Doğrudan Temin Usulünün Aşamaları

Özet

Doğrudan Temin Usulünün Aşamaları nelerdir?


Doğrudan Temin Usulünün Aşamaları nelerdir?

Üst Konuları: Doğrudan Temin

Benzer İçerikler: , , ,

Cevabımız

Doğrudan Temin Usulünün Aşamaları

1. İhtiyacın ortaya çıkması

2. Yaklaşık maliyetin hesaplanması (Zorunlu olmamakla birlikte doğrudan teminin parasal limitleri içinde kalıp kalmadığını tespit etmek için gereklidir.)

3. İhale yetkilisinden alınan onay belgesi[1]

4. İhale yetkilisince yapılacak görevlendirme

5. Görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasa fiyat araştırması yapılması[2]

6. Görevlendirilen kişi veya kişilerce alımın gerçekleştirilmesi

7. Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması

8. Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanarak muhasebe birimine gönderilmesi[3]

9. Muhasebe birimince tutarın hak sahibine ödenmesi

[1] Merkezi yönetim harcama belgeleri  yönetmeliğinin 3’üncü ve mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliğinin 4’üncü maddelerine göre, Onay Belgesinde doğrudan temin suretiyle alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıması gerekmektedir.

[2] Piyasa fiyat araştırması tutanağı: Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaralı tutanağı,

[3]  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde ödeme belgesine aşağıdaki belgeler eklenir;

a) Onay Belgesi,

b) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı (Örnek: 3) veya ihale komisyonu kararı,

c) Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

ç) Fatura,

d) Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

e) Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap