ihale-soru-cevap-logo.png

" DÖKÜMANINDA " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhale üzerinde bırakılan istekliye 17.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında “… birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan; aşağıda belirtilen iş kalemleri bu işte ihale komisyonunca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler olarak belirlenmiştir.  İş kalemlerini oluşturan bileşenler: Zorunlu mali sorumluluk sigortası ve kasko sigortası gideri Motorlu taşıtlar vergisi gideri Periyodik bakım, onarım, a << Devamını Oku>> [31]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.I-1145  Sayılı Kararında: Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci paragrafında; “Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zey << Devamını Oku>> [404]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dava konusu uyuşmazlıkta dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu ihalede çalıştırılacak toplam işçi sayısının 55 olarak öngörüldüğü, mevzuat uyarınca kamu ihalelerine teklif veren ve iş yerlerinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işvereni isteklilerin, çalıştırmak zorunda oldukları engelli işçilerin Hazine tarafından karşılanan sigorta primine ait işveren hisseleri tutarını, tekliflerinin asgari işçilik maliyeti kaleminden düşe << Devamını Oku>> [1060]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacının itirazen şikayet başvurusunda yer alan ikinci iddiasının, teknik şartnameler içerisinde yer alan jeolojik etüt raporu ile işin projesinde yer alan bazı bina kotlarının birbirini tutmadığı ve bu nedenle ihale dokümanları arasında çelişkiye yol açtığına yönelik olduğu, dava konusu edilen Kurul kararında ise; anılan belgelerde yer alan kotların farklı oldukları kabul edilmekle beraber, isteklilerin tekliflerini projeye göre hazırlamaları gerektiği, ayrıca imalatların da projeye göre yapıl << Devamını Oku>> [1145]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı, iş kalemlerinin personel esas alınarak hazırlanmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını düzenleyen 78’inci maddesinin uygulanmayacağı, kaldı ki ihale konusu işin 1’inci kısmı dışında diğer kısımlarda elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörülmediği, 1’inci kısımda ise bölge müdürlüğü kapsamında 1’den fazla il olduğu ve bu kısım için ihale dokümanında aynı il bazında e << Devamını Oku>> [555]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“Malzemeli yemek hizmeti alımı” işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, bununla birlikte ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmiş olması nedeniyle de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik giderlerine ilişkin açıklama yapılması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [397]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdaresinin “. İlkokulu ve Ortaokulu Yapım İşi” ile ilgili talebe ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre; İhaleye esas uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerinde işin yürütülmesi sırasında bir değişiklik yapılmamış ise, işin ihaleye esas bu proje ve mahal listesine göre ikmal edilmesi için gerekli olan tüm giderlerin sözleşme bedeline dahil olduğu, bu nedenle nakliye bedelinin kesilemeyeceğine, << Devamını Oku>> [989]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 7.5.’inci maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesinin sunmasının zorunlu tutulduğu ancak aynı Şartname’nin 7.6.’ncı maddesinde benzer işe ilişkin olarak bir belirlemenin yapılmayıp yalnızca anılan Şartname’nin 7.5.1’inci maddesindeki düzenlemenin aynen aktarıldığı, ihale dokümanı düzenlemelerinin mevcut haliyle kesinleştiği anlaşıldığından ihalede sunulacak iş deneyim belgelerinin konusunun sadece ihale konusu işe << Devamını Oku>> [690]