Yaklaşık maliyet bir önceki yıl yaklaşık maliyetinin güncellenmesi şeklinde belirlenebilir mi?

Özet

Bir önceki yılda ihalede gerçekleşen fiyatların güncellenerek bir sonraki yılın yaklaşık maliyetin belirlenebileceği hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Karar Tarihi      : 24.01.2011

       Karar No          : 2011/UH.I-425

       İhale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde; yaklaşık maliyetin, idare tarafından aynı işe ilişkin olarak 26.07.2010 tarihinde yapılan ihalede gerçekleşen fiyatların aritmetik ortalamaları esas alınarak belirlendiği görülmüştür.

       Hizmetin Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8 inci maddesinde;“(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

 

       (2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

       a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

       b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

       c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

       ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

       d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar, esas alınır.

        (3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

       (4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

       (5) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

       Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmünün ikinci fıkrasında; idarelerin yaklaşık maliyet tespitinde kullanabilecekleri fiyatlar arasında, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar da sayılmış,  üçüncü fıkrasında ise; yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, ikinci fıkrada belirtilen fiyatlardan birisinin, birkaçının veya tamamının herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu bakımdan, başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin aynı işe ilişkin olarak daha önce yapılan bir ihalede gerçekleşen fiyatlar esas alınarak tespit edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.  


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap