Yapım ihalelerinde sözleşmenin yürütülmesi aşamasında olan ödevler, ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenebilir mi?

Özet

Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinden, sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında gerçekleştirileceği, iş kapsamında kullanılacak malzemelerin yapı denetim görevlisinin denetimine tabi olacağı, yapı denetim görevlisinin iş kapsamında kullanılacak malzemelerin Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığı konusunda her türlü araştırma, deney ve testleri yaptırmaya yetkili olduğu gibi malzemelerin uygun bulunmaması durumunda malzemeyi kabul etmeyerek masrafları yükleniciye ait olmak üzere uygun olmayan malzemeyi iş yerinden uzaklaştırma yetkisi bulunduğu anlaşılmaktadır.
Hâl böyleyken, yapım ihalelerinde, işin ifası esnasında kullanılacak malzemelerin, o işe ait Teknik Şartname’ye uygun olarak temin edilerek iş yerine getirilmesi yükümlülüğünün tüm yüklenicileri bağladığı aksine bir durumda yüklenicilerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25’inci maddesinin (e) bendinden yer verilen; ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme, yasak fiil ve davranışını işlemiş olacağı, böyle bir durumda ise idarelerin yüklenicilerin kesin teminatlarını gelir kaydederek haklarında yasaklama işlemelerini başlatma sorumluluğu bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda yapım ihalelerinde sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yüklenicisinin sorumlulukları arasında sayılan bir ödevin, ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/035

Gündem No

: 56

Karar Tarihi

: 15.06.2016

Karar No

: 2016/UY.I-1600

 

Şikayetçi: 

G.. Elektrik Elektronik Güvenlik Sistemleri Bilgisayar İnş. Dan. Tek. Hiz. Tah. Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

22.04.2016 / 25129 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/27687 İhale Kayıt Numaralı "Yalova Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yapım Ve Geliştirme" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

 

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname'nin 46’ncı maddesinde yer alan düzenlemeler ile ihale konusu işte kullanılacak cihazların; marka, modelleri ile birim fiyatlarını belirtir listelerin, Teknik Şartnamelere uygunluklarını gösterir ürün teknik dokümanlarının ve ihale konusu işte isteklilerce kullanılacak sunucuların, dijital kayıt veri depolama ünitelerinin, kesintisiz güç kaynaklarının, regülatörlerin, bilgisayarların, LCD ve LED DLP duvar ekranlarının, sabit kameraların, hareketli kameraların, kontrol klavyelerinin, geniş alan kablosuz yapı baz istasyonu ve dış ortam kullanıcı radyo ekipmanlarının, wifi ağ cihazlarının, radyolink cihazlarının, ethernet anahtarlarının, plaka tanıma sistemi ekipmanlarının, termal kamera ve multi-sensör termal kameralarının satış, kurulum, işletim ve bakımı hususlarında yetkili olduklarını gösterir belgelerin teklif dosyası içerisinde sunulmasının ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ise şikâyete konu ihalede kullanılacağı taahhüt edilen cihazların bazılarının, yeterlik kriteri olarak belirlenen Teknik Şartname düzenlemelerine uygun olmadığı, bazıları için ise yeterlik kriterlerini sağladığını tevsik eder belgelerin isteklinin teklifi kapsamında sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde  “e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27'nci maddesinin ikinci fıkrasının e bendinde “e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü,

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İşlerin denetimi” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.

(2) Herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) idareye yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen, idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur.

(4) Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 51 nci madde hükümlerine göre idarece karara bağlanır.” hükmü,

 

Aynı Şartname’nin “Yapı denetim görevlisinin yetkileri” başlıklı 15’inci maddesinde “…(2) Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

(3) Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

(4) Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır.

(5) Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde söz konusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir…” hükmü yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname'nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Yalova Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yapım ve Geliştirme

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı ve türü: Aşağıdaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yapım ve Geliştirme İşleri Yapılacaktır.

1-Yalova Merkez-Çiftlikköy KGYS Yapım ve Geliştirme,

2-Altınova KGYS Yapım İşi,

3-Çınarcık KGYS Yapım İşi

ç) Yapılacağı yer: Yalova il Merkezi ile Altınova, Çınarcık ve Çiftlikköy İlçeleri…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinde “…İstekliler KGYS Teknik Şartnamelerinin

Madde 2.17 Malzeme listesinde belirtilen ürün teknik dokümanları (bilgi, belge ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve malzeme listesindeki hangi kaleme hangi marka-model ürün teklif edildiği liste halinde (EK belge) teklif dosyasında yer alacaktır. Bahse konu ürünlerin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda ilgili isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 2.18. Teklif edilecek sistemde kullanılacak sunucular, dijital kayıt veri depolama üniteleri, kesintisiz güç kaynakları, regülatörler, bilgisayarlar, LCD ve LED DLP duvar ekranlar, sabit kamera, hareketli kamera, kontrol klavyesi, geniş alan kablosuz yapı baz istasyonu ve dış ortam kullanıcı radyo ekipmanları, wifi ağ cihazları, radyolink cihazları, Ethernet anahtarlar, plaka tanıma sistemi ekipmanları, termal kamera ve multi-sensör termal kameraların satış, kurulum, işletim ve bakımları için Türkiye’de bulunan üretici firmadan (Eğer üretici firma Türkiye’de değilse yurtdışındaki üreticiden veya üretici firmanın onay vermiş olduğu yetkili distribütörden) alınmış yetki belgeleri teklifle beraber İdareye teslim edilecektir.

Madde 2.24. İstekliler bu proje kapsamında Malzeme Alım Özet Listesinde verilen tabloda kullanacağı cihazların karşılarına birim ve toplam maliyetlerini yazarak tekliflerinde sunacaklardır.

düzenlemelerine uygun olarak hazırlayacakları dokümanları her teknik şartname için (Yalova Merkez-Çiftlikköy, Altınova ve Çınarcık) ayrı klasör halinde teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; idarelerce ihaleye katılımda mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler belirlenebileceği, bu kriterlere ise ilan ve idari şartnamelerde yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Şikâyete konu ihalede ise İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde yer alan düzenlemeler ile başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususların, ihalede yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname'nin 46’ncı maddesi ile yeterlik kriteri olarak belirlenen ve uyuşmazlığa konu olan düzenlemelerin özetle; isteklilerin ihale konusu iş kapsamında kullanacakları ve Teknik Şartname’ye uygunluğu idare tarafından değerlendirilecek malzemelere ait katalog ve tanıtıcı dokümanların teklif kapsamında sunulması ile bazı cihazlara ait satış, kurulum, bakım ve işletilmesine ilişkin yetki belgelerinin teklif kapsamında sunulması olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinden, sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında gerçekleştirileceği, iş kapsamında kullanılacak malzemelerin yapı denetim görevlisinin denetimine tabi olacağı, yapı denetim görevlisinin iş kapsamında kullanılacak malzemelerin Teknik Şartname'ye uygun olup olmadığı konusunda her türlü araştırma, deney ve testleri yaptırmaya yetkili olduğu gibi malzemelerin uygun bulunmaması durumunda malzemeyi kabul etmeyerek masrafları yükleniciye ait olmak üzere uygun olmayan malzemeyi iş yerinden uzaklaştırma yetkisi bulunduğu anlaşılmaktadır. Hâl böyleyken, yapım ihalelerinde, işin ifası esnasında kullanılacak malzemelerin, o işe ait Teknik Şartname’ye uygun olarak temin edilerek iş yerine getirilmesi yükümlülüğünün tüm yüklenicileri bağladığı aksine bir durumda yüklenicilerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25’inci maddesinin (e) bendinden yer verilen; ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme, yasak fiil ve davranışını işlemiş olacağı,  böyle bir durumda ise idarelerin yüklenicilerin kesin teminatlarını gelir kaydederek haklarında yasaklama işlemelerini başlatma sorumluluğu bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda yapım ihalelerinde sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yüklenicisinin sorumlulukları arasında sayılan bir ödevin, ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, şikâyete konu ihalede; idarece ihalenin birinci oturumunda, ilk oturumda gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alındığı belgelerden olan zarf açma ve belge kontrol tutanağının doldurulması esnasında, şikâyete konu yeterlik kriterlerine ilişkin herhangi bir sütun açılmadığı görülmüştür.  Yani, her ne kadar söz konusu düzenlemeler, idarece ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak belirlenmişse de değerlendirme esnasında bu kriterlerin göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmaktadır.

 

Hâl böyleyken, başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususların, şikâyete konu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği gibi uygulanma olanağının da bulunmadığı, ayrıca idarece de bu düzenlemelere ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmediği dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap