Belli İstekliler arasında ihalede isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesindeki kabul tarihi ön yeterlik ilanından sonra olabilir mi?

Yayın Tarih: 02.09.2016 08:09
Özet

Hocam bir önceki sorumu daha geniş bir şekilde soracağım. belli istekliler arasında ihale yapıyoruz (danışmanlık işi). 12.08.2016 tarihinde ilana çıktık. 31.08.2016 tarihinde ön yeterlik ihalesini yaptık. Adayın ön yeterlik başvuru zarfında sunduğu iş deneyim belgesinde işin kabul tarihi 19.08.2016… ön yeterlik şartnamesi ve yönetmelikte ilk ilan tarihi veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl" diyor. […]


Hocam bir önceki sorumu daha geniş bir şekilde soracağım. belli istekliler arasında ihale yapıyoruz (danışmanlık işi). 12.08.2016 tarihinde ilana çıktık. 31.08.2016 tarihinde ön yeterlik ihalesini yaptık. Adayın ön yeterlik başvuru zarfında sunduğu iş deneyim belgesinde işin kabul tarihi 19.08.2016… ön yeterlik şartnamesi ve yönetmelikte ilk ilan tarihi veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl" diyor. Biz buradaki davete takıldık. davet denilen şey bir sonraki aşama olan "ihaleye davet mi?" yoksa pazarlık usulü ile yapılınca ilan yerine geçen davet mi? bu bilgiler ışığında istekliyi elememiz mi gerekir?


Benzer Yazılar

Cevabımız

4734/Belli istekliler arasında ihale usulü başlıklı 2nci maddesinde

          “…………

10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. (Mülga son cümle: 30/7/2003-4964/13 md.) (Ek cümle: 20/11/2008-5812/6 md.) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

(Değişik ilk cümle: 20/11/2008-5812/6 md.) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği  tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek  ihale sonuçlandırılabilir.” hükmü göz önüne alındığında ön ilan sonucunda 1'inci maddeye göre yeterliliğini dediğinden (12.08. 2016 ön ilan dikkate alındığında) iş deneyim belgesi 19.8.2016 tarihi olduğundan elenmesi gerekir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap