ihale-soru-cevap-logo.png

" engelli " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dava konusu uyuşmazlıkta dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu ihalede çalıştırılacak toplam işçi sayısının 55 olarak öngörüldüğü, mevzuat uyarınca kamu ihalelerine teklif veren ve iş yerlerinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işvereni isteklilerin, çalıştırmak zorunda oldukları engelli işçilerin Hazine tarafından karşılanan sigorta primine ait işveren hisseleri tutarını, tekliflerinin asgari işçilik maliyeti kaleminden düşe << Devamını Oku>> [1060]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacı şirket tarafından, 4857 sayılı Kanun'da belirlenen yükümlülük kapsamında çalıştırılması gereken 7 engelli işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak usulüne uygun olarak verilen teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır…”gerekçesiyle temyiz isteminin kabulüne ve Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına karar verilmiştir. << Devamını Oku>> [453]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen 31.03.2014 tarihli ve E:2014/63, K:2014/1224 sayılıkararda “…Dosyasının incelenmesinden; uyuşmazlığa konu ihalede, % 3 sözleşme gideri ve genel giderler ile yol ve yemek gideri dâhil, giysi gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 8.763.380,40-TL olarak hesaplandığı, bu tutardan daha düşük teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, bu kapsamda 8.750.6 << Devamını Oku>> [371]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dava konusu ihale İdari Şartnamede 50 kişilik personelin ihale kapsamında çalıştırılacağı anlaşılmakta olup, ihaleyi yapan idarenin engelli işçi sayısının hesabında çalıştırılacak 50 işçiye %3 oranının eklenmesi suretiyle 2 engelli işçi çalıştırılması gerektiği sonucuna ulaştığı ve bu duruma göre asgari işçilik maliyeti tutarının 4857 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca %3 oranında engelli işçinin toplam işçi sayısı üzerinden hesaplanması gerektiği, bir başka anlatımla çalıştırılacak toplam işçi << Devamını Oku>> [422]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre çocuk evlerinin “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri” olarak tanımlandığı, 6518 sayılı Kanun ile getirilen ek madde hükmü ile “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimlerinin” 4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamına alındığı anlaşıldığından idarece başvuru konusu ihale için engelli personel çalıştırılması hususunda herhangi bir düzenleme yapma zorunluluğunun da ortadan kaldırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle idarece tesis edilen işlemlerin << Devamını Oku>> [713]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat, Danıştay 13. Dairesinin 09.06.2014 tarihli ve E:2014/481 sayılı kararı ve emsal Kurulu kararları dikkate alındığında ihaleye katılan isteklilerin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30’uncu maddesi uyarınca, aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları toplam işçi sayısının yüzde üçü oranında engelli işçi çalıştırmalarının zorunlu olduğu, ihaleye katılan isteklilerin Kanun’un kendilerine tanıdığı hak kapsamında tekliflerini oluşturmasın << Devamını Oku>> [458]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen engelli işçi sayısının doğru hesaplanmadığı yönünde iddialarına yönelik olarak ihale dokümanına itiraz başvurusunda bulunulmadığı, dolayısıyla ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanının içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle,tüm isteklilerin asgari işçilik maliyetini birim fiya << Devamını Oku>> [1026]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı, iş kalemlerinin personel esas alınarak hazırlanmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını düzenleyen 78’inci maddesinin uygulanmayacağı, kaldı ki ihale konusu işin 1’inci kısmı dışında diğer kısımlarda elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörülmediği, 1’inci kısımda ise bölge müdürlüğü kapsamında 1’den fazla il olduğu ve bu kısım için ihale dokümanında aynı il bazında e << Devamını Oku>> [555]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dava konusu uyuşmazlıkta dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu ihalede çalıştırılacak toplam işçi sayısının 55 olarak öngörüldüğü, mevzuat uyarınca kamu ihalelerine teklif veren ve iş yerlerinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işvereni isteklilerin, çalıştırmak zorunda oldukları engelli işçilerin Hazine tarafından karşılanan sigorta primine ait işveren hisseleri tutarını, tekliflerinin asgari işçilik maliyeti kaleminden düşe << Devamını Oku>> [980]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hal böyle iken, başvuru sahibinin iddiasında belirttiği ve yukarıda ilgili hükümleri aktarılan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne göre engellilerin taksi, taksi dolmuş, dolmuş vb. araçlar hariç sadece belediyelere ait olan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetlerden ücretsiz yararlanacağının anlaşıldığı kaldı ki, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından engelli personelden yol bedeli alınmadığına ilişkin b << Devamını Oku>> [1060]