Dogrudan temin

Yayın Tarih: 15.05.2017 01:05
Özet

Hizmet alimi ihalesinde ihale iptal edilirse veya açıklanmaz eğer o kurumun da elemana ihtiyacı varsa ihaleyi beklemeden ihtiyaç duyulduğu için elaman alma şekli nasıldır doğrudan temin olarak mı alınıyor bunun başka bir adı var mıdır ne şekildedir açıklar mısınız özellikle kamu kurumunda doğrudan temin süresi vaya alimi ihale yapılana kadar mıdır


Hizmet alimi ihalesinde ihale iptal edilirse veya açıklanmaz eğer o kurumun da elemana ihtiyacı varsa ihaleyi beklemeden ihtiyaç duyulduğu için elaman alma şekli nasıldır doğrudan temin olarak mı alınıyor bunun başka bir adı var mıdır ne şekildedir açıklar mısınız özellikle kamu kurumunda doğrudan temin süresi vaya alimi ihale yapılana kadar mıdır


Cevabımız

İhalenin iptal edilmesi, mahkemece yürütmenin durdurulması veya iptal kararının verilmesi gibi sebeplerle ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki ve sorumluluğundadır.

Bunun yanında açık ihale ihtiyaçların temininde temel usul olup Kanunda öngörülen hallerde pazarlık usulü ihale ile doğrudan temin yöntemi limitler dahilinde kullanılabilir.

4734 sayılı Kanuna eklenen 62 nci maddenin (ı) bendi ile 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak alımlara sınırlama getirilmiştir. Söz konusu madde ile Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların Kanunun 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapacakları harcamaların yıllık toplamının idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı öngörülmüştür.

Eğer idare planlamasını yapar ve belirlemiş olduğu yaklaşık maliyete göre ihale usulünü belirler. Eğer ihtiyacını doğrudan temin limiti ile karşılayabiliyor ise yukarıdaki sınırlamalar dahilinde doğrudan temin ile karşılayabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap