıkrasının Danıştay 13. Dairesinin 11.03.2015 tarih ve E:2014/3051 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulduğu görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu ihalede teklif tutarları eşit olan şirketlerin yönetmelik maddesi gereği vergi matrahı / net satışlar oranı en büyük olana ihaleyi vermesine ilişkin durumun söz konusu yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulması nedeniyle dayanağı kalmadığı, davacının bu yönde yapığı itirazen şikayet başvurusuna ilişkin işleminde hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulunun 20.01.2016 tarih ve 2016/MK-29 sayılı kararı ile “1-Kamu İhale Kurulunun 08.07.2015 tarihli ve 2015/UH.III-1944 sayılı kararının iptaline,

2-Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda idare tarafından yürürlükte bulunan Yönetmelik’in 63’üncü maddesine göre tüm geçerli eşit tekliflerin değerlendirilmesini teminen düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Daha sonraki aşamada Kurum tarafından Danıştay 13. Dairesine yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay 13. Dairesinin 01.03.2016 tarihli ve E:2016/351, K:2016/496 sayılı kararında “ …Dosyanın incelenmesinden, Mahkemece dava karara bağlandıktan sonra davacı vekili tarafından verilen 10.02.2016 tarihinde Danıştay kaydına giren dilekçe ile davadan feragat edildiğinin bildirildiği anlaşıldığından, anılan dilekçe uyarnca feragat talebi hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenle, dosya temyiz istemi üzerine Dairemize intikal etmiş ise de, feragat kesin hüküm gibi sonuç doğurduğundan, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 27.10.2015 tarihli ve E:2015/2125, K:2015/1476 sayılı kararı kararının bozulmasına, feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap