Giyim gideri için, birim fiyat teklif cetvelinde, virgülden sonra üç ondalık basamaklı şekilde (0,001) yazılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir mi?

Özet

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1’inci maddesi gereğince ayni giyim bedelinin işçilik maliyeti içerisinde kabul edildiği ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinde birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmasının gerektiği göz önüne alındığında giyim bedeline ilişkin birim fiyatın virgülden sonra üç ondalık basamaklı olacak şekilde (0,001) birim fiyat teklif cetveline yazıldığı anlaşılmış olup, anılan isteklinin teklifinin de bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2014/007

Gündem No

: 2

Karar Tarihi

: 23.01.2014

Karar No

: 2014/UH.I-442

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 12.11.2013 tarihinde yapılan “Park Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarım İşi” ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Y…  Ltd. Şti. – … Unlu Mamulleri Ltd. Şti. olduğu, ikinci avantajlı teklif sahibinin ise G… Grup Ltd. Şti.- F… Tem. Ltd. Şti. olduğunun taraflarına tebliğ edildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ikinci teklif sahibinin giyim bedeli için birim fiyat teklif cetvelinde virgülden sonra iki ondalık basamaktan fazla birim fiyat teklif ettiği, işçilik maliyeti içerisinde yer alan ayni giyim bedeline ilişkin olan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan birim fiyat teklif cetvelinin iş kalemlerinde, birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılması gerektiği, bu nedenle anılan isteklilerin tekliflerinin iki ondalık basamaklı sayıdan fazla verdikleri gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak 8 isteklinin teklif verdiği, 1 isteklinin teklif mektubu olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 13.11.2013 tarihli 2 no’lu ara karar ile Eskercan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi birim fiyat teklif cetvelinde yer alan Elektrik Teknisyenine ait teklif edilen birim fiyatın asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 5 isteklinin (Yıldızefe Bilg. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. – Ege İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, On-İs İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şenkaya San. Tic. Ltd. Şti., Frs İnş. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. – Gürdal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Edessa San. Tic. A.Ş. – Emreber İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.) teklifi kar hariç yaklaşık maliyetin altında kaldığından giyim bedeli ile ilgili aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verildiği, 03.12.2013 tarihli 3 no’lu komisyon kararı ile 5 isteklinin de süresi içinde açıklamalarını sunduğu, On-İs İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin giyim giderini tevsik etmek amacıyla sunduğu proforma faturada belirtilen yazlık-kışlık iş ayakkabısına ait satırın birim fiyat sütunundaki tutar (0,0001) ile miktarı sütunundaki (126 adet) adet miktarının çarpımı sonucu tutar sütununa 0,0126 yazılması gerekirken aritmetik hata yapılarak 0,00126 yazıldığı, dolayısıyla proforma faturanın KDV hariç toplam tutarının 0,0567 TL olması gerekirken yapılan hata sonucu 0,00567 TL olarak hesaplandığı, bu hatadan dolayı 1.367.561,34 TL teklif edilmesi gerekirken 1.367.561,29 TL teklif edildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Yıldızefe Bilg. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. – Ege İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Frs İnş. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. – Gürdal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif bedellerinin aynı olduğu, bu nedenle iş deneyim belge tutarı en yüksek olan Yıldızefe Bilg. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. – Ege İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olduğu ve ihalenin üzerinde bırakılmasına karar verildiği, Frs İnş. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. – Gürdal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Park Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı  ” olduğu,

 

İdari  Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.1.İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri giderler teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalıştırılacak olan Personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılacaktır. Bu ücretler;

Düz İşçi Brüt asgari ücretin % 25 fazlası,

Düz İşçi Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 67 fazlası,

Bahçıvan Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 65 fazlası,

Bahçıvan Brüt asgari ücretin % 40 fazlası

İnşaat Ustası Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 79 fazlası,

İnşaat Ustası Brüt asgari ücretin % 40 fazlası,

Marangoz Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 79 fazlası,

Marangoz Brüt asgari ücretin % 40 fazlası,

Soğuk Demirci Brüt asgari ücretin % 40 fazlası

İş Makinası Operatörü Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 95 fazlası,

İş Makinası Operatörü Brüt asgari ücretin % 60 fazlası,

Elektrik Teknisyeni Brüt asgari ücretin % 90 fazlası,

Dizel Araç Tamircisi Brüt asgari ücretin %130 fazlas

E Ehliyetli Şoför Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 72 fazlası

E Ehliyetli Şoför Brüt asgari ücretin % 40 fazlası

Boyacı Brüt asgari ücretin % 53 fazlası

B Ehliyetli Şoför Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 58 fazlası

B Ehliyetli Şoför Brüt asgari ücretin %40 fazlası olarak belirlenmiştir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Teknik Şartnamede belirtilen yazlık ve kışlık iş elbisesi, yazlık ve kışlık iş ayakkabısı ve koruyucu eşya ayni olarak karşılanacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%2.” düzenlemesinin yer aldığı, 

 

            Teknik Şartname’nin “İşin süresi” başlıklı 2’nci maddesinde “İşin süresi 12 aydır.(İşe başlama 01/01/2014, İşin bitişi 31/12/2014)” düzenlemesi,

 

            “İhalenin kapsamı” başlıklı 3’üncü maddesinde “İhaleninkapsamıBayındırBelediyesisınırlarıiçindekiParkBahçeVeYeşilAlanlarınBakimVeOnarımıHizmet Alımının   1 Dizel Araç Tamircisi, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 İş Makinası Operatörü Ekip Başı, 3 İş Makinası Operatörü, 1 İnşaat Ustası Ekip Başı, 1 İnşaat Ustası, 2 Soğuk Demirci, 1 Bahçıvan Ekip Başı ,1 Bahçıvan, 1 Marangoz Ekip Başı, 1 Marangoz, 1 B Ehliyetli Şoför Ekip Başı, 3 B Ehliyetli Şoför, 2 Ağır Vasıta Şoförü  Ekip Başı, 3 Ağır Vasıta Şoförü, 2 Boyacı , 3 Düz İşçi Ekip Başı, 35 Düz İşçi (Toplam 63 Personel) ile yerine getirilmesidir. Muhtelif ParkBahçeVeYeşilAlanlarınlistesi Ek-1ve Ek-2' de verilmiştir.” düzenlemesi,

“Çalışma esasları” başlığı altında,

“7 – Sözleşme konusu işin  yapılması için 1 Dizel Araç Tamircisi, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 İş Makinası Operatörü Ekip Başı, 3 İş Makinası Operatörü, 1 İnşaat Ustası Ekip Başı, 1 İnşaat Ustası, 2 Soğuk Demirci, 1 Bahçıvan Ekip Başı ,1 Bahçıvan, 1 Marangoz Ekip Başı, 1 Marangoz, 1 B Ehliyetli Şoför Ekip Başı, 3 B Ehliyetli Şoför, 2 Ağır Vasıta Şoförü  Ekip Başı, 3 Ağır Vasıta şoförü, 2 Boyacı , 3 Düz İşçi Ekip Başı, 35 Düz İşçiden oluşan toplam 63 personel  öngörülmüş olup, idare tarafından belirlenen programa  göre personel çalıştırılacaktır. Personelin çalıştığı ilgili birimce görevlendirilen kontrol teşkilatı tarafından, personelle ilgili uygun görüş alınacak ve yeterli görülmeyen personel derhal değiştirilecektir.

8- Yüklenici çalıştıracağı tüm personele idarenin onaylayacağı tek tip, yazlık ve kışlık iş elbisesi, yazlık ve kışlık iş ayakkabısı ve koruyucu eşya verecektir. Kıyafetler üzerinde yapılacak değişiklikler idarenin onayı ve isteğine bağlıdır. İş elbisesinin rengi idarece tespit edilerek yükleniciye bildirilecektir. Sözleşme süresi içerisinde kışlık giyim eşyası ve koruyucu giyim eşyası işe başlama tarihinden itibaren 10(on) gün içerisinde, Yazlık giyim eşyası Mayıs ayıbaşındaayniolarakverilecektir.

8.1 Yazlıkişkıyafetleri:

8.1.1-Yazlık işelbisesi: İdarenin onaylayacağı tek tip, % 100 pamuklu gabardin dokuma kumaştan imal  edilecek. Pantolon beli arkadan lastikli olacak, kumaş sanforlu (yıkandığında çekmez) özellikte 1'er adetolacaktır. 1'er adet% 100 pamuklu'' v''yakakısakollutişort(BayındırBelediyesiBaskılı)çalıştırılacakher personeleverilecektir.

8.1.2-Yazlık İşAyakkabısıSayavideladeridenaltılastikveyatermotabaniyikalitede, çelikburunlu,miflonsuzvebağcıklıolacaktır.Çalıştırılacak her personeleverilecekyazlıkişayakkabısımiktarı1'erçifttir.

8.2 – Kışlık iş kıyafetleri:

8.2.1-Kışlık işelbisesi:İdarenin onaylayacağı tek tip (ceket-pantolon), % 100 pamuklu, kotella fitilli kumaştan imal edilecek. Ceket Bayındır Belediyesi Baskılı, Pantolon beli arkadan lastikli olacak, kumaş sanforlu (yıkandığında çekmez) özellikteolacaktır.  1 ‘er adet Uzun Kollu Sweet T-shirt% 100Pamuklu,Bayındır Belediyesi baskılı olacaktır.Çalıştırılacakher personeleverilecekkışlıkişelbisesimiktarı1’er takımdır.

8.2.2-Kışlık işayakkabısıSayavideladeridenaltılastik, iyikalitedençelikburunlu, miflonlu, vebağcıklıolacaktır.Çalıştırılacak her  personeleverilecekkışlık işayakkabısımiktarı1'er çifttir.

8.3-Koruyucu Giyim Eşyası:

8.3.1.Reflektörlü Yelek: Birincikalite% 100 polyester kumaştandikilecektir. Bayındır Belediyesi baskılı olacaktır. Çalıştırılacakher personeleverilecekreflektörlüyelekmiktarı1'er adettır.

8.3.2.Lastik Çizme: AstarlıveuzunkonçlubirincikaliteTSE'lilastikçizme olup, çalıştırılacakher personeleverilecekmiktarı1'er çifttir.

8.3.3.Yağmurluk: İyikalitevinylekskumaştanyapıştırmalı, uzun tip olup, çalıştırılacakher personele verilecek yağmurlukmiktarı1'er adettir.

9- Çalıştırılanpersonelinher  güntıraşlıolmasıdüzgünbirşekildegiyinmesivevatandaşakarşıdavranışlarındagerekliözenigöstermesisağlanacaktır.

10- Çalıştırılacak olan Personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılacaktır. Bu ücretler;

Düz İşçi Brüt asgari ücretin  % 25 fazlası,

Düz İşçi Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 67 fazlası,

Bahçıvan Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 65 fazlası,

Bahçıvan Brüt asgari ücretin % 40 fazlası

İnşaat Ustası Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 79 fazlası,

İnşaat Ustası Brüt asgari ücretin % 40 fazlası,

Marangoz Ekip Başı Brüt asgari ücretin  % 79 fazlası,

Marangoz Brüt asgari ücretin % 40 fazlası,

Soğuk Demirci Brüt asgari ücretin % 40 fazlası

İş Makinası Operatörü Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 95 fazlası,

İş Makinası Operatörü Brüt asgari ücretin % 60 fazlası,

Elektrik Teknisyeni Brüt asgari ücretin  % 90 fazlası,

Dizel Araç Tamircisi Brüt asgari ücretin %130 fazlası

E Ehliyetli Şoför Ekip Başı Brüt asgari ücretin % 72 fazlası

E Ehliyetli Şoför Brüt asgari ücretin % 40 fazlası

Boyacı Brüt asgari ücretin % 53 fazlası

B Ehliyetli Şoför Ekip Başı Brüt asgari ücretin  % 58 fazlası

B Ehliyetli Şoför Brüt asgari ücretin  %40fazlası olarak belirlenmiştir.

-İşkazalarıilemeslekhastalıklarısigortasıprim oranı%2’dir...”düzenlemesinin yer aldığı,

 

             Birim Fiyat Teklif Cetvelinin ise,

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ[1]

İhale kayıt  numarası :2013/148860

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Dizel Araç Tamircisi

Ay

1

12

 

 

2

Elektrik Teknisyeni

Ay

1

12

 

 

3

İş Makinası Operatörü Ekip Başı

Ay

1

12

 

 

4

İş Makinası Operatörü

Ay

3

12

 

 

5

İnşaat Ustası Ekip Başı

Ay

1

12

 

 

6

İnşaat Ustası

Ay

1

12

 

 

7

Soğuk Demirci

Ay

2

12

 

 

8

Bahçıvan Ekip Başı

Ay

1

12

 

 

9

Bahçıvan

Ay

1

12

 

 

10

Marangoz Ekip Başı

Ay

1

12

 

 

11

Marangoz

Ay

1

12

 

 

12

B Ehliyetli Şoför Ekip Başı

Ay

1

12

 

 

13

B Ehliyetli Şoför

Ay

3

12

 

 

14

Ağır Vasıta Şoförü Ekip Başı

Ay

2

12

 

 

15

Ağır Vasıta Şoförü

Ay

3

12

 

 

16

Boyacı

Ay

2

12

 

 

17

Düz İşçi Ekip Başı

Ay

3

12

 

 

18

Düz İşçi

Ay

35

12

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4Birim Fiyat

Tutarı

1

Giyim Bedeli

Kişi

63

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

Başvuruya konu ihaleye ilişkin mevcut doküman düzenlemeleri dikkate alınarak KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin  (işçilik ücreti ve sözleşme gideri dahil, giyim hariç)  1.367.561,28 TL olduğu tespit edilmiştir. Kâr hariç yaklaşık maliyet ise 1.384.757,13 TL’dir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

           (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

           (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü,

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

…79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            …79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            …

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklamaları,

Anılan Tebliğin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde ise “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır…

16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’de yapacakları işin özelliğine uygun olarak yüklenici tarafından 63 kişiye yazlık ve kışlık iş elbisesi, yazlık ve kışlık iş ayakkabısı ve koruyucu eşya olmak üzere iş kıyafeti verileceğinin düzenlendiği görülmüş olup, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren Y… Bilg. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. – E.. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyeti için (asgari ücretin % fazlası üzerinden işçilik ücreti ve %3 sözleşme giderleri dâhil) 1.367.561,28 TL, giyim gideri için (%3 sözleşme giderleri dâhil) 0,06 TL teklif ettiği, kişi sayısı üzerinden teklif alınan giyim iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın 0,001 TL olduğu, anılan isteklinin açıklamaları incelendiğinde işçilik hesaplamasına ilişkin olarak KİK işçilik modülü bilgisayar çıktılarının sunulduğu, giyim giderinin tevsiki amacıyla Kantaş Tekstil İş Elbiseleri Üniforma Pazarlama tarafından düzenlenen proforma faturanın sunulduğu anlaşılmıştır. Giyime ilişkin sunulan proforma faturada kışlık iş elbisesi için 0.0003 TL, diğerleri için 0,0001 TL birim fiyat olmak üzere toplamda 0,06 TL giyim bedeli öngörüldüğü, buna %3 sözleşme gideri eklenmiş halinin yuvarlanması neticesinde (0,0018+0,06=0,0618) giyim maliyetinin toplamda 0,06 TL olarak açıklandığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin aktarılan açıklamaları çerçevesinde, ayni giyim bedelinin işçilik maliyeti içerisinde kabul edildiği ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinde birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmasının gerektiği göz önüne alındığında, işçilik maliyeti içerisinde yer alan ayni giyim bedeline ilişkin olan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan birim fiyat teklif cetvelinin giyime ilişkin iş kaleminde, birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılması gerekirken, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyim bedeline ilişkin birim fiyatın virgülden sonra üç ondalık basamaklı olacak şekilde (0,001) birim fiyat teklif cetveline yazıldığı anlaşılmıştır.

Buna göre ihale üzerinde bırakılan Y… Bilg. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. – E…İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın birim fiyat teklif cetvelinin Tebliğin 16.5.2.1’nci maddesine aykırı düzenlendiği anlaşılmış olup anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Karsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi F… İnş. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. – G…l İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın birim fiyat teklif cetvelinde, işçilik maliyeti için (asgari ücretin % fazlası üzerinden işçilik ücreti ve %3 sözleşme giderleri dâhil) 1.367.561,28 TL, giyim gideri için (%3 sözleşme giderleri dâhil) 0,06 TL teklif ettiği, kişi sayısı üzerinden teklif alınan giyim iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın 0,001 TL olduğu, anılan isteklinin açıklamaları incelendiğinde işçilik hesaplamasına ilişkin olarak KİK işçilik modülü bilgisayar çıktılarının sunulduğu, giyim giderinin tevsiki amacıyla BŞR Reklam Org. Maat. Teks. Ve Tem. Nak. Elek. İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturanın sunulduğu, sunulan proforma faturada 0,00009 TL birim fiyat olmak üzere toplamda 0,0567 TL giyim bedeli öngörüldüğü, buna %3 sözleşme gideri eklenmiş halinin (0,0017+0,0567=0,0584) yuvarlanması neticesinde giyim maliyetinin toplamda 0,06 TL olarak açıklandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1’inci maddesi gereğince ayni giyim bedelinin işçilik maliyeti içerisinde kabul edildiği ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinde birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmasının gerektiği göz önüne alındığında F… İnş. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. – G…l İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından işçi sayısı üzerinden teklif alınan giyim bedeline ilişkin birim fiyatın virgülden sonra üç ondalık basamaklı olacak şekilde (0,001) birim fiyat teklif cetveline yazıldığı anlaşılmış olup, anılan isteklinin teklifinin  de bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Ş… Sos. Hiz. Elek. Bilg. Özel Güv. Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinde, işçilik maliyeti için (asgari ücretin % fazlası üzerinden işçilik ücreti ve %3 sözleşme giderleri dâhil) 1.367.561,28 TL, giyim gideri için (%3 sözleşme giderleri dâhil) 0,07 TL teklif ettiği, kişi sayısı üzerinden teklif alınan giyim iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın 0,0011 TL olduğu, anılan isteklinin açıklamaları incelendiğinde giyim giderinin tevsiki amacıyla HBV Teks. Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturanın sunulduğu, sunulan proforma faturada yazlık ve kışlık takım ve ayakkabı için 0,0003 TL, reflektörlü yelek ve yağmurluk için 0,0002 TL, çizme için 0,0001 TL birim fiyat olmak üzere toplamda 0,06 TL giyim bedeli öngörüldüğü, buna %3 sözleşme gideri eklenmiş halinin (0,0018+0,06=0,0618) yuvarlanması neticesinde 0,06 bulunduğu, 0,01 firma karı eklenerek giyim maliyetinin toplamda 0,07 TL olarak açıklandığı görülmüştür. Ş… Sos. Hiz. Elek. Bilg. Özel Güv. Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işçi sayısı üzerinden teklif alınan giyim bedeline ilişkin birim fiyatın virgülden sonra dört ondalık basamaklı olacak şekilde (0,0011) birim fiyat teklif cetveline yazıldığı anlaşılmış olup, Tebliğ’in 16.5.2.1’nci maddesi gereğince anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

O…İnş. Taah. Elk. Elekt. Tıb. Malz. Paz. Tem. Gıda Mak. Bak. Onar. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinde, işçilik maliyeti için (asgari ücretin % fazlası üzerinden işçilik ücreti ve %3 sözleşme giderleri dâhil) 1.367.561,28 TL, giyim gideri için (%3 sözleşme giderleri dâhil) 0,01 TL teklif ettiği, kişi sayısı üzerinden teklif alınan giyim iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın 0,0002 TL olduğu, anılan isteklinin açıklamaları incelendiğinde giyim giderinin tevsiki amacıyla 64 İzmir Um. Nak. Ambarı Pet. Ürün. Deri Teks. ve Kim. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturanın sunulduğu, sunulan proforma faturada 0,0001 TL birim fiyat olmak üzere toplamda 0,00567 TL giyim bedeli öngörüldüğü, buna %3 sözleşme gideri eklenmiş halinin (0,0001+0,00567=0,00578) yuvarlanması neticesinde giyim maliyetinin toplamda 0,01 TL olarak açıklandığı görülmüştür. O…İnş. Taah. Elk. Elekt. Tıb. Malz. Paz. Tem. Gıda Mak. Bak. Onar. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işçi sayısı üzerinden teklif alınan giyim bedeline ilişkin birim fiyatın virgülden sonra dört ondalık basamaklı olacak şekilde (0,0002) cetvele yazıldığı anlaşılmış olup, Tebliğ’in 16.5.2.1’nci maddesi gereğince anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte anılan isteklinin teklifinin idarece başka bir gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından bu aşamada söz konusu istekli bakımından düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. 

           Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Y… Bilg. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. – E… İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, F… İnş. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. – G…l İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Ş… Sos. Hiz. Elek. Bilg. Özel Güv. Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması  ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Esasta 

   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap