Yaklaşık maliyet hesaplanırken asgari işçilik maliyet hesabında nakdi olarak ödenecek yemek ve yol giderlerinin dikkate alınmadığı durumda ihale komisyonu ihaleyi iptal mi etmeli yoksa yaklaşık maliyette düzeltme mi yapmalı?

Özet

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3.1’inci maddesi gereğince ihalede yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif fiyatlarının kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilirken ihale komisyonunca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmayan herhangi bir unsurun bulunup bulunmadığının kontrol edileceği açıklamasına yer verilmiştir. Açıklanan gerekçeyle, idare tarafından nakdi olarak ödenecek yemek ve yol giderlerinin de dikkate alınarak asgari işçilik maliyetinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinde açıklandığı şekilde hesaplanması ve sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin tespit edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonunca Tebliğ’in 16.3.1’inci maddesi çerçevesinde yaklaşık maliyetin düzeltilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/002

Gündem No

: 5

Karar Tarihi

: 07.01.2015

Karar No

: 2015/UH.II-9

 

Şikayetçi:

… Sosyal Hizmetler ve Özel Sağ. Hiz. Bilg. Tic. Ltd. Şti…. Tem. İnş. Nak. Gıda Yem. Ürt. Taah. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Diş Hekimliği Fakültesi Yükseköğretim Kurumları … Üniversitesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

15.12.2014 / 43530

Başvuruya Konu İhale:

2014/133419 İhale Kayıt Numaralı "2015-2016-2017 Yıllarına Ait Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalesi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

… Sosyal Hizmetler ve Özel Sağ. Hiz. Bilg. Tic. Ltd. Şti. – … Tem. İnş. Nak. Gıda Yem. Ürt. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,

Şanlıurfa Yolu Üzeri Sun-Yapı Evleri B Blok Kat:1 No:2 Bağlar/DİYARBAKIR

İHALEYİ YAPAN İDARE:

… Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/133419İhale Kayıt Numaralı “2015-2016-2017 Yıllarına Ait Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

… Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından 25.11.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2015-2016-2017 Yıllarına Ait Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak … Sosyal Hizmetler ve Özel Sağ. Hiz. Bilg. Tic. Ltd. Şti. – Doğan Ay Tem. İnş. Nak. Gıda Yem. Ürt. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 01.12.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.12.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.12.2014 tarih ve 43530 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.12.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/3666 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

       KARAR:

       Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

       İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, kamu ihale mevzuatı uyarınca söz konusu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin iptal edilmesinin gerektiği,

       Ayrıca, idarenin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyetin işçilik maliyetini dahi karşılamadığı, idarenin yükümlülüklerinden olan ve ihale tarihinden önce hazırlanması zorunlu olan yaklaşık maliyet cetvelinin hatalı olması sebebiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

       Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

       İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin adının “ 2015-2016-2017 yıllarına ait personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi” olarak düzenlendiği ve anılan maddenin (c) bendinde ihale konusu işin türü ve miktarının “2015-2016-2017 yıllarına ait 87 kişi ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

       İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.3’üncü maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

       25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

       Bu iş 1.096 (Bindoksanaltı) takvim günü (01.01.2015-31.12.2017) ve toplam 87 (SEKSENYEDİ) personel ile yapılacaktır.87 personelden 3 personel engelli işçi olacak ve brüt asgari ücret verilecektir. 23 (Yirmiüç ) personele Brüt asgari ücretin % 70 fazlası , 5 (Beş ) personele Brüt asgari ücretin % 60 fazlası ,56 (Ellialtı ) personele brüt asgari ücret verilecektir.

       2015 – 2016 – 2017 yılları içinde toplam 43,5 (Kırküçbuçuk) gün resmi bayram, dini bayramlar ve yılbaşı tatil günü bulunmaktadır. Bu süreler içerisinde Brüt asgari ücretin %70 fazlası 43,5 gün 6 personel, Brüt asgari ücretin %60 fazlası 43,5 gün 2 personel, Brüt asgari ücret 43,5 gün 10 personel çalıştırılacaktır. Resmi tatillerde toplam 783 (Yediyüzseksenüç) gün çalışılacaktır. İşin niteliği ve gereği ulusal bayram ve genel tatil günleri yapılacak çalışma İş Kanunu uyarınca ücretlendirilecektir. İşçilik maliyetine dahil, teknik şartnamede cins ve miktarı belirtilen giyim giderleri, oryantasyon eğitim gideri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, yaka kartı ve benzeri giderler, işçilik maliyeti üzerinden %4 sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni içinde kabul edilecektir.

       25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

       Yüklenici tarafından karşılanacak olan yol ve yemek bedeli aylık gün sayısı 22 (yirmiiki) gündür.

       Personelin yol bedeli günlük brüt tutarı 4,60.-TL , yemek bedeli günlük brüt tutarı 6,50 TL olarak hesaplanacaktır. Teklif fiyata dahil olan söz konusu giderler nakdi olarak ödenecek olup, personelin ücret bordrosunda gösterilecektir.

       25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

       25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

       25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

       25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

       19.01.2013 tarihli 28533 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6385 sayılı sosyal sigortalar genel sağlık sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 9. maddesi ile 5510 sayılı kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının c bendi değiştirilerek kısa vadeli sigorta kolları prim oranı bütün işyerleri için 01.09.2013 tarihinden itibaren tüm prim oranları %2 olarak sabitlenmiştir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

       Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

       33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

       35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

       35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur.

       35.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

       35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

       35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

       Başvuruya konu ihalede birim fiyat teklif mektubu eki teklif cetvelinin aşağıdaki tabloda yer verildiği şekilde olduğu anlaşılmıştır:

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Hemşire 11, Anestezi Teknisyeni 4, Röntgen Teknisyeni 5, Diş Teknisyeni 3 ( Brüt asgari ücretin %70 fazlası )

AY

23

36

   

2

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri( Brüt asgari ücretin %70 fazlası )

GÜN

6

43,5

   

3

Elektrik Teknisyeni 2, İnşaat Teknisyeni 1, Bilgisayar İşletmeni 1, Personel Şefi 1, ( Brüt asgari ücretin %60 fazlası )

AY

5

36

   

4

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ( Brüt asgari ücretin %60 fazlası )

GÜN

2

43,5

   

5

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 4, Hasta Yönlendirme ve Otomasyon Personeli 17, Genel Temizlik Hizmetleri 35 (Brüt Asgari Ücret)

AY

56

36

   

6

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri( Brüt asgari ücret )

GÜN

10

43,5

   

7

Engelli Personel ( Brüt asgari ücret)

AY

3

36

   

8

Personel Yemek Giderleri ( Aylık 22 Gün, Günlük Brüt 6,50 TL)

AY

87

36

   

9

Personel Yol Giderleri (Aylık 22 Gün, Günlük Brüt 4,60 TL.)

AY

87

36

   

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

       Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

       (2) Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir.

       (3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

       (4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

       (5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

       (6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir.” hükmü,

       Anılan Yönetmeliğin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

       a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

       b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

       

       (3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek 16/7/2011-27996 R.G./1. md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

       (4) (Değişik: 7/6/2014–29023 R.G./3.md., Geçerlilik: 1/2/2014) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.

       (5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

       Söz konusu Yönetmeliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında ise “Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanır.

       (Değişik: 7/6/2014–29023 R.G./ 4.md.) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol gibi maliyetlerin teklif fiyatına dahil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; bu maliyetlerin brüt tutarları da eklenir. Ayrıca personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari şartnamede gösterilir….” hükmü yer almaktadır.

       Kamu İhale Genel Tebliği’nin “ Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

       a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

       b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

       c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

       Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

       16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması,

       Anılan Tebliğ’in “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’nci maddesinde “78.12. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 29. md) İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınması zorunludur. Ancak, işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınacaktır.

       78.13. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

       (Ek: 07/06/2014-29023 R.G./ 43. md.) Bununla birlikte, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 28 veya 29 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı (artık gün/kıst ay) kapsamında çalışılacak toplam gün sayısı ile bu süre içerisinde yemek ve yol bedeli verilecek gün sayısının, idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

       78.14. İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.

       

       78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

       78.22.(Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 3. md.; Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 47. md.; Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 4. md.) Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

       Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

       Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.

       

       78.29. (Ek:07/06/2014-29023 R.G./ 48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

       78.30. (Ek: 07/06/2014-29023 R.G./ 48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

       a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

       b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

       c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

       ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem ve ihbar tazminatları, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması,

       Söz konusu Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.1’inci maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.” ve 79.3.3’üncü maddesinde “Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü”ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.” açıklaması bulunmaktadır.

       Yapılan incelemede, yaklaşık maliyet hesabında esas alınan yaklaşık maliyet cetvelinde, nakdi olarak karşılanacak olan yol ve yemek giderlerinin ayrı satırda hesaplandığı, bu nedenle asgari işçilik maliyetine dâhil maliyetlerin tamamının dikkate alınmadan yapılan hesaplama sonucunda sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin ve yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı ve 6.306.008,34 TL olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Anılan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer verilen hataya aynı şekilde birim fiyat cetvelinde de yer verildiği görülmüştür. Bahse konu ihalede, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu uyarınca hesaplanması gereken sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin 6.478.968,54 TL olduğu anlaşılmıştır. İhale onay belgesindeki kullanılabilir ödenek tutarının ise 6.892.516,21 TL olduğu görülmektedir.

       İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde açıkça, yüklenicinin yol ve yemek bedelini nakdi olarak ödeyeceği, yol bedelinin günlük brüt tutarı 4,60.-TL, yemek bedelinin günlük brüt tutarı 6,50 TL olarak hesaplanacağı ve her iki maliyet bileşeninin ayda 22 gün üzerinden ödeneceği düzenlenmiş olmasına rağmen, asgari işçilik maliyetine dâhil olan yol ve yemek gideri için yaklaşık maliyet hesap cetvelinde ayrı bir satır açılarak hesaplama yapılmış olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatına aykırı olduğu anlaşılmıştır.

       Söz konusu ihalede, istekliler tarafından sunulan teklif bedellerinin tümünün idarece tespit edilen yaklaşık maliyetten yüksek olduğu görülmüştür. İhaleye teklif veren bütün isteklilerin tekliflerinin, yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumu ile ilgili olarak ihale komisyonu tarafından, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3 maddesinin yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığının araştırılmasına ilişkin birinci fıkrasının (a) bendi doğrultusunda hareket edildiği, yaklaşık maliyet hesabında kar oranının belirlenmediğinden bahisle tüm tekliflerin geçerli teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

       Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan 16.3’üncü maddesi uyarınca yaklaşık maliyetin üzerinde fiyat teklif edilmesi halinde ihale komisyonunun, yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese edeceği ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ise ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, diğer taraftan yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gereklerine göre kabul edilebileceği ve bu durumda sorumluluğun idareye ait olduğu açıklanmıştır.

       Yapılan değerlendirmede, ihalede yaklaşık maliyetin asgari işçilik maliyetinden oluştuğu, idarece asgari işçilik maliyeti hesaplanırken nakdi yol ve yemek giderinin asgari işçilik maliyetine dâhil edilerek %4 oranında sözleşme gideri ve genel giderler tutarının tespit edilmediği, bu nedenle teklif edilen fiyatların tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmakla birlikte, söz konusu giderlerin hesaplamaya dâhil edilmesi halinde yaklaşık maliyetin net olarak tespit edilebildiği, birim fiyat teklif cetvelinde nakdi yol ve yemek giderleri için ayrı satır açılmış olmasının Tebliğ açıklamaları gereğince bu giderlerin asgari işçilik maliyetine dâhil olduğunda tereddüt bulunmadığından esasa etki etmeyeceği, isteklilerin tekliflerinin her durumda asgari işçilik maliyetinin altında kalmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

       Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3.1’inci maddesi gereğince ihalede yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif fiyatlarının kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilirken ihale komisyonunca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmayan herhangi bir unsurun bulunup bulunmadığının kontrol edileceği açıklamasına yer verilmiştir. Açıklanan gerekçeyle, idare tarafından nakdi olarak ödenecek yemek ve yol giderlerinin de dikkate alınarak asgari işçilik maliyetinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinde açıklandığı şekilde hesaplanması ve sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin tespit edilmesi gerekmektedir.

       Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonunca Tebliğ’in 16.3.1’inci maddesi çerçevesinde yaklaşık maliyetin düzeltilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

       Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

       Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


       Oybirliği ile karar verildi.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap