ihale-soru-cevap-logo.png

" belgesindeki " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda; yukarıda yer verilen açıklamalar ve tespitler uyarınca, geçici kabulü yapılmış işlerde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az ’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması şartının dava konusu olayda aranacağının açık olduğu, bu doğrultuda, ihalede sunulan iş denetleme belgesine konu işin geçici kabul tarihinin 29.09.2003 tarihi ve ihale ilan ta << Devamını Oku>> [632]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan Mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 20.02.2012 tarihli ve 2012/MK-42sayılı Kararı ile; “1- 06.06.2011 tarih ve 2011/UM.II-1844 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir. Anılan Mahkeme kararına Kurum tarafından itiraz edilmesi üzerine Ankara B& << Devamını Oku>> [528]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümlerinden, yapım işlerinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleştirilmiş olan işlerin ihalelere katılımda mesleki ve teknik yeterliği gösteren belgeler olarak kabul edileceğinin genel kural olarak benimsendiği, Diğer taraftan, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinin (d) bendinde, devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bede << Devamını Oku>> [1352]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-4941 Sayılı Kararında: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinde iş deneyim belgelerinin Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da den << Devamını Oku>> [544]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Oda sicil kayıt belgesinde İmza ve mührün, oda kayıt belgesinin asli unsuru olması nedeniyle söz konusu eksikliğin tamamlatılabilir nitelikte eksiklik olmadığından, idarenin şikayetçinin teklifini değerlendirme dışı bırakma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [561]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; İhaleye sunulan belgelerden, İşletme Kayıt Belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adresin aynı olması zorunlu mu? Teşekkürler << Devamını Oku>> [869]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir önce yapılan ihalede iş deneyim belgesinden elenmeyip başka bir hatadan elenen istekli, bir sonraki ihalede iş deneyim belgesindeki hatanın farkedilip ondan elendiğinde iş deneyim belgemi bir önceki ihalede kabul ettiğiniz, şimdide kabul görmesi şeklinde itiraz edebilir mi? << Devamını Oku>> [613]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam bir önceki sorumu daha geniş bir şekilde soracağım. belli istekliler arasında ihale yapıyoruz (danışmanlık işi). 12.08.2016 tarihinde ilana çıktık. 31.08.2016 tarihinde ön yeterlik ihalesini yaptık. Adayın ön yeterlik başvuru zarfında sunduğu iş deneyim belgesinde işin kabul tarihi 19.08.2016… ön yeterlik şartnamesi ve yönetmelikte ilk ilan tarihi veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl" diyor. […] << Devamını Oku>> [887]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam… yapılan ihalede benzer iş olarak B 3 grubu istendi. firma elektrik ile ilgili belge sundu..grup olarak tutmuyor.. bu durumda; firma elenirmi yoksa sunmuş olduğu elektrik ile ilgili iş bitirme belgesindeki yapım işinin yüzdesine mi bakılır. yardımcı olmanız ricasıyla… << Devamını Oku>> [559]