Doğrudan Temin Yönteminde Teminat

Yayın Tarih: 26.05.2016 02:05
Özet

Hocam Merhaba, Doğrudan temin alım işlerde her hangi bir ürün için; 2 yıllık bakım +ürün bedeline ait fatura kesilip ödemesi yapılmadan bakım için yükleniciden teminat alınır mı? Ürün bedelini ödeyip bakım için veya garanti için (2 yıl üstünde garanti için ) teminat alınma durumu nasıldır. Teşekkürler İyi çalışmalar


Hocam Merhaba, Doğrudan temin alım işlerde her hangi bir ürün için; 2 yıllık bakım +ürün bedeline ait fatura kesilip ödemesi yapılmadan bakım için yükleniciden teminat alınır mı? Ürün bedelini ödeyip bakım için veya garanti için (2 yıl üstünde garanti için ) teminat alınma durumu nasıldır. Teşekkürler İyi çalışmalar


Cevabımız

Bildiğiniz gibi 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilebilmektedir.

Yukarıdaki hükümler uyarınca belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

İdarece doğrudan temin ile alınması düşünülen ihtiyaçlardan belli bir süreyi kapsayanların şartname hazırlanmış ise şartnamede, sözleşme imzalanacak ise sözleşme tasarısında belirtilerek teminat alınması mümkündür. Doğrudan temin usulü kullanılarak temin edilen ve  belli bir süreyi kapsayan ve garantisi olan mallarda, süreli hizmet alımlarında, proje kapsamında alınan yapım işlerinde teminat alınması idarenin takdirinde olmakla beraber, sözleşme konusu işin yapılmasının temini ve kesin teminatın cezai şart olarak yükleniciyi işin sözleşme şartlarına uygun olarak yapılmasına zorlaması gibi hususlar dikkate alındığında sözleşme düzenlenerek teminat alınmasının doğru olacağı düşünülmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap