ihale-soru-cevap-logo.png

" belirlenebilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-2919 Sayılı Kararında: İhalenin ilk ilanının yayınlandığı 02.06.2014 tarihi itibarı ile yürürlükte olan ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince yapılan inceleme neticesinde, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet işi olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına yönelik aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan << Devamını Oku>> [539]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti , eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, idarelerin ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verim << Devamını Oku>> [605]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir önceki yılda ihalede gerçekleşen fiyatların güncellenerek bir sonraki yılın yaklaşık maliyetin belirlenebileceği hk. << Devamını Oku>> [620]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinden, sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında gerçekleştirileceği, iş kapsamında kullanılacak malzemelerin yapı denetim görevlisinin denetimine tabi olacağı, yapı denetim görevlisinin iş kapsamında kullanılacak malzemelerin Teknik Şartname'ye uygun olup olmadığı konusunda her türlü araştırma, deney ve testleri yaptırmaya yetkili olduğu gibi malzemelerin uygun bulunmaması durumun << Devamını Oku>> [627]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalışma süreleri” başlıklı 63’üncü maddesinde “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşu << Devamını Oku>> [711]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmek suretiyle, ihalelerde tekliflerle birlikte sunulması istenilen yeterlik belgelerinin idari şartnamenin “iha << Devamını Oku>> [572]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece fiyat dışı unsur olarak iş deneyim belgelerinin toplamı, çalıştırılan personel sayısı gibi belirlenen kriterlerin yeterlik kriteri niteliğinde olduğu, bu haliyle yeterlik kriterlerinin aynı zamanda fiyat dışı unsur olarak belirlenemeyeceği hk. << Devamını Oku>> [555]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UM.I-1347 Sayılı Kararında: Teknik şartnamelerde alım konusu ürünler için teknik özellikler belirlenirken, belirlenen teknik özelliklerin ihale konusu işten beklenen faydanın elde edilebilmesi için mutlak suretle gereken özellikler olması gerekmekte olup, ihale konusu işten beklenen fayda için gerekli olmayan özelliklerin bir yeterlik kriteri olarak tespit edilmesine imkân bulunmamaktadır. Zira, ihale konusu işin << Devamını Oku>> [516]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak 4734 sayılı Kanun’da belirtilen kriterlerden özellikle ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin fiyat dışı unsur olarak gösterilemeyeceği, zira bir ihalede, ihaleye teklif veren bir isteklinin ihale konusu işi yerine getirip getiremeyeceğini belirlemek amacıyla istenilen yeterlik kriterlerini sağlayan bir isteklinin ihale konusu işi yerine getirebileceği kabul edildiğinden, aynı kriterlere fiyat dışı unsur bağlamında başvurmanın hem Kanun’un 40’ıncı madd << Devamını Oku>> [779]