İş yönetme belgesindeki hangi tarihin esas alınması gerektiğine ilişkin mahkeme kararı (YD)

Özet

Bu durumda; yukarıda yer verilen açıklamalar ve tespitler uyarınca, geçici kabulü yapılmış işlerde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması şartının dava konusu olayda aranacağının açık olduğu, bu doğrultuda, ihalede sunulan iş denetleme belgesine konu işin geçici kabul tarihinin 29.09.2003 tarihi ve ihale ilan tarihinin de 19.10.2015 tarihi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, işin geçici kabul tarihinin ihale ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içerisinde yer aldığı görüldüğünden, davacı şirketin teklifinin anılan gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında ve aksi yöndeki davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, davaya konu işlemin niteliği dikkate alındığında, uygulanması halinde telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği de açıktır…” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/049

Gündem No

: 62

Karar Tarihi

: 31.08.2016

Karar No

: 2016/MK-475

 

Şikayetçi: 

D…z İnş. Nak. Turz. Tic. A.Ş. – Hüsamettin P…er İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 

İhaleyi Yapan Daire: 

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

29.02.2016 / 12973 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/138196 İhale Kayıt Numaralı "Eskişehir – Sarıcakaya – Nallıhan İl Yolu Km: 2+500 – 41+855 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları Ve Üstyapı Yapım İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 01.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/138196 ihale kayıt numaralı Eskişehir – Sarıcakaya – Nallıhan İl Yolu Km: 2+500 – 41+855 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak D…Z İnş. Nak. Turz. Tic. A.Ş. – Hüsamettin P…er İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 12.02.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 29.02.2016 tarih ve 12973 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.05.2016 tarihli ve 2016/UY.II-1349 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı D…Z İnş. Nak. Turz. Tic. A.Ş. – Hüsamettin P…er İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 28.07.2016 tarihli ve E:2016/2531 sayılı kararında, “…Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; yapım işi ihalelerinde, aday veya istekliler tarafından iş deneyimlerinin tevsiki için ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulabileceği, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin değerlendirilmesinde ise, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yılın içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Olayda; dava şirketler tarafından söz konusu ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verildiği, D…Z İnş. Nak. Turz. Tic. A.Ş.’nin pilot ortak, Hüsamettin P…er İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise özel ortak olarak belirlendiği, pilot ortak olan D…Z İnş. Nak. Turz. Tic. A.Ş. tarafından iş deneyiminin tevsiki için Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) tarafından İsmail A…üz adına düzenlenen 04.03.2015 tarihli ve 25436-Y-KD-34-1 sayılı iş denetleme belgesinin sunulduğu, söz konusu belge konusu işin Kürtün Barajı ve HES İnşaatı yapımı işi olduğu, ilgili kişinin 30.06.1989-28.02.1990, 31.01.1991-30.06.2000 tarihleri arasında kontrol mühendisi olarak görev yaptığı, görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının 106.287,41 TL, işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının %596,79, ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının ise 104.058,83 TL olduğu, işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaştığı tarihin 31.05.1999 tarihi olduğu, işin geçici kabulünün 29.09.2003 tarihinde gerçekleştirildiği, bununla birlikte teklif dosyası kapsamında İsmail A…üz’ün şirketin %55 hissesine sahip olduğunu gösterir ortaklık durum belgesinin sunulduğu görülmektedir.

Bu durumda; yukarıda yer verilen açıklamalar ve tespitler uyarınca, geçici kabulü yapılmış işlerde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması şartının dava konusu olayda aranacağının açık olduğu, bu doğrultuda, ihalede sunulan iş denetleme belgesine konu işin geçici kabul tarihinin 29.09.2003 tarihi ve ihale ilan tarihinin de 19.10.2015 tarihi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, işin geçici kabul tarihinin ihale ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içerisinde yer aldığı görüldüğünden, davacı şirketin teklifinin anılan gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında ve aksi yöndeki davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, davaya konu işlemin niteliği dikkate alındığında, uygulanması halinde telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği de açıktır…” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulu’nun 18.05.2016 tarihli ve 2016/UY.II-1349 sayılı kararının “A” bölümünde yapılan değerlendirmelerin ve karar sonucunun iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap