ihale-soru-cevap-logo.png

" belirlendiği " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

09.06.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2016 tarih ve 220.02/E.41751 sayılı cevabi yazıda A ..Ö.. Öz….Tic. Top. G. Seb. Mey. Nak. Ta. İşl. adına kayıtlı 21.11.2016 tarihine kadar geçerli K1 belgesi ile 05.12.2018 tarihine kadar geçerli K1* yetki belgelerinin bulunduğu, K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde 09.05.2016 tarihi itibariyle 01 BZU 32, 01 YE 429, 30 AC 160, 30 YA 951, 34 JC 6235, 34 JT 2820, 35 UGF 31, 65 EV 218 plakalı taşıtların ve K1* yetki belgesi eki taşıt belgesinde d << Devamını Oku>> [1725]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece yaklaşık maliyetin mevzuata ve piyasa fiyatlarına uygun belirlendiği tespit edilen ihalede, söz konusu gerekçenin ihalenin iptali için geçerli bir sebep olmadığı Hk << Devamını Oku>> [552]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-1503 Sayılı Kararında: İdare tarafından yaklaşık maliyetin 34.700.334,92 TL olarak hesaplandığı, 08.10.2013 tarihli ilk ihale karar ile ihalenin üzerinde bırakıldığı O… Otopark Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.nin teklif bedelinin 19.750.000,00 TL olduğu ve bu tutarın yaklaşık maliyetin ,92’sine tekabül ettiği, düzeltici işlem belirlenmesine yönelik 03.02.2014 tarih ve 2014/UY.I-675 sayılı Kurul kararı uyarınca […] << Devamını Oku>> [428]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-2041 Sayılı Kararında: 29.09.2011 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında ihalenin 28.10.2011 tarihinde saat 14:00’de yapılacağı belirtilmiş, idari şartnamenin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3 üncü maddesinde de, ihalenin anılan tarih ve saatte yapılacağı ifade edilmiştir. İhale işlem dosyası kapsamında Kuruma gönderilen belgeler […] << Devamını Oku>> [507]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükmü gereği, ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin yeterlik şartı olarak belirlenmesi durumunda söz konusu belgelerin iş ortaklığını oluşturan ortaklardan her biri tarafından sunulmasının zorunlu olduğu görüldüğünden, İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde yer alan düzenleme ile anılan Şartname’nin 7.2.1’inci maddesinde yer alan düzenlemelerin birbiri ile uyumlu ve kamu ihale << Devamını Oku>> [739]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihalede sadece B/III grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği, B/III grubuna ait işlerle ilgili tamamlama/ikmal işlerinin benzer iş olarak belirlenmediği dikkate alındığında, belgeye konu işin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı, bu kapsamda idarenin ..İnş. ve San. A. Ş.’nin teklifini iş deneyim belgesi İdari Şartname’de belirtilen benzer iş grubuna uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmış << Devamını Oku>> [5515]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin “0-25 Dolgu Malzemesi” alımı olduğu, söz konusu ihalede benzer işin her türlü kum, çakıl veya tuvenan malzeme temini olarak belirlendiği, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin "Çukurova Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Cadde ve Sokakların Asfalt Tamir, Bakım ve Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Plent Altı Sıcak Asfalt Alımı İşi" olduğu, işin türü ve miktarının söz konusu iş deneyim belgesinde “50.000 Ton Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle Bit << Devamını Oku>> [767]