Duran varlıkların Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği ekindeki listede belirlenen oranlarda her yıl eşit olarak amortisman ayrılması gerektiği hk.

Yayın Tarih: 13.06.2022 01:06
Özet

Amortismana tabi varlıkları ve bunlara ilişkin esas ve usulleri belirleme yetkisi, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 29'uncu maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınmıştır. Bu yetkiye istinaden yürürlüğe konulan Muhasebat Genel Müdürlüğü 47 Sıra No.lu Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği'nin 5'inci maddesinde; varlıkların yararlanma süresine göre, Tebliğin Amortisman ve tükenme payları süre ve oranları listesinde belirlenen süre ve (Ek-1) oranlarda her yıl eşit olarak amortisman ayrılması gerekmektedir.


Amortisman işlemi, kamu idaresi hesaplarında yer alan duran varlıkların maliyetinin varlığın yararlanma ya da itfa süresine göre sistemli bir biçimde dağıtılması ve ilgili yıla düşen tutarın gider olarak muhasebeleştirilmesini ifade etmektedir. Bu nedenle kamu hizmetinin ilgili yıldaki maliyetini doğru olarak ölçüp giderleştirmek ve duran varlığın ortalama kullanım ömrünü doğru tahmin edebilmek adına amortisman işlemleri ve kayıtlarının mevzuatta öngörülen şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Amortismana tabi varlıkları ve bunlara ilişkin esas ve usulleri belirleme yetkisi, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınmıştır. Bu yetkiye istinaden yürürlüğe konulan Muhasebat Genel Müdürlüğü 47 Sıra No.lu Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği’nin 5’inci maddesinde; varlıkların yararlanma süresine göre, Tebliğin Amortisman ve tükenme payları süre ve oranları listesinde belirlenen süre ve (Ek-1) oranlarda her yıl eşit olarak amortisman ayrılacağı ifade edilmiştir.

Amortisman işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin düzenleme hem anılan Tebliğ’de hem de muhasebe yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Bahse konu düzenlemeler uyarınca varlıktan yararlanılması suretiyle ilgili yılda oluşan giderin 630.13 Giderler Hesabı ve ilgisine göre 257 veya 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabına kaydedilerek muhasebeleştirilmesi ve raporlanması gerekmektedir.

Maddi duran varlıklar için amortisman ayrılmaması veya hatalı ayrılması maddi duran varlıkların net değerinin ve anılan döneme ilişkin gider tutarlarının olduğundan farklı raporlanmasına yol açmaktadır.


2020 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’ndan alıntılanmıştır.

Üst Konuları: Üstada Sor


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap