Engelli işçi çalıştırılmasında %3 engelli personel çalıştırılacaktır şeklinde düzenleme yeterli midir?

Özet

Dava konusu ihale İdari Şartnamede 50 kişilik personelin ihale kapsamında çalıştırılacağı anlaşılmakta olup, ihaleyi yapan idarenin engelli işçi sayısının hesabında çalıştırılacak 50 işçiye %3 oranının eklenmesi suretiyle 2 engelli işçi çalıştırılması gerektiği sonucuna ulaştığı ve bu duruma göre asgari işçilik maliyeti tutarının 4857 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca %3 oranında engelli işçinin toplam işçi sayısı üzerinden hesaplanması gerektiği, bir başka anlatımla çalıştırılacak toplam işçi sayısı içerisinde engelli işçi sayısı oranının %3 olması gerektiği ve asgari işçilik maliyetinin bu sayı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu bakımdan; yukarıda aktarımı yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerin isteklilerin İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olduğu, istekliler arasında teklif fiyatını oluştururken asimetrik bilgiye sebebiyet verdiği ve bu şekilde söz konusu ihalede istekliler arasında rekabet ve eşitliğin sağlanamadığı ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilemeyeceği değerlendirildiğinden “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerekirken, aksı yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.”gerekçesiyle oy çokluğu ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karesi Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 20.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/179631 ihale kayıt numaralı “50 Adet Vasıflı Vasıfsız Personel Çalıştırılması İşi”  ihalesine ilişkin olarak K…rin Bilişim Temizlik Turizm İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin26.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 28.01.2016 tarih ve 5932 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bilâ tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 24.02.2016 tarihli ve 2016/UH.II-645 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 Davacı K…rin Bilişim Temizlik Turizm İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi tarafından verilen 14.04.2016 tarihli ve E: 2016/1161, K:2016/1285 sayılı kararında “Dava dosyasının incelenmesinden; …Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, elli ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör iş yerlerinde toplam işçi sayısının %3’ü kadar engelli işçi çalıştırılmasının zorunlu olduğu mevzuatın açık hükmü gereği %3'e tekabül eden işçi sayısının toplam işçi sayısı üzerinden hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

Olayda, dava konusu ihale İdari Şartnamede 50 kişilik personelin ihale kapsamında çalıştırılacağı anlaşılmakta olup, ihaleyi yapan idarenin engelli işçi sayısının hesabında çalıştırılacak 50 işçiye %3 oranının eklenmesi suretiyle 2 engelli işçi çalıştırılması gerektiği sonucuna ulaştığı ve bu duruma göre asgari işçilik maliyeti tutarının 4857 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca %3 oranında engelli işçinin toplam işçi sayısı üzerinden hesaplanması gerektiği, bir başka anlatımla çalıştırılacak toplam işçi sayısı içerisinde engelli işçi sayısı oranının %3 olması gerektiği ve asgari işçilik maliyetinin bu sayı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu bakımdan; yukarıda aktarımı yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerin isteklilerin İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olduğu, istekliler arasında teklif fiyatını oluştururken asimetrik bilgiye sebebiyet verdiği ve bu şekilde söz konusu ihalede istekliler arasında rekabet ve eşitliğin sağlanamadığı ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilemeyeceği değerlendirildiğinden “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerekirken, aksı yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” gerekçesiyle oy çokluğu ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap