Asfalt plentinin bir il sınırları içerisinde bulunması yeterlik kriteri olarak belirlenebilir mi?

Özet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti , eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, idarelerin ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu dikkate alındığında asfalt plentinin B…l İli sınırlarında bulunması şartı aranmasının bir kısım asfaltın idarece taşınacak olması gerekçesiyle ihalede bir yeterlik kriteri olarak istenebileceği anlaşılmaktadır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2014/085

Gündem No

: 16

Karar Tarihi

: 31.12.2014

Karar No

: 2014/UY.III-4185

 

Şikayetçi: 

T… Petrol Karo Ve İnş. Mlz. San. Ve Tic. Ltd. Şti 

İhaleyi Yapan Daire: 

B… Büyükşehir Belediyesi B… Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (B…) 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

01.12.2014 / 41066 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/140134 İhale Kayıt Numaralı "2014/2 Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl İlçe Sınırları Dahilinde Asfalt Yapımı Ve Onarımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

T… Petrol Karo ve İnş. Mlz. San. ve Tic. Ltd. Şti,

B… Yolu 20.Km Çukurhisar ESKİŞEHİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

B… Büyükşehir Belediyesi B… Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (B…),

Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı 4/10 16190 Osmangazi/B…

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/140134 İhale Kayıt Numaralı “2014/2 Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl İlçe Sınırları Dahilinde Asfalt Yapımı ve Onarımı” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            B… Büyükşehir Belediyesi B… Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (B…) tarafından 27.11.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2014/2 Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl İlçe Sınırları Dahilinde Asfalt Yapımı ve Onarımı” ihalesine ilişkin olarakT… Petrol Karo ve İnş. Mlz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 12.11.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.11.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.12.2014 tarih ve 41066 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.12.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/3503 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece başvuruya konu ihalenin Özel Teknik Şartnamesinde ve ilanında 40 tonluk bitüm tankının ve asfalt plentinin B… ili sınırları dahilinde kendi malı olması koşulu getirildiği, bu durumun söz konusu ihalede rekabeti engellediği, bahse konu Özel Teknik Şartname’de makine ve teçhizatların işin başından sonuna kadar iş yerinde hazır bulunması gerektiğinin belirtildiği, bahse konu Şartname’de yer alan cezaların İdari Şartname’de yer almadığı, dolayısıyla cezaların bağlayıcılığının olmadığı, ihalede istenilen iş deneyim belgesi oranının %50’ye düşürülmesi gerektiği, aynı Teknik Şartname’de idareye sağlanacak imkanlar başlıklı maddesinde taşıtların kullanım sınırlarının belli olmadığı, bu durumun mevzuatlara aykırı olduğu, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde istenilen belgelerin mevzuata aykırı olarak idarece talep edildiği, birim fiyat tariflerinde yer alan   “İşl.A.03: Asfalt Tamir ve Bakım Aracı İle Asfalt Yama  Yapılması (İşçilik)” kaleminde içme suyu vana buşaklelerinin ve doğalgaz vanalarının asfalt kotuna göre ayarlanması şartının düzenlendiği, bu durumun B…gaz yetkililerinin işi olduğu bu bağlamda bu giderlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:2014/2 Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl İlçe sınırları dahilinde Asfalt Yapımı ve Onarımı

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

2014/2 Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl İlçe Sınırları Dahilinde Asfalt Yapımı Ve Onarımı İşi Yapılacaktır.

1. Asfalt Betonu ile Kaplama Yapılması 70.000 ton

2. Asfalt Betonu ile Yama ve Onarım Yapılması 22.000 ton

3. Asfalt Tamir ve Bakım Aracı İle Asfalt Yama Yap. (İşçilik) 14.000 ton

4. İdareye Verilen B.S.K. Asfalt Betonu Hazırlanması  16.000 ton

5. Asfalt Betonu Binder Kaplama Yapılması 22.500 ton

6. Asfalt Betonu Binder İle Yama Yapılması 3.000 ton

7. Asfalt Kaplama Yapılacak Zeminin Hazırlanması 400.000 m2

8. Bitümlü Temel Yapılması  150  ton

9. Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması 180 dekar

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:B… İli Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl İlçe sınırlarını kapsar.” bilgisi,

 

Söz konusu Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.3. İstekliler;

Sıcak asfalt ve agrega üretimi ile ilgili tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış TSE Kalite Uygunluk Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif dosyası ile birlikte vermeleri zorunludur.

Kurulu asfalt tesisinde, sözleşme imzalandıktan 7 (yedi) gün  içinde asfalt üretebileceğini belirtir. Yazıyı teklif dosyasıyla birlikte idareye vereceklerdir.
-ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Belgesi

-B… il sınırları dahilinde Plent tesisine ait  ÇED raporunu sunacaktır.

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi'nin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

7.5.4.Yüklenici iş yerinde aşağıda listesi verilen idarenin onaylayacağı araç ve ekipmanları işin başından sonuna kadar bulundurmak zorundadır.

 

CİNSİ

ADET

KONKASÖR (110'LUK)

1

DAMPERLİ KAMYON

15

ASFALT FİNİŞERİ (200 TON/sa) OTOMATİK DUYARGALI

2

VİB. ASFALT SİLİNDİRİ (10 TON)

2

VİB. ASFALT SİLİNDİRİ (1,5 TON)

4

ASFALT KESME MAKİNESİ

4

LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR (EN AZ 260HP , 3 Yd3)

6

LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR (10 TON)

2

GREYDER (80-150HP)

2

BİTÜM TANKI (40 TON)

2

LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ (966 VEYA MUADİLİ)

2

ARASÖZ (MİN.5 TONLUK)

1

ASFALT TAMİR VE BAKIM ARACI

2

ASFALT KAZIMA (FREZE) MAKİNESİ (MİN 170CM. GENİŞLİĞİNDE )

1

NİVO (KOMPLE)

1

KOMPRESÖR (250 Cfm)

2

VAKUMLU YOL SÜPÜRGESİ

1

KOMPAKTÖR

4

KANTAR (50 TON)

1

YAĞ KAZANI (750.000 Kcal)

1

DİSTİRİBÜTÖR

1

 

7.5.4.1.İsteklilerden, kendi malı olması istenen araç ve ekipmanlar ile teknik özellikleri;

CİNSİ

ADET
(KENDİ MALI)

KURULU PATENT ÜNİTESİ (MİN. 160 TON/SAAT)

1

BİTÜM TANKI (40 TON)

2

 

-Y.F.Ş.’ne göre çalışılmayan günlerde dâhil olmak üzere yağmur, kar olmadığı sürece çalışmaların devamlılığı gerektiğinden kolay ulaşılabilirlik açısından fenni şartname koşullarının da sağlanabilmesinde güçlük çekilmemesi için bu işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak asfalt plent ve tesislerinin B… İl sınırları dahilinde kendi malı olması öngörülmektedir.

 

-İsteklinin bu işte kullanacağı ruhsatlı taş ocağının (ÇED raporu alınmış veya taş ocağı yok ise BSK yapılmasına uygun taş ocağı sahibinden taş ocağını (ÇED raporu alınmış) iş süresince kullanacağına dair noterden alacağı kira sözleşme ve ocak belgelerini teklif dosyası ile birlikte vermeleri zorunludur.(Aslı ibraz edilecektir.)

 

-Bir başka kurum veya kamu kurumunun taahhüdünü yerine getirmek üzere o kurumun tahsis etmiş olduğu sahadan ve taş ocağından istifade etmek üzere kurulu bulunan tesislerin ihalemiz için iş süresinde muhtemel süre uzatımı ve keşif artışları da dahil olmak üzere intikasız olarak kullanabileceğine dair ilgili Kurumun koşulsuz yazılı muvaffakatının Teklif dosyası ile birlikte verilmesi zorunludur.” bilgisi,

 

Özel Teknik Şartname’nin “Makine ve Ekipmanlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…İsteklinin yukarıda kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerini teklif ekinde sunması zorunludur.

 İsteklinin yukarıda kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

 Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.

 

A-) Plent

Plent ,B… İl sınırları içinde, en az 160 ton/saat kapasitede ve kendi malı olacaktır. Plente ait soğuk silolar 4 ayrı agrega cinsinde depolayabilecek kapasitede olmalıdır. Karışıma giren her cins agregayı ve bitümü ayrı ayrı tartabilme özelliğine haiz elektronik ve mekanik kantar sistemi plentte mevcut olmalıdır. Çevre kirliliğini önleyebilmek için plentte kuru tip filtre sistemi mevcut olmalıdır.Tesise ait ÇED raporunu İdareye ibraz edecektir.

 

B-) Konkasör.

Konkasör en az 110 ton/saat kapasiteli olacaktır. Yüklenici firma karışıma girecek agrega boyutlarına göre sekonder ünitesine yardımcı makineler (öğütücü) ilave edilecektir. Konkasörde by-pas sistemi mutlaka bulunacaktır. Konkasörün çalışmasından ötürü çevreye verilecek olan zararların tümü müteahhit firmaya ait olup, müteahhit firma gerekli önlemleri alması zorunludur.

 

C-) Silindir.

Asfalt betonu kaplanması için 2 adet 8-10 tonluk tandem bandajlı, 2 adet 8-10 ton lastik tekerlekli veya kombine silindir bulunduracaktır. Silindirlerin su püskürtme sistemleri, vibrasyonları ve elektrik donanımları tam faal olacaktır. Yama işleri için en az 4 adet 1,5 tonluk tandem bandajlı ve vibrasyonlu silindir bulundurulacaktır.

 

D-) Bitüm tankları

Asgari en az 40 ton depolama kapasiteli ve kızgın yağ ile ısıtım ve izalasyonlu, bitüm aktarmak için gerekli pompalar, vanaları ile mücehhez olacaktır.

 

E-) Asfalt Tamir ve Bakım Aracı

Asgari  15 ton depolama kapasiteli 2 adet asfalt tamir ve  bakım aracı ile birlikte lastik tekerlekli ekskavatör, asfalt kesme makinesi, kompaktör, 1,5 ton’luk tandem bandajlı vibrasyonlu silindir bulundurulacaktır.

            …

5.  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) takvim günü içinde yer teslimi yapılacak, yer tesliminden sonra işe başlanacaktır. İşin süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür. İşte gecikmeler olduğu taktirde teklif bedelinin % 0,05 ‘sı kadar  günlük gecikme cezası uygulanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait Sözleşme tasarısının “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde ise “9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 730 (yediyüzotuz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden, ihale konusu işin süresinin 730 gün olduğu, ihale ilanının “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3’üncü maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde, 1 adet asfalt plentinin B… İli sınırları içerisinde yer alması ve isteklinin  kendi malı olması, 2 adet 40 tonluk bitüm tankının ise yine isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği, dolayısıyla ihale konusu iş kapsamında istenilen toplam 57 ekipmanın 3 tanesinin isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin  kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(5) İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde ise “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması  istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti , eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, idarelerin ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu dikkate alındığında asfalt plentinin B…l İli sınırlarında bulunması şartı aranmasının bir kısım asfaltın idarece taşınacak olması gerekçesiyle ihalede bir yeterlik kriteri olarak istenebileceği anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde de  çalışılmayan günlerde dâhil olmak üzere yağmur, kar olmadığı sürece çalışmaların devamlılığı gerektiğinden kolay ulaşılabilirlik açısından fenni şartname koşullarının da sağlanabilmesinde güçlük çekilmemesi için bu işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak asfalt plenti ve tesislerinin B… İli sınırları dahilinde kendi malı olmasının öngörüldüğü belirtilmiştir. Bu bağlamda, birim fiyat tariflerinde yer alan “A.04: İdareye Verilen B.S.K. Asfalt Betonu Hazırlanması” iş kaleminin içeriğinde de hazırlanan asfalt betonunun idare araçlarına yüklenmesi ve tartım bedelinin bu birim fiyata dahil olduğu hususu belirtilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu yapım işi alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarını göstermesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak makine ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının idarece aranmasının mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’de yer alan cezaların İdari Şartname’de yer almadığını ve bu bağlamda cezaların bağlayıcılığının olmadığı hususu iddia edilse de netice itibariyle ihale dokümanlarının bir bütün olduğu, cezaların sadece Teknik Şartname’de yer almasının bahse konu cezaların idarece uygulanamayacağı anlamına gelmediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi şikayete konu ihalede istenilen iş deneyim belgesi oranının %50’ye düşürülmesi gerektiğini iddia etmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “…(5) İş deneyim belge tutarlarının;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

b) Kanunun 20 nci maddesi ile 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek tutardan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalede idarece teklif edilen tutarın %80’den az olmamak kaydıyla iş deneyim belgesi istendiği, yaklaşık maliyeti ile eşik değeri göz önüne alındığında, idarece başvuruya konu ihalede teklif edilen bedelin %50 ile %100 arasında bir asgari iş deneyim belgesi isteyebileceği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’de idareye sağlanacak imkanlar başlıklı maddesinde taşıtların kullanım sınırlarının belli olmadığı, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde istenilen belgelerin mevzuata aykırı olarak idarece talep edildiği ve birim fiyat tariflerinde yer alan   “İşl.A.03: Asfalt Tamir ve Bakım Aracı İle Asfalt Yama  Yapılması (İşçilik)” kaleminde içme suyu vana buşaklelerinin ve doğalgaz vanalarının asfalt kotuna göre ayarlanması şartının düzenlendiği ve bu bağlamda bahse konu düzenlemelerde belirsizliklerin olduğu iddia edilse de ihale konusu iş kapsamında çalışacak araçların sayılarının ve araçların hangi ilçe sınırlarında ihale konusu işi ifa edecekleri hususu ihale dokümanlarında yer almaktadır. Öte yandan idare tarafından ihale konusu işe ilişkin bir takım belgelerin yeterlilik kriteri olarak istenebileceği ve birim fiyat tariflerinin isteklilerin fiyat teklifi oluşturmalarına engel teşkil edecek bir belirsizlik içermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap