ihale-soru-cevap-logo.png

" Giyim " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekli tarafından giyim giderinin tevsiki için aşırı düşük tekliflerinin açıklaması kapsamında idareye sunulması zorunlu olmadığı halde sunulan Ek-05 numaralı Maliyet/Satış Tutarı tespit tutanağının mevzuata uygun olmaması durumunda; isteklinin teklifi ret edileceği hk. << Devamını Oku>> [424]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.II-703 Sayılı Kararında: 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde “Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır. Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapıl << Devamını Oku>> [434]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giyim giderine ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun anılan kriterler arasında sayılmadığı, bu durumun tespiti halinde teklifin reddedilmeyeceği << Devamını Oku>> [366]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1’inci maddesi gereğince ayni giyim bedelinin işçilik maliyeti içerisinde kabul edildiği ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinde birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmasının gerektiği göz önüne alındığında giyim bedeline ilişkin birim fiyatın virgülden sonra üç ondalık basamaklı olacak şekilde (0,001) birim fiyat teklif cetveli << Devamını Oku>> [478]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giyim giderine ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun anılan kriterler arasında sayılmadığı, bu durumun tespiti halinde teklifin reddedilmeyeceği << Devamını Oku>> [324]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmasına dayalı olmayan ihalelerde sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, dolayısıyla giyim giderinin ayrı hesaplanması ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği. << Devamını Oku>> [868]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmasına dayalı olmayan ihalelerde sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, dolayısıyla giyim giderinin ayrı hesaplanması ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiğii << Devamını Oku>> [1191]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı ihalelerinde şartnameler hazırlanırken yüklenici tarafından çalışanlara ayni olarak verilecek koruyucu giyim ve kişisel teçhizatı ile ilgili mevzuat düzenlemesi ne şekildedir. Pazarlık usulu ile yapılacak ihaleler için (örneğin 2-3 ay) herhangi bir kısıtlama veya düzenleme bu konuda mevcut mudur. << Devamını Oku>> [998]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21-b ye göre yapılması planlanan hizmet alım ihalelerinde ayni olarak verilecek olan giyim ve kişisel techizatlar kaç aylık ihalelerde istenebilir ve bu durum için bir süre kısıtlaması var mıdır? << Devamını Oku>> [204]